نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری ، دانشکده پزشکی، پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری ،دانشکده پزشکی،مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت عفونت‌های بیمارستانی و عفونت زخم یکی از مهارت‌های ضروری متخصص بیماری‌های عفونی است. اجرای دوره کوتاه‌مدت کنترل عفونت در سوختگی ویژه دستیاران گروه بیماری‌های عفونی که منطبق با کوریکولوم آموزشی می‌باشد، در جهت رسیدن به کسب این مهارت بوده است. از آنجایی که در طی دوره دستیاری این آموزش صورت نمی‌گیرد بر آن شدیم تا با اجرای این دوره مهارت دستیاران را افزایش دهیم. این مطالعه مقطعی در پاییز 90 برای دستیاران گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز که در مجموع 6 نفر بودند، انجام شد. دوره به صورت دو روز کلاس تئوری در بخش عفونی بیمارستان رازی و پنج روز دوره بالینی در بیمارستان سوختگی طالقانی برگزار شد. ارزیابی دوره آموزشی توسط نظرسنجی از دستیاران، انجام آزمون‌های چهارگزینه‌ای قبل و بعد از دوره و همچنین برگزاری امتحان OSCE دو هفته پس از پایان دوره صورت گرفت. آزمون چهار گزینه‌ا‌ی با استفاده از T-test زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معناداری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد. نظرسنجی از دستیاران مفید بودن دوره را نشان داد. میانگین نمره آزمون‌های چهارگزینه‌ای قبل و بعد از دوره آموزشی به روش Paired T test و با SPSS(16) مورد مقایسه قرار گرفت که اختلاف معنادار و آموزش مؤثر را نشان داد .(P <0.001) میانگین نمره OSCE نیز 15.5 از 20 بوده که حد قابل قبولی از کسب مهارت را نشان می دهد. اجرای این دوره آموزشی برای دستیاران گروه بیماری‌های عفونی موجب کسب مهارت مورد نظر گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short-Course Education Program for Burn Infection Control

نویسندگان [English]

  • fatemeh ahmadi 1
  • Roohangiz nashibi 2
  • sara abolghasemi 3

1 Faculty member, Health Research Institute, Infectious and tropical diseases research center, Ahvaz Jundishapur university of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Academic member, infectious and tropical diseases research center Medical school, Ahvaz Jundishapur university of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Infectious diseases and Tropical medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Management of Nosocomial infections and wound infection is one of the essential skills for Infectious diseases specialist. Education of Short course to control Burn infection for Infectious diseases residents adjust to Educational curriculum was a way of achieving this skill. This cross-sectional study was conducted in winter 2011 in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences that all residents of Infectious diseases took part in this study. 6 resident students trained for two days in infectious ward of Razi Hospital and five days in Taleghani Burn hospital. Course educational evaluation was done by polling Infectious diseases residents, multiple choice questions (MCQ) before and after period, and also OSCE examination two weeks after the course. Afterwards, MCQ exam was analyzed by using paired T-Test; and P value less than 0.05 were considered as significant. All the participants declared that the course was effective. The mean score of MCQ before and after course was compared by using paired T-Test in SPSS software (version 16). There was significant difference before and after test. (P value <0.001). Mean score for OSCE exam was 15.5 of 20 that showed acceptable skill. Consequently, this study showed that short-course education in the field of Burn infection control can be considered as main priority for Infectious diseases residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational program
  • Short
  • course education
  • Burns
  • Infection Control
  • Attitude
A Self-directed, Web-based learning program produced by the American Burn Association available from http://www.ameriburn.org/ABLS /ABLSNOW.htm
Burns Nursing Masters Course, 2011, available from http://www.healthadelaide.edu/au/Nursing/stud ents/future/programs
Clinton K, 2010, Burn in Mandell's principles and practice of infectious diseases, Elsevier, Philadelphia
Clinton Murray, Burn wound infections, 2011 available from http://emedicine.Medscape.com/article/213595-overview
Demling R, De Santi, L, 2002, the itching Burn Wound reviewed 7 July 2004 available from http://www.burnsurgery.org/Modules/itch/p1/p1toc.htm
Joan Weber, Albert McManus, Infection control in burn patients, 2011 available from http://www.burn.org/member-education.asp
Judy Kington in Burn resource center, 2011, available from http://www.burnresource.com/pdfs/woundmanagment
Lawrence R, Chenicheri B, 2011, Thermal burn injury in Tintinalli's Emergency Medicine, McGraw-Hill, New York.
Edmond M, Wenzel R, 2010, Organization for Infection Control in Mundell’s principles and practice of Infectious Diseases, Elsevier, Philadelphia.
Harden R, 2005, Curriculum planning & development In Harden's A Practical Guide for Medical teacher's, Elsevier, Philadelphia