نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران

چکیده

پایان‌نامه‌ها از منابع اطلاعاتی با ارزش هستند، که به دلیل ماهیت و ویژگی خاصی که دارند، نقش مهمی در پیکره دانش ایفا می‌کنند و همه ساله مقدار زیادی از امکانات مالی دولت و بخش قابل توجهی از نیرو و وقت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها صرف آن می‌شود. هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های یک پایان‌نامه هدفمند در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بود.
این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است، که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری تعداد 60 نفر، متشکل از کلیه معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بودند، که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، گردآوری اطلاعات در نفر 38 به اشباع رسید. لذا همین تعداد به عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شدند .داده‌ها به وسیله پرسشنامه باز پاسخ گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده‌‎ها از روش مرور خبرگان غیر شرکت‌کننده در پژوهش استفاده شد. داده‌ها به روش تحلیل محتوا بررسی شدند.
ازتحلیل پاسخ‌ها، 204 کد به دست آمد، که در داخل 53 شناسه (مفاهیم) قرارداده شد. شناسه‌های به دست آمده نیز در قالب 23 مفهوم اصلی جای گرفتند که 3 مقوله‌ی عمده (مؤلفه‌های ورودی پایان‌نامه، مؤلفه‌های فرآیندی پایان‌نامه و مؤلفه‌های خروجی پایان‌‌نامه) از آنها استخراج گردید و از ترکیب و تجزیه و تحلیل مفاهیم اولیه و مقوله‌ها، پایان‌نامه هدفمند به عنوان مقوله هسته‌ای انتخاب شد. در نهایت طبق رویکرد سیستماتیک نظریه داده بنیاد و با توجه به شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه گردید و در نهایت نتیجه‌گیری شدکه با نگرش سیستمی به پایان‌نامه و توجه تواًمان به عوامل ورودی، فرآیندی و خروجی می‌توان به پایان‌نامه‌های هدفمند در دانشگاه‌های علوم پزشکی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of the Components of a Purposive Thesis in the Country’s Universities of Medical Sciences Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • adel zahed babelan
  • mehdi moini kiya
  • abbas naghizadeh baghi
  • Moggan KhanBabaZadeh-Ghadim

PhD Student in Educational Administration, Mohaghegh Ardabili University, Employed in the management of academic affairs and graduate studies in Medical Sciences University of Ardabil, Iran

چکیده [English]

These are valuable sources of information. They play a crucial role in the body of knowledge. A large amount considerable energy and time of faculty members of universities are spent on them every year. This research aimed at identifying the components of a purposive thesis in the country’s universities of medical sciences. This research, which was conducted using grounded theory method. The statistical population consists of 60 individuals including all the deputies and directors of the country’s universities of medical sciences. Data of 38 individuals using purposive method. Therefore, 38 individuals were saturated as the research participants. The data were collected using an open-ended questionnaire. Non-participating experts’ revision method was used for achieving reliability and validity of the data and the data were analyzed using the method of content analysis. Two-hundred and four codes were obtained by the analysis of responses, which were then placed in 53 IDs (concepts). The IDs were placed within 23 basic concepts and three major concepts (input components of thesis, process components of thesis, and output components of thesis) were extracted from them. The purposive thesis was selected as the core category after combining and analyzing the primary concepts and categories. Finally, some strategies were formulated as per the systematic approach of grounded theory with respect to the causal conditions, underlying conditions, and confounding conditions and the final model was presented based on that. It is possible to achieve purposive theses in the universities of medical sciences while considering a systematic attitude toward thesis factors into consideration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thesis
  • Medical Sciences
  • Grounded theory
  • systematic approach
  • Targeting
Afghahi A, Bagheri M 2009, Studying the topic process of the studies of library and information discipline based on the 1996-2005 citations in ARIST articles in 2002-2006, Information Studies and Public Libraries, vol.55: 5-24[in Persian].
 
Alaghband, A 2010, Educational Administration Preparations (Sixth Edition) Ravan Publications [in Persian].
 
Bahadori L, Baniaghbal, N 2014, Adaptation of descriptors and keywords of medical thesis of Tehran University of Medical Science to Persian Medical Thesaurus and Medical Subject Headings, Journal of Epistemology, Vol. 7, No.24, Pp.53 -68.[in Persian]
 
Behimehr S, Riyahiniya N, Mansooryan Y 2015, The problems of dissertation writing process, according to Library and information science  students` viewpoint, Information Studies and Public Libraries, Vol. 48, No.2, Pp.39 -59[in Persian].
Borghei A, Qorbani M, Khoshbin-Khoshnazar AR 2011, Estatus of knowledge thesis resulted from medical
students dissertation fulfilled at Gorgan Medical School, J Gorgan Uni Med
Sci.Vol. 13, No.2, Pp.100 -106. [In Persian]
 
Cohen L, Manion L, Morrison K 2011, Research Methods in Education, 7TH Edition, Routledge.
 
Corbin J, Strauss A 2014, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 4rd Edition, Los Angeles, SAGE Publications.
 
Creswell, JW 2012, Qualitative inquiry and research Design: Choosing among
five approaches, 3rd Edition, Los Angeles: SAGE Publications.
 
Dewey, M 2003, Student’s evaluation of research during medical studies, Medical dissertations in Germany, Med Educ, Vol. 37, No.3, Pp.278 -280.
 
Dodani S, Laporte RE 2008, Ways to strengthen research capacity in developing countries: Effectiveness of a research training workshop in Pakistan, Public Health, Vol.122, No.6, Pp.558-578.
 
Donald JG, Saroyan A, Denison DB 1995, Graduate student supervision policies and procedures: A case study of issues and factors affecting graduate study, The Canadian Journal of Higher Education, Vol. 25, No.3, Pp.71 -92.
 
Emami Maybodi A, Kamali P 2008, Actors in writing university thesis, Journal of Economic Policy, vol.145: 238-243. [In Persian].
 
Fazlollahi, S 2012, inhibiting factors
effective in student research, Islām va Pazhūheshhāye Tarbīyatī, Vol.4, No.1, Pp.165-184 [in Persian].
 
Fayzi T, Gheramipoor, M 2012, Criteria and Standards for Assessing Master Degree Dissertation, Public management perspective. Vol.2, No.6, Pp.115-134 [in Persian].
 
Hadjinicola GC, Soteriou, AC 2006, Factors affecting research productivity of production and peration management groups: An empirical study, Journal of Applied Mathemetics and Decision Sciences, vol.10:1-16.
Hooman, HA 2006, Hand book of bQualitative Research, Tehran, Samt publisher [in Persian].
Jafari F, Tabibian F, Fatemi T 2003, Structure and Characteristics of Postgraduate Dissertations of Isfahan University of Medical Sciences (1989-1999), Iranian Journal of Medical Education, Vol.3, No.1, Pp.12-22 [in Persian].
 
Javdani, H 2015, Designing a model of policy research for Iranian higher education system, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol.21, No.2, Pp.81-104 [in Persian].
 
Karimyan Z, Sabagian Z, Salehsedghpoor B 2013, Studying the barriers and challenges of research and science production in universities of medical sciences, Iranian Higher Education, Vol. 3, No.4, Pp.6 -25[in Persian].
 
Khademi A, Tavangar A, Hossein Pour K, 2010, Quality of dissertations of Isfahan Faculty of Dentistry during 2005-2009, Journal of Isfahan Dental School.Vol. 7, No.5, Pp.785 -790. [in Persian]
Khalili M, Fallah R 2004, Evaluation of dentistry graduate theses in Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin Univ Med SciJ, Vol. 8, No.1, Pp.10 -18. [In Persian]
Kolahi, AA 2003, Summary final report research project to compare the quality of theses period of medical doctors and medical universities, Tehran, Research Department, Ministry of Health and Medical Education.[in Persian]
 
Koosha S, Fesharaki, M 2014, Research Methodology in medical sciences, Publishers atminan Tehran-Iran
 
Loghmanniya M, Khamesan A, Ayati, et al 2013, A Study on the identification of components of national identity in curriculum based on grounded, Journal of educational innovations, Vol. 10, No.40, Pp.33 -56.[in Persian]
Lundgren SM, Halvarsoon, M 2009, Students, Expectations, Concerns and comprehension when writing theses as part of their education, Nurse education today, Vol. 29, No.5, Pp.527 -532.
 
Mansooryan, Y 2011, Hundred Points in Thesis Writing, Book of the Month
of Information, Communication and Knowledge Science “Generalities” 78-93 [in Persian].
 
Mizani M, KHabiri M, Sajadi SN 2012, Studying the abilities of MA/MS students and quality of guidance of professors in thesis writing, studying and planning in higher education, Vol.17, No.3, Pp.111-134 [in Persian].
 
Mirsamadi M, Chehreei A, Bagherzade AH 1999, Theses of graduate medical course in the first semester of 1999 university of medical sciences and health services in terms of scientific principles of writing, Iran Univ Med Sci J, Vol. 9, No.32, Pp.741 -750.[in Persian]
Mohmmadpoor B, Rahimyan H, Abbaspoor A, et al 2014, Recognition of the challenges facing commercialization of training management studies by presenting grounded theory, Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, Vol. 3, No.11, Pp.1 -26.[in Persian]
Naderi A, Seifnaraghi, M 2014, Research methods and its evaluation in human sciences, Arasbaran, Tehran, Iran.
 
Naveh Abrahim A, Mansoorian Y, Rahimi S 2014, An Evaluation of the Quality of Dissertations in Educational Administration to Improve University Learning, Journal of management futures research, Vol.25, No.100, Pp.1-12 [in Persian].
 
Nieminen P, Sipilä K, Takkinen HM, et al 2007, Medical   theses as part of the scientific training in basic medical and dental education: experiences from Finland, BMC Med Edu, vol. 7, no.51.
 
Radafshar G, Sobhani A, Sadegh F 2010, Survey the Attitudes towards Thesis Writing Process among Students
of Guilan University of Medical Sciences, Journal of Guilan University of medical Sciences, Vol.19, No.74, Pp.86-97 [in Persian].
 
Raoofi, MH 2003, Public administration and education, Iran, Mashhad, Ravanmehr.
 
Regojo Zapata O, Lamata Hernandez F, Sanchez Zalabardo JM, et al 2004, Quality analysis of the statistical used resources (material and methods section) in thesis projects of a university department, Actas Urol Esp. Vol. 28, No.8, Pp.581 -587. 
Rezaeian M, Salem Z, Dehghan S, et al 2012, Critical evaluation of the student's thesis, School of Medicine, Rafsanjan, Journal of Medical Education Development Center, Vol.2, No.2, Pp.72-79 [in Persian].
 
Rezakhani Moghadam H, Shojaeizadeh D, Nabiolahi A, et al 2011, The content analysis of theses in the field of health education in Tehran University of Medical Sciences, Tarbiat Modares University and Iran University of Medical Sciences during 1970-2010, payavard, Vol. 5, No.1, Pp.80 -90.[in Persian]
 
Seyadin SM, Babalhavayaji F 2010, Analyzing the contents of library and information MA/MS theses of Islamic Azad University including North Tehran, Tehran Sciences and Research, Ahvaz and Hamedan Sciences and Research branches in 1993-2007, Journal of Research and Information and public libraries, 56:95-128[in Persian].
Siemens DR, Punnen S, Wong J, et al 2010, A survey on the attitudes towars research in Medical School, BMC Med Educ, vol.10, no. 4.
Tayie, H 2003, Recognition and prediction of the country humanresources, Higher Education Research and planning Institute, Tehran [in Persian].
Vahid Dastjerdi E, Badiee M, Namdari M, et al 2012, Accuracy of the Methodology Section of Graduate and Post-Graduate Theses in Shahid Beheshti Medical University, School of Dentistry from March 2009 to October 2011, J Dent Sch. Vol.30, No.1,Pp.65-75.[in Persian]
Wichian SN, Wongwanich S, Bowarnkitiwong S 2009, Factors Affecting Research productivity of Faculty Members in Government Universities: Lisrel and Neural Network Analysis, Kasesart J (Soc. Sci).vol.30, pp.67-78.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Williams, HA 2003, A mediated hierarchical regression analysis of factors related to research productivity of human resource education and workforce development postsecondary faculty, PhD Dissertation, school of human resource education and workforce development, department of vocational education, Louisiana State University.
Yamanidoozi M, Mozafari, A 2009, Studying the factors affecting the research experiences of post graduate students of Shahid Beheshti University, Research in Clinical Psychology and Counselings, Vol. 10, No.1, Pp.83 -100. [In Persian]
Ardabil University of Medical Sciences, (2016) Available at link:http://www.arums.ac.ir/medicine/fa/page/59
Reserch and Technology University of Medical Sciences Fasa, 2016, Available at link: http://research.fums.ac.ir
University of Arak (2016) Available at link: http://gsa.araku.ac.ir/pages