نویسندگان

1 کارشناس ‌ارشد علوم تربیتی، گروه علوم‌تربیتی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشدعلوم‌تربیتی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

یادگیری‌ خودراهبر به یکی از اهداف اصلی آموزش‌ و پرورش مبدل شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه یادگیری‌ خودراهبر با سازگاری ‌تحصیلی و عملکرد‌ تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی قم انجام شد. در این پژوهش،‌ نمونه‌ای شامل 303‌ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم ‌پزشکی قم انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه یادگیری‌ خودراهبر فیشر و پرسشنامه سازگاری‌ تحصیلی بیکر و سریاک جمع-آوری شد. اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون ‌‌t مستقل و رگرسیون ‌چندگانه به شیوه همزمان، تجزیه‌ و تحلیل شدند. بین کل مقیاس یادگیری ‌خودراهبر و زیر مقیاس‌های آن‌ (مهارت‌ خودکنترلی، رغبت به یادگیری و مهارت‌ خودمدیریتی) ‌با سازگاری‌ تحصیلی ‌و عملکرد ‌تحصیلی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین بین سازگاری ‌تحصیلی با عملکرد‌ تحصیلی رابطه مثبت و معناداری به‌دست آمد. نتایج آزمون ‌t مستقل نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در یادگیری خودراهبر کل‌ (04/0=p) و دو بعد مهارت خودکنترلی‌(02/0=p) و رغبت به یادگیری‌ (01/0=p) تفاوت معناداری وجود داشت. اما تفاوت میانگین مهارت خودمدیریتی در دانشجویان دختر و پسر به لحاظ آماری معنادار نبود. همچنین بین سازگاری‌ تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین عملکرد‌ تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری مشاهده شد ‌(001/0p=). در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون‌ چندگانه نشان داد که یادگیری‌ خودراهبر و عملکرد‌ تحصیلی به شکل مثبت و معناداری پیش‌بینی‌کننده سازگاری ‌تحصیلی هستند و حدود 23/0 از واریانس سازگاری ‌تحصیلی از طریق این دو متغیر پیش‌بینی می‌شود. بر اساس نتایج به دست آمده، شایسته است که برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران آموزش عالی فرصتی را فراهم نمایند تا دانشجویان خودراهبر بودن برای یادگیری مادام‌العمر را فرا بگیرند تا از این طریق آنان را به یادگیرندگان فعال، اندیشه‌ورز، فکور، خودارزشیاب و سازگار مبدل سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self- Directed Learning with Academic Adjustment and Academic Performances in Students in Qom University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mahin Ghomi 1
  • zahra moslemi 2
  • Seyed Davood Mohammadi

1 M.Sc. Educational Sciences. Educational Sciences Department, Educational Sciences & Psychology Faculty, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

2 M.Sc. Educational Science. Educational Sciences & Psychology Department, Human Sciences Faculty, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

Self-directed learning has become one of the primary aims of education in the last few decades. The aim of the present research was to investigate the relationship between self-directed learning with Academic Adjustment and Academic Performances among students in the Qom University of Medical Sciences. This study was conducted on 303 students in Qom University of Medical Sciences. Data were collected through two standard questionnaires on Meta cognitive inventory of ‌O’neill, and Abedi and self-directed learning questionnaire of Fisher’s. Data were analyzed using descriptive statistics methods, Pearson correlation, Independent t-test and Multiple Regression Analysis. The results of Pearson correlation test showed that there was significant positive relationship between total self-directed learning scale and its sub-scales namely self-control, desire to learning and self-management with academic adjustment and academic performances. There was also a significant positive relationship between academic adjustment and academic performances. According to Independent t-test results, there was significant difference between female and male students’ in total self-directed learning scores (p=0/04), and two components of it: self-control‌ (p=0/02) and desire to learning ‌(p=0/01). Although, there was no meaningful significant difference between female and male students’ mean of self-management, and there was no significant difference between female and male students’ in academic adjustment; whereas, there was a significant difference between male and female students’ in academic performances‌ (0/001). Finally, Multiple Regression Analysis revealed that two components namely self-directed learning and academic performance predicted 23% of academic adjustment variance. Based on results, it is recommended that planners and administrators of higher education provide opportunity for students to learn self-directed strategy for lifelong learning and being active learners, thinkers, self-evaluators and adaptable ones

کلیدواژه‌ها [English]

  • self
  • directed Learning
  • academic adjustment
  • Academic performance
Abdullah, MC, Elias, H, Mahyuddin, R, et al 2009, Adjustment amongst first students in a Malaysian University, European Journal of Social Sciences, Vol.8, No.3, Pp.496-505.
Abtahi, M, Nadri, KH 2012, The relationship between creativity and social adaptability with the academic performance of the high school students in Zanjan city, Educational Administration Research Quarterly, Vol.3. No. (2(10)), Pp.15-28.
Ahanchian, MR, Garavand, H, Mohammadzade Ghasr, A, et al 2013, Standardization of self-directed learning readiness scale for nursing and midwifery students, Journal Strides in Development of Medical Education, Vol.10, No.1, Pp.70-77.
Alimehdi, M, Kazemi, A­S, Fahimi, S, et al 2014, Prediction of student’s adjustment based on Gary biological model personality, Medical Sciences Journal of Islamic Azad University,Vol.23, No.4,  Pp.240-244. [In Persian]
Ardalan E, HosseinChari M, 2010, Predicting academic adjustment based on communication skills: The mediation role of self efficacy]. Quarterly Educational Psychology. Vol. 6, No.17, Pp.1-28. [In Persian]
Azmoudeh, E, Karimi Moonaghi, H 2015, Midwifery student’s self-directed learning readiness. Strides in Development of Medical Education, Journal of Medical Education Development Center, Vol.12, No.3, Pp.512-524. [In Persian]
BabaieAmiry, N, Kajbaf, MB, Mazaheri, MM, et al 2015, The relationship of usage of Cognitive- Meta cognitive strategies and demographic characteristics with Students’ Academic Performances, Knowledge & Research in Applied Psychology, Vol.16, No.2,  Pp.24-33. [In Persian]
Behroozy, N, Shoghabi, M, Mehrabizade, H, et al 2013, Relationship of self directed learning with life satisfaction and academic performance of female students, Quarterly Journal  of Educational Sciences, Vol. 6, No.1, Pp.155-170. [In Persian]
Cazan, AM, Magdalena Stan, M 2015, Relationships between self-directed learning and academic adjustment at Romanian students, Romanian Journal of Expeimental Applied Psychology, Vol.6, No.1, Pp.9-20.
Cazan, AM 2012, Self-regulated learning strategies–predictors of academic adjustment, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 33, Pp.104 – 108.
Cheng, SF, Kuo, CL, Lin, KC, et al 2010, Development and preliminary testing of a self-rating instrument to measure self-directed learning ability of nursing students, International Journal Nursing Studies,Vol.47, No.9, Pp.1152-8.
Fisher, M, King, J, Tague, G 2001, Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education, Nurse Education Today, Vol.21, Pp.516-525.
Fisher, MJ, King, J 2010, The Self-Directed Learning Readiness Scale for nursing education revisited: a confirmatory factor analysis, Nurse Educ Today, Vol.30, No.1, Pp.44-8.
Garavand,  H, Sabzian, S, Kamkar, P, et al 2014, The role functions of thinking style in self-directed learning readiness and Critical Thinking Dispositio, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, Vol.1, No.2, Pp.17-30. [In Persian]
Ghahremani, Z, Kamali, K, Bageri, P 2015, The Relationship between learning styles and self-directed learning readiness among nursing students at Zanjan University of Medical Sciences, Journal of Medical Education Development, Vol.8, No.18,  Pp.61-72. [In Persian]
Ghanbari Hashemabadi, BA, Garavand, H, Mohammadzadeh Ghasr, A, et al 2013, AA survey on relation between tendency to critical thinking and self-direction in nursing and midwifery students and its role on their academic achievement,  The Journal of Medical Education and Development, Vol.7, No.4, Pp.15-27. [In Persian]
Ghobadi, K, Haddadi, S, Dadashzade, S 2015, Achievement goals prioritization of nursing and midwifery students and its relationship with self-directed learning, Scholarly Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, Vol. 8, No.4, Pp.223-229. [In Persian]
Grolnick, WS, Farkas, MS, Sohmer, R, et al 2007, Facilitating motivation in young adolescents: Effects of an after-school program, Journal of Applied Developmental Ps ychology, Vol. 28, Pp. 332–344.
Habibah, E, Nooreen, N, Rahil, H 2011, Achievement motivation and self-efficacy in relation to adjustment among university students, Journal of Social Sciences, Vol.6, No.3,  Pp.333-339.
Hajshamsaii, M, Kareshki, H, Amin Yazdi, A 2013, The relationship of boy and girl student’s self regulation and educational in compatibility, Jurnal of Research in Educational systems, Vol.7, No.21, Pp.1-17. [In Persian]
Hassani, F 2015, effect of cultural intelligence on self-directed learning of nursing students. Scholarly Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, Vol.8, No.2, Pp.115-122.  [In Persian]
Heidari Kaydan, J, Azari, M 2009, Relationship between Emotional intelligence and learning strategies in English with English language skills in students, New findings in psychology, Vol.3, No.9, Pp.95- 114. [In Persian]
Hendricks Carson, E 2012, Self-directed learning and academic achievement in secondary online students.The University of Tennessee at Chattanooga Chattanooga.Tennessee.
Hibbard, DR, Davis, KL 2011, Perfectionism and Psychological Adjustmentamong College Students: Does Educational context matter? North American Journal of Psychology, Vol.13, No.2, Pp.187-200.
Holden, C 2002, contributing to the debate: The perspective of children on gender, achievement and literacy, Journal of Educational Enquiry, Vol.3, No. 1.
Hosseini tabatabaie, F, Ghdimyemoghdam, M 2007, Investigate the causes of academic achievement in girls compared to with boys in Khorasan of Razavi, South, Knowledge & Research in Educational Science, Islamic Azad University, khorasgan Branch Isfahan, No.15, Pp. 119-147. [In Persian]
Izadi, A, Barkhordari, M, Shojai, Z, et al 2014,Self-Directed learning readiness in baccalaureate nursing students in different academic years and its relationship with anxiety and self-esteem, Journal of Nursig Education, Vol. 2, No.4, (serial 6),  Pp.80-89. [In Persian]
Jafari Sani H, Hosaini M, Sadathashemi F, et al 2014,The effect of scientific inquiry method on development of student’s metacognition knowledge in sciences curriculum, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, Vol.1, No.2, Pp. 31-48. [In Persian]
Kazami, H, Omidinajafabadi, M 2012, Effective factors on students' self-directed learning readiness, Journal of Agricultural Extension and Education, Vol.4, No.5, Pp.19-26.
Khademi, A, Katibaei, J, Delawar, A 2009, Relationship between moral development and Adjustment in Adolescents, Journal Psychology, Vol.13, No.3, Pp.246-25. [In Persian]
Khodapanahi, MK, Khaksar Boldaji, M (2005), Rlationship between religious orientation and student psychological adjustment, Journal Psychology, Vol. 9,  No.3, Pp.310-320. [In Persian]
Kim, B, Park, MJ 2009,The influence of weight and height status on psychological problems of elementary school children through child behavior checklist analysis, Yonsei Med J,  Vol.50, No.3, Pp.340-344.
Lefkowitz, ET 2003, Predicting adjustment to college: A model of personality, coping strategies, and college adjustment (Doctoral dissertation, Columbia University Dissertation abstracts international, 64(6B), Pp.  29-72.
Michaelimanee, M, Fathi, G, Shohoudi, M et al, 2015, Analyzing the relationship of hope, academic self-efficacy, motivation and stressors with academic adjustment among undergraduates at University of Urmia, Quarterly Journal of New Thoughts on Education, Vol.11, No.1, Pp.57-78.
Michaelimanee, F 2010, Relationship among identity and sexuality with college adjustment, Journal of Psychological Studies, Vol.2, No.6, Pp.25-42.
Mohammadi Y, keykha A, Kazemi S, Sadeghi A, Raeisoon MR. 2015,Relationship of Metacognition Learning Strategy and Locus of Control with Academic Achievement of Students, Scientific journal of Education Strategies in Medical Sciences,Vol.8, No.5,  Pp.323-328. [In Persian]
Nadi, MA, Sajadian, I 2007, Standardization of self directed learning reading scale on girl’s student of Isfahan high schools, Quarterly Journal of Educational Innovations, Vol.18, No.5 Pp.111-34. [In Persian]
Nadi, MA, Yousefi, AR, Changiz, T 2012, Medical and dental students' understanding of Self-directed learning and its relation to individual properties]. Step in the development of medical education, Strides in Development of Medical Education , Vol. 8, No.2, Pp.173- 181. [In Persian]
Nadi MA, Sadjadian, I 2011, Validation of a Self- directed learning readiness scale for medicaland dentistry students, Iranian Journal of Medical Education, Vol.11, No.2, Pp.174- 183. [In Persian]
Naeimi, L, Bigdeli, Sh, Soltani Arabshahi, K 2012, Level of self-directed learning readiness in medical students. Iranian Quarterly of Education Strategies, Vol.5, No.3, Pp.177-181. [In Persian]
Nooreen, N, Habibah, E, Rahil, M 2009, Understanding psychosocial behavioral patterns: Factors and problems in school to university transition, MASAUM Journal Soc Sci, Vol.1, Pp.42-56.
Rastgar Khaled, A 2011, The effect of gender differences on the academic achievement, Journal of Socio-Cultural Council of Women, Vol.13, No.50, Pp.81-124. [In Persian]
Reed- victor, E 2004, individual differences & early school adjustment: teacher appraisals of young children with special needs, Early Child Development & Care, No. 174: 59-79.
Rotenberg, KJ, Michalik, N, Eisenberg, N, et al 2008, The relations among young children, s peer-reported trustworthiness, inhibitory control, and preschool adjustment, Early Childhood Research Quarterly, Vol.3, Pp.288-298.
Safavi, M, Shooshtari, S, Mahmoodi, M, et al 2010, Self-directed learning readiness and learning styles among nursing students of Isfahan University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol.10, No.1, Pp.27-36. [In Persian]
Saffari ni,  M, Hazavei, D 2008, Comparison academic adjustment first to fourthyearstudentsof university andits relationship withsocial supportfrom family and friends, Quarterly Journal of educational psychology,  Vol.4, No.13,Pp.1-14. [In Persian]
Samani, F, Chari, H 2013,­­ Investigated the moderating role of cognitive emotion regulation between parenting and academic adjustment in university firs grade student, Quarterly Journal of Pschological Models and Methods, Vol.3, No. 11, Pp.83-98.
Seddighi Arfaei, F, Tamannaeifar,  MR, Mansouri Nik, A 2011,  relationship among body image, adjustment and academic achievement of high school students, Quarterly Journal of Educational Innovations, Vol.9, No.38,  Pp. 51-66.  [In Persian]
Sepehri, A, Bafandeh gharamaleki, H, Sepehri, Z 2012, Relationship between academic adjustment and achievement in high school Student.1st National Conference on Personality and Modern Life, SanandajIslamic Azad University, Sanandaj Branch. [In Persian]
Sheard, M 2009, Hardiness commitment, gender, and age differentiate university academic performance, British Journal of Educational Psychology, Vol.79, No.1, Pp.189-204.
Shokri, O, Kadivar, P, Farzad, V, et al 2007, Role personality traits and learning approaches on academic achievement of university students, J Psychological Research, Vol. 4, Pp. 65-84. [In Persian]
Soliemani far, O, Shabani, F 2013,The Relation of self-efficacy and achievement motivation with academic adjustment of first year undergraduate students of Shahid Chamran University Ahvaz, Journal of Educational Psychology Studie, Vol.10, No.17, Pp.83- 104. {In Persian}
Spear, LP 2000, the adolescent brain and age related behavioral manifestations, Neuroscience and Behavioral Reviews, Vol. 24, Pp. 417-463.
 Stewart, RA 2007, Evaluating the self-directed learning readiness of engineering undergraduates: A necessary precursor to projectbased learning, World Transactions on Engineering and Technology Education, Vol.1, Pp.59-62.
Tajalli, F, Ardalan, E 2010, Relation of family communication patterns with self­-­efficancy and academic adjustment, Journal Psychology, Vol.14, No.53, Pp.62-78. {In Persian}
 Tamannaei far, MR, Mansouri Nik, A 2013, predicting academic performance based on in students adjustment dimensions, Journal of Behavioral Sciences, Vol.5, No.15, Pp.25-39. {In Persian}
Toews, ML, Yazedian, A 2010, College Adjustment among freshmen: Predictors for White and Hispanic Males and Females, College Student Journal, Vol.41, No.4, Pp.891-900.
Veskarami, H, Garavand, H, Naserian Hajiabadi, H, et al 2013, Comparative study of functions of thinking style and self-directed learning among nursing and midwifery students in Mashhad, Research in Medical Education, Vol.4, No.2,  Pp.53- 62.
Walters, A 2003, Understanding procrastination from a self-regulated learning perpective, Journal of Educational Psychology, Vol. 95, Pp. 179-187.
Wang, A,  Chen, L 2006, first year students  Psychological and behavior Adaptation to college, The role of coping strategies and social support, US-china Education Review, Vol. 18, Pp.51-57.
 
Williamson, SN 2007,.Development of a self-rating scale of self-directed learning, Nursing Research, Vol.14, No.2, Pp.66-83.
Yousefy, A, Gordanshekan,  MA 2011, Review on development of Self-directed learning, Iranian Journal of Medical Education., Vol.10, No.5, Pp.776-783. [In Persian]
Yousefy, AR, Gordanshekan, M 2015, Relationship between self-directed learning and School motivation in medical students of Isfahan University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol.14, No.12, Pp.160-167. [In Persian]
Zaree, H, Saeed, N, Mousa pour, N, et al 2013,The study of relationship between student’s self-directed learning readiness in virtual education and academic achievement, journal Higher Education, Vol.6, No.1, (serial 21). [In Persian]
Zarei, H, Mirhashemi, M, Pasha Sharif, H 2012, The Relationship between Thinking Styles and Academic Adjustment in Nursing Students, Iranian Journal of Medical Education, Vol.12,No.3, Pp.160-166. [In Persian]
Zhou, Q, Main, a, Wang, Y 2010, the relations of temperamental effortful control and anger /frustration to Chinese children, s academic achievement and social adjustment: Alongitudinal study, Journal of Educational Psychology, Vol.102, Pp.180-196.