نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 عضو هیأت‌علمی ، گروه ارتوپدی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

3 عضو هیأت‌ علمی گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

4 عضو هیأت ‌علمی ، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

5 عضو هیأت ‌علمی ، گروه بهداشت عمومی و تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

6 کارشناس آموزش مداوم، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد، ایران.

7 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

8 عضو هیأت ‌علمی ، گروه آموزش بهداشت و ارتقاءسلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد، ایران.

چکیده

شناسایی نیازهای آموزشی جامعه پزشکی و جلب مشارکت آنان باعث افزایش کارایی و ارتقای سطح کیفی دانش پزشکی در جامعه خواهد شد. لذا این مطالعه جهت تعیین نیازهای آموزشی پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1394 انجام گرفت. این پژوهش یک مطالعه توصیفی –تحلیلی بود که 156 پزشک عمومی از بین 175 پزشک عمومی شاغل در دانشگاه به روش سرشماری وکاملاً داوطلبانه مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جمع‌آوری داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه که روایی و پایایی آن نیز سنجیده شده بود، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 16 SPSS و شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی (آزمون تی، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی) تجزیه‌ و تحلیل شد. در این مطالعه 1/55 درصد افراد زن بودند. میانگین سنی افراد 04/11±79/35 و میانگین سابقه کار 47/6± 75/7 بود. اولویت‌بندی نیازهای آموزشی پزشکان عمومی نشان داد که حیطه مدیریت شبکه با 28/3 امتیاز اولویت اول، حیطه آموزش و ارتقای سلامت با 01/3 امتیاز اولویت دوم، حیطه بیماری‌های واگیر با 55/3 امتیاز اولویت سوم و حیطه‌های درمان، بیماری‌های غیر واگیر، سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، بهبود تغذیه، حیطه بهداشت حرفه‌ای، بهداشت محیط، سلامت دهان و دندان و سلامت روانی، اجتماعی در اولویت‌های چهارم تا هشتم قرار گرفتند. پزشکان در حیطه بیماری‌های غیر واگیر نیاز بیشتر و در حیطه بهداشت دهان و دندان نیاز کمتری جهت آموزش احساس نمودند که می‌توان با ارائه این نتایج به مسؤولان مربوطه خصوصا واحد آموزش مداوم دانشگاه، برنامه‌ریزی لازم جهت آموزش مناسب پزشکان بر اساس وظایف شغلی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Training Needs Assessment for General Practitioners Engaged in North Khorasan University of Medical Science

نویسندگان [English]

 • Rezvan Rajabzadeh 1
 • Reza Ganji 2
 • Negin Jabari 3
 • Hasan Saadati 1
 • Seyed Mohammad Alavinia 4
 • Mohammad Reza Jalilvand 5
 • Mohammad Esmaeil Hosseini 6
 • Fatemeh Valianpoor 7
 • Seyed hamid Hosseini 8

1 Ph.D. Student in Epidemiology, Department of Epidemiology, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Faculty member, Department of Orthopedic Surgery, School of medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.

3 Faculty member, Educational Management department, Gorgan Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

4 Faculty member, Department of Epidemiology, School of Public Health, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

5 Faculty member, Department of Public Health and Nutrition , School of Public Health, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

6 University staff, EDC, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.

7 M.Sc. Educational management, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.

8 Faculty member Department of Health Education and Health Promotionat، School of Public Health, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.

چکیده [English]

Training needs Identification for a medical community and their participation in the programs lead to have a community with higher efficacy, higher efficiency and promoted quality of the medical knowledge. Hence, this study was conducted to identify the training needs for the engaged general practitioners in North Khorasan University of Medical Science in 2014. As a descriptive analytical survey, investigated census population of 160 GPs were selected voluntary census method among 175 GPs. The data were analyzed by SPSS16 software based on the statistical descriptive indicators, and Chi2 test, following data collection through the related questionnaire. According to this study, 55.10% of the population was female, the age average of the participants was 35.79+1104 and their work experience average was 7.75+6.47. The training needs priorities for the GPs indicated the network management area as the first priority with 3.28 scores, health promotion training area as the 2nd priority with 3.01 scores, contagious diseases area as the 3rd priority with 3.55 scores followed by the 4th to the 8th priorities in several areas of treatment, non-contagious diseases, population health, family and school health, nutrition, occupational health, environmental health, oral health, psychological health and social health, respectively. The GPs felt higher training needs in non-contagious diseases area and lower needs in oral health. These results will help the related officials in the continuous and other training departments of the university to provide the necessary programs for appropriate GP training and establish in service and continuous training programs based on the occupational needs and obligated duties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education
 • needs assessment
 • general practitioner
Centers, C. F. T. F. O. A. H 2002, Training Tomorrow's Doctors: The Medical Education Mission Of Academic Health Centers: A Report of The Commonwealth Fund Task Force On Academic Health Centers, Commonwealth Fund.
Grant, J 2002, Learning Needs Assessment: Assessing the Need, Bmj, Vol .324, No. 7330, Pp.156-159.
Karimi, M., Mirzaei, M. & Rahim, Z 2012, Educational Needs of Family Physicians in Yazd Province, The Journal of Medical Education and Development, Vol .6, No. 1, Pp.39-46.
Modiri F K, Alavinia Sm, Ghassemi Rl, Shams M 2012, Assessment of the Educational Requirements of General Physicians in Ministry Of Health and Medical Education, J Teb Va Tazkiyeh, Vol .2, Pp.40-44.
Norman, G. R., Shannon, S. I. & Marrin, M.L 2004, The Need For Needs Assessment In Continuing Medical Education, Bmj, Vol.328, No. 7446, Pp.999-1001.
Parker, K. & Parikh, S. V 2001, Applying P
rochaska’s Model of Change to Needs Assessment, Programme Planning and Outcome Measurement, Journal of Evaluation in Clinical Practice, Vol .7, No.4, Pp.365-371.
Shakurnia, A., Elhampour, H., Marashi, T. & Heidari Soureshjani, S 2007,Concordance Of Length And Contents Of Continuing Medical Education Programs With Educational Demands Of Practicing Gps In Khuzestan Province, Iranian Journal of Medical Education, Vol .7, No. 1, Pp.85-92.
Shirazi M, Alaedini F, Zeinalloo A 2002,Requirements and Methods of Teaching General Practitioners from the Perspective of Participants and Subjects in the Tehran University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol .2, No. 1, Pp.79-80.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yarmohamadian, M. & Bahrami, S 2004, Need Assessment in Health and Educational Organizations, Isfahan: Medical University of Isfahn.
Yarmohammadian, M., Bahrami, S. & Foroughi, A. A. A 2003, Health Directors and Experts, and Proper Need Assessment Models, Iranian Journal of Medical Education, Vol .3, No. 19, Pp.71-78.
Zeynalou, A., Shirazi, M., Alaeddini, F, "et al". 2009, Determining the Topics And Content of Cme Programs In Five Selected Subjects: Comparing The View Points Of Experts And Target Group; A Tehran University Of Medical Sciences Experience, Iranian Journal Of Medical Education, Vol .8, No. 2,Pp.255-262.