نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی-جراحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 عضو هیات علمی، گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز، ایران.

5 عضو هیات علمی، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، اسدآباد، ایران.

6 عضو مرکز تحقیقات توسعه بالینی، مرکز آموزشی درمانی رازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز، ایران.

7 عضو هیات علمی، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

دانشجویان در طی تحصیل با استرس های گوناگون روبرو هستند بخصوص دانشجویانی که دور از خانواده به تحصیل مشغولند. در برخی موارد منبع ذاتی که ممکن است به آنها کمک کند معنویت است. هدف از این پژوهش یافتن تأثیر معنویت و تقویت هوش معنوی فرد در کاهش اضطراب های موجود و نیز کیفیت زندگی بالاتر می باشد. در این پژوهش که از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران بودند که بصورت سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش شامل سه پرسشنامه بود که پرسشنامه اول خودسنجی هوش معنوی کینگ که 24 گویه بوده، پرسشنامه دوم اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر که 40 گویه بوده و پرسشنامه سوم کیفیت زندگی SF-36 که 36 گویه طراحی شده می باشد. اعتبار پرسشنامه هوش معنوی از طریق آلفای کرونباخ برابر 92/0 ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش معنوی با اضطراب آشکار (001/0p< و312/0-r= )، با اضطراب پنهان (001/0p< و254/0-r= ) و با کیفیت زندگی دانشجویان (001/0p< و234/0r= ) همبستگی دارد. همچنین بین مؤلفه های هوش معنوی شامل تفکر انتقادی وجودی (001/0p< و223/0r=)، تولید معنای شخصی (001/0p< و269/0r=)، بسط حالت هوشیاری (001/0p< و168/0r=) و آگاهی متعالی(001/0p< و208/0r= ) با کیفیت زندگی همبستگی وجود دارد. هوش معنوی با اضطراب ( پنهان و آشکار ) و همچنین با کیفیت زندگی دانشجویان همبستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment Relationship between Spiritual Intelligence with Anxiety and Life Quality of Students at Tehran Medical Sciences Branch of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

 • Mohammd Javad Mohammadi 1
 • Mohammd Sahebalzamani 2
 • Fatemeh Serajian 3
 • Ali Akbar Aghaineghad 3
 • Seyed Mohammad Alavi 4
 • Sahar Geravandi 5
 • Maryam Masoudzadegan 6
 • Ali Mohammadi Veldani 7

1 Faculty member, Environmental Health Engineering department, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran.

2 Faculty Member, Nursing Department, Islamic Azad University-Tehran Medical Sciences Branch, Tehran, Iran.

3 M.Sc. Student in Nursing, Nursing Department, Islamic Azad University- Tehran Medical Sciences Branch, Tehran, Iran.

4 Faculty member, Infectious department, Health Research Institute, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

5 Faculty member, nursing department, Asadabad School of Medical Sciences, Asadabad, Iran.

6 Razi Teaching Hospital, Clinical Research Development Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

7 Faculty member,Religious Department, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

چکیده [English]

Students confront with different & various anxiety during their education period, especially those are far from their families. In some cases the natural source which can help them is spirituality since it gives meaning and purpose to their life. The present studywas a cohesive-descriptive research which 400 students of Tehran Islamic Azad Medical University were selected by quota system. The data collection instruments were three questionnaire; spiritual intelligence by King included 24 items, anxiety (apparent& secret) questionnaire by Eshpil Berger included 40 items, and 3rd questionnaire was quality of lifeSF-36. Then the validity of spiritual intelligence questionnaire was estimated by 0/92. For statistical analysis, Pearson correlation coefficients and step by step regression model were used. After data analysis,the results showed that spiritual intelligence had a relationship with apparent anxiety (r= -0/312, p<0/001), secret anxiety(r=-0/254, p<0/001) & with student life quality(r=234, p<0/001). Moreover, there was a relationship among components of spiritual intelligence such as existential critical thinking(r=0/223, p<0/001), personal meaning production(r=0/269, p<0/001), elaboration of conscious state (r=0/168, p<0/001) & transcendental consciousness(r=0/208, p<0/001) with life quality. Further, there was a negative relationship among existential critical thinking(r=0/297, p<0/001), personal meaning production(r=0/362, p<0/001), elaboration of conscious state (r=-0/222 p<0/001) & transcendental consciousness(r=-0/279, p<0/001) with apparent anxiety. There was a negative relationship among existential critical thinking(r=0/232, p<0/001), personal meaning production(r=0/341, p<0/001), elaboration of conscious state (r=-0/143 p<0/004) & transcendental consciousness(r=-0/230, p<0/001) with secret anxiety, in addition, spiritual intelligence had a relationship with anxiety (apparent& secret) & also with student life quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spiritual intelligence
 • Life quality
 • Anxiety
 • Students
1-Abdel-Khalek AM.2010, Quality of life, subjective well-being, and religiosity in Muslim college students؛ Qual Life Res, Vol.2, No.19, Pp. 1133-1143.     2-Aghababaie N, Farahani H, Fazeli-Mehrabadi AZ , et al.2011, Spiritual intelligence and subjective wellbeing؛ Journal of Psychol Religion, Vol.4, No.3, Pp. 83-96.     3-Ahmadi G, Shyan T, Taheri N, et al 2011, The relationship between psychological health, happiness and life quality in the students. Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.3, No.30, Pp. 1983–1985.     4-Amrai K, Farahani A, Ebrahimi M, et al 2011, Relationship between personality traits and spiritual intelligence among university students؛ Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.15, Pp. 609-612.     5-Amram Y, Dryer DC 2008, The Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS): Development and Preliminary Validation؛ 116th Annual Conference of the American Psychological Association Boston, Pp.1-45.     6-Azar D, Ball K, Salmon J, Cleland VJ 2008, The association between physical activity and depressive symptoms in young women a review؛ Journal of Mental Health & Physical Activity, Vol.8, No.1, Pp. 82–88.     7-Brenner, K, St-Hilaire, A, Laplante, D, et al 2011, Cortisol response and coping style predict quality of life in schizophrenia ؛ Journal Schizophrenia Research Elsevier, pp.23-29.     8-Chu IH, et al 2009, Effect of exercise intensity on depressive symptoms in women؛ Journal of Mental Health and Physical Activity, Vol.6, No.2, Pp. 37–43.     9-Cote J, Fraser J 2006, youth involvement in sport. In P.R.E. Crocker (ED.) Introduction to sport psychology: A Canadian perspective, Toronto: Pearson prentice hall, Pp. 266-294.     10-Edwards SL, Rapee RM, Kennedy SJ, et al 2010, The assessment of anxiety symptoms in preschool-aged children: the revised Preschool Anxiety Scale, Journal of Clin Child Adolesc Psychol, Vol.39, No.3, Pp. 400-409.     11-Fortinash K 2008, Psychiatric Mental Health Nursing ؛ 4th edition Mosby Elsevier.     12-Gupta G 2012, Spiritual intelligence and emotional intelligence in relationto self-efficacy and self-regulation among college students, International journal of social sciences and interdisciplinary research, Vol.1, No.2, Pp. 60- 69.     13-Hage SM 2006, A closer look at the role of spirituality in psychology training programs. Professional psychology؛ Research and Practice, Vol.2, No.37, Pp. 303- 310.     14-Han H-R 2009, Measuring Anxiety in Children: A Mthodological Review of the Literature, Journal of Asian Nursing Research, Vol.3, No.2, Pp. 49-62.     15-Hanna KK, Cronin A 2012, Impact of Anxiety on Quality of Life in Parkinson's disease, Journal of Parkinson’s disease, Vol.3, No.1, Pp. 640-467.     16-Hamid N, keikhosravani M, Babamiri M, Dv et al 2012, The relationship between mental healths, spiritual intelligence with resiliency in student of Kermanshah University of Medical Science, Journal of Jentashapir, Vol.3, No.2, Pp. 331-339.     17-Hosaini M, Elias H, Eric Krauss S, et al .2010, A Review Study on Spiritual Intelligence, Adolescence and Spiritual Intelligence, Factors that May Contribute to Individual Differences in Spiritual Intelligence, and the Related Theories. International, Journal of Psychological Studies, Vol.4, No.21, Pp. 179-188.     18-King DB 2008, Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, and measure. Applications of Modeling in the Natural and Social Sciences Program (Dissertation). Ontario: Trent University.     19-King DB, DeCicco T 2009, A Viable model and selfreport measure of spiritual intelligence, Int Journal of Transcend Stud, No.28, Pp. 68-85.     20-Moallemi S, Bakhshani NM, Raghibi M, et al 2011, On the relationship between mental health, spiritual intelligence and dysfunctional attitudes in students of Systan and Baluchestan University, Southeast of Iran, Journal of Fundamentals of Mental Health, Vol.12, No.4, Pp. 702-709.     21-Narayanan A, Jose TP 2011 , Spiritual Intelligence and Resilience among Christian Youth in Kerala , Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, Vol.4, No.2, Pp. 263-268.     22-Olatunji BO, Cisler JM, Tolin DF, et al. 2007, Quality of life in the anxiety disorders؛ A meta-analytic review, Clinical Psychology Review, Vol.3, No.27, Pp. 572–581.     23-Olver IN 2013, The Relationship between Spiritual Well-being and Quality of Life, Investigating Prayer, Vol.12, No.3, Pp. 77-94.     24-Pargament KI, Saunders SM 2007, Introduction to the special issue on spirituality and psychotherapy, Journal of Clinical Psychology, Vol.63, No.10, Pp. 903- 907.     25-Peters BM 2007, The relationship among psychological and perceived stress, quality of life self care and impairment in doctoral student.     26-Piacentine LB 2013, Spirituality, Religiosity, Depression, Anxiety, and Drug-Use Consequences during Methadone Maintenance Therapy, Journal of West J Nurs Res, Vol.58, No.27, Pp. 125-137.     27-Rajaee AR 2010, Spiritual intelligence: Perspectives and challenges, Bojnourd Educ Res, Vol.7, No.22, Pp. 21-25.     28-Rothon, et al 2010, Pehseayrcshi acrtaiclle activity and depressive symptoms in adolescents: a prospective study, BMC Medicine, Vol.8, No.4, Pp. 32-34.     29-Sahebalzamani M, Farahani H, Abasi R, et al 2013, The relationship between spiritual intelligece with psychological well- being and purpose in life of nurses, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol.18, No.1, Pp. 38-41.     30-Sally IM 2006, The constructs of spiritual intelligence, it`s correlates with stress management and variation across selected variables؛ [Dissertation]. Baguio City Saint Louis University.     31-Sharma, A 2008, Problems related to menstruation and their effect on daily routine of students of a medical college in Delhi, India Asia Pacific Journal of Public Health, Vol.12, No.2, Pp. 38-39.     32-Sohrabi F 2008, Principles of spiritual intelligence, Journal of Mental Health, Vol.1, No.1, Pp. 14-18.     33-Sisk D 2008, Engaging the spiritual intelligence of gifted student to build global awareness؛ Review, Vol.12, No.30, Pp. 24-30.     34-Zohar D 2012, Spiritual intelligence the ultimate intelligence؛ Bloomsbury Publishing     35-Zullig KJ, Ward RM, Horn T 2006, The association between perceived spirituality, religiosity, and life satisfaction: The mediating role of self-rated health, Journal of Social Indicators Research, Vol.25, No.79, Pp. 82–88.     36-Unterrainer HF, Huber HP, Sorgo IM, et al 2011, Dimensions of religious/spiritual well-being and schizotypal personality, Personality and Individual Differences, Vol.9, No.51, Pp. 360-364.