نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه آموزشی کاردرمانی،دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران.

5 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.

6 کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

انتظارات افراد از شغل یکی از فاکتور های اصلی تعیین کننده ی ارتباط بین افراد و سازمان است. ایجاد انگیزه در کار، پاسخ دهی به نیازهای افراد از شغل و همچنین تأمین مسیرهای شغلی مطلوب، نیازمند بررسی سطوح نیاز و شناسایی انتظارات افراد از شغل است. لذا شناسایی نیازها و انتظارات دانشجویان هر حرفه از شغل ضروری بنظر می رسد. برای کسب این مهم و با توجه به مطالعات اندک در این زمینه خصوصاً در ایران، در این پژوهش سعی گردید که سطوح نیاز و انتظارات دانشجویان کاردرمانی از شغل مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی در سال 1393 انجام گرفته است. جامعه ی آماری شامل دانشجویان کاردرمانی دانشگاه های شهر تهران می باشد. برای بررسی انتظارات و سطوح نیاز دانشجویان کاردرمانی، از پرسشنامه ی نیازها طراحی شده توسط گوردن و پرسشنامه ی انتظار از شغل طراحی شده توسط لازیر استفاده گردید. دادهها با استفاده از برنامهی SPSS ورژن 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه 107 نفر شرکت نمودند. بالاترین میانگین امتیاز در پرسشنامه نیاز گوردن، مربوط به نیاز به امنیت(72/0 ± 61/4) و کمترین امتیاز مربوط به نیاز اجتماعی(62/0 ± 08/4) می باشد. در پرسشنامه ی لازیر، میانگین امتیازات عوامل بهداشتی 20/2 ± 76/27 و عوامل انگیزشی 68/2 ± 14/26 بدست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که از نظر دانشجویان، عوامل بهداشتی نسبت به عوامل انگیزشی در اولویت است. ترتیب اهمیت ابعاد نیاز از دید آنان شامل نیاز امنیت(بیشترین)، نیاز احترام، نیاز استقلال، نیاز خودشکوفایی و نیاز اجتماعی(کمترین) می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on Need levels and Expectation of job among Students of Occupational Therapy in Tehran Universities

نویسندگان [English]

  • Narges Ghamari 1
  • Seyed Ali Hosseini 2
  • Farzane Yazdani 3
  • Anvar Lotfi 4
  • Fateme Ghamari 5
  • Mahbobe Ghamari 6

1 PhD student in Occupational therapy, Occupational therapy Department, School of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

2 Faculty member, Social Determinants in Health Research Center and Occupational therapy Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

3 Master of Occupational therapy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4 Master of Occupational therapy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

5 Master of Industrial Management, Shiraz branch of Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

6 Master of Hospital Management, Science and research branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Expectations of job is one of the major factors that determines the relationship between individuals and the organization. Motivation at work, responding to the employees’ needs of job, and also providing favorable career paths requires a review of the needs and expectations of individual identification of a job. Due to scarcity of related research, this study aimed to investigate the needs and expectations of the job among students studying occupational therapy. This descriptive cross-sectional study was conducted in 1393. The population included occupational therapy students of Universities in Tehran city. To examine the expectations and needs of occupational therapy students, the needs questionnaire designed by Gordon and expectation of the job questionnaire designed by Lussier were used. Afterwards, data were analyzed by using the SPSS software version 19th.: In this study, 107 individuals participated. The data remarked that the highest average rating in the Gordon-needs questionnaire was the need for security (4/61 ± 0/72), and the lowest score was mentioned social need (4/08 ± 0/62). In the Lussier questionnaire, the average rates of health factors was 27/76 ± 2/20, further the motivational factors was 26/14 ± 2/68.The results of this study showed that the health factors were prior than motivational factors from students’ opinion. They considered the importance of the dimensions of need respectively as follows; security need (maximum), the need to respect, the need for independence, need for self-actualization and social need (minimum).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need levels
  • Expectation of the job
  • Occupational therapy students
  • Occupational Therapy
1-Alvani, S. M. 1985. General Management, Tehran, ney publishing.
     
2-Armenio, B, Deslippe, A, Duffin, J, etal 2012. Change in Career Expectations Among Undergraduate Students
     
3-Arshi, S, Sadeghi, H, Seifnejad, S, etal 2005. Determine the relationship between Maslow's needs and satisfaction of the employees in Ardebil University of Medical sciences. Journal of Ardabil University of Medical Sciences, Vol. 5, Pp. 160-166.
     
4-Bahadori, M, Babaei, M, Mehrabian, F 2013. Prioritization Factors Influencing Job Motivation in Employees of a Military Center Using Analysis Hierarchy Process. Iranian Journal of Military Medicine, Vol.14, Pp. 236-243.
     
5-Balc, A, Bozhurt, S 2013. Job Expectations of Generation X and Y Teachers in Turkey. World Applied Sciences Journal, Vol. 21, Pp. 599-614.
     
6-Farahani, A, Bayat, F 2007. Job expectations of physical education students of employment and career prospects in Khorasan Razavi. Royesh Journal, Vol. 5, Pp. 33-40.
     
7-Farahani, A, Gholampour, E, Adelkhani, A 2013. Management and Policymaking of Physical Education Faculties and Departments and Directing Students' Job Expectations Postgraduate Students' Perspectives. Applied Research of Sport Management, Vol. 2, Pp. 121-138.
     
8-Gaminiyan, V 1999. Ways to increasemotivation at work. Journal of community work, Vol. 58, Pp. 35-37.
     
9-Ghamari, N, Shafaroodi, N, Derakhshanrad, S.A, etal 2015. Motivational needs and its relationship with motivation potential in occupational therapy profession. Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 3, Pp. 62-72.
     
10-Johanson, M. A 2007. Sex differences in career expectations of physical therapist students. Phys Ther, Vol. 87, Pp. 1199-211.
     
11-Kai-wen, C 2008. A study on relationship between personality traits and employment factors of college students. Journal of Case Studies in Education, Vol. 95, Pp. 18-25.
     
12-Keshtkaran, A, Kharazmi, E, Yosofi, S 1387. Motivational needs of nurses, teaching hospitals selected on the basis of Maslow's hierarchy of needs. Journal Of Health Administration, Vol. 9, Pp. 45-50.
     
13-Kowske, B. J, Rasch, R, Wiley, J 2010. Millenniais' (Lack of) Attitude Problem: An Empirical Examination of Generational Effects on Work Attitudes. Journal of Business and Psychology, Vol. 25, Pp. 265-279.
     
14-Lussier, R. N 1993. Human relations in organizations: a skill building approach, homewood, Richard D.Irwin.
     
15-Moghimi, M 2007. Organization and management;Research approach, Tehran, Terme Publishing.
     
16-Mullins, L 1996. Management and organization, London, Pitman
     
17-Nye, B. Clinical Reasoning Skills and Expectations of Occupational Therapy Students on Fieldwork [Online]. Available: http://www.otfieldwork.net/uploads/1/3/5/3/1353427/clinical_reasoning_skills.pdf [Accessed].
     
18-Owens, R.G 1981. Organizational Behavior in Education, New Jersey, Prentice-Hall International Editions.
     
19-R.Godon, J 1994. Op.Cit.
     
20-Reisi, M, Malekpor, T, Mahmoi, M.T, etal 2014. Sense of security and its related factors in Sharekord University of Medical Sciences. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, Vol. 1, Pp. 14-18.
     
21-Shaghaghi, M, Abasi, R, Abasi, R, & Borzooei, M, etal 2010. The impact of job stress and satisfaction in the way librarians use conflict management strategies in the public library. Journal of the Public Library, Vol. 17, Pp. 53-70.
     
22-Shahrzad, S, Alavi, S 2010. Career orientation and intrinsic factors of job software programmers. Journal of Management Sciences in Iran, Vol. 16, Pp. 55-84.
     
23-Willard, H.S, Crepeau, E.B, Schell, B.A, etal 2009. Willard and Spackman's Occupational Therapy, Philadelphia, Baltimore.