نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

4 عضو هیات علمی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

تحولات سریع در عرصه ی علم و دانش به گونه ای است که برنامه ریزان آموزشی باید به صورت پویا در تعامل با محیط قرار داشته باشند و برای پیشبرد اهداف آموزشی، تدوین برنامه ی راهبردی را در دستور کار خود قرار دهند. این مطالعه به منظور ارزیابی عوامل درونی و برونی اثرگذار بر تدوین راهبردها و طراحی برنامه ی راهبردی(1394-1398) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است. در این مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی با استفاده از تکنیک SWOT نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای دانشکده بهداشت شناسایی و براساس آن ها راهبردهایی تدوین گردید. با توجه به یافته های این پژوهش، بیانیه رسالت، دورنما، ارزش ها و 10 راهبرد اصلی شناسایی شد. مهم ترین راهبردهایی که در اولویت اجرا قرار گرفتند عبارتند از: تامین کادر تخصصی مورد نیاز، تجهیز آزمایشگاه های دانشکده، توسعه ی تحصیلات تکمیلی، تقویت ارتباط با سازمان های خارج از دانشگاه. براساس نتایج حاصل شده از این پژوهش ضرورت دارد دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، راهبردهای های فوق را در دستور کار خود قرار داده و برای هر کدام از آنها برنامه ی اجرایی طراحی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal and External Factors Analysis using SWOT Technique Affecting on Formulation Strategies in Health Faculty at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Sharifi 1
  • Neda Jaaveleh 2
  • Aida Shajaraat 3
  • Mansour Zahiri 4

1 M.S of Health Services Management, Department of Health Services Management, Health School, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 B.S of Health Services Management, Department of Health Services Management, Faculty of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

3 Healthcare Management Employed Expert, Razi Hospital, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

4 Faculty Member, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The rapid development in sciences and technology is far advanced so that educational planners should dynamically interact with the environment, and to further the educational goals should consider strategic plan in their agenda. This study aimed to assess the internal and external factors affecting on Strategy Formulation in health Faculty at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (2015-2019) using SWOT technique in 2014. In this descriptive study the mission, vision, values, strengths, weaknesses, opportunities and threats were determined on the basis of SWOT technique, and then strategies were identified. The most important of these strategies were recruitment the required specialized personnel, to equip the laboratories, postgraduate courses development, strengthen relationships with organizations outside the university, and so on. According to research findings, designing of tactical and implemental programs based on mentioned strategies are essential especially at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal and External Analysis
  • Health Faculty
  • Strategic Planning
  • SWOT technique
1-Aghazadeh H 2004, Designing and explaining the strategic planning model for small-scale industry (industry segment of the car) and comparison with major industries, Tehran University School of Management, MBA MSc thesis.
     
2-Ali Mohammadlou M, Shakeri SH, Myrqadry H et al 2011, strategic planning Health, Safety and Environment: A Case Study of seafaring ports, Journal of Strategic management Studies Vol.8, Pp.61-82.
     
3-Ansary M, Rahimi A, Yarmohamadian M et al 2009, Health Administration 2009, Vol.12, No.36, Pp.33_38. [In Persian]
     
4-Entezari A, Shahid Dadras M, Hallaj Z 2008, Strategic Educational Planning of Dermatology in Iran, Journal of Research in Medical Sciences , Vol. 32, No4, Pp 327-334.
     
5-Entezary A, Parvaresh MM, Karkhaneh R et al 2008, Strategic Planning for Ophthalmology Education in Iran, Journal of Ophthalmology Bina, Vol.13, No.4, Pp. 450-457. [In Persian]
     
6-Harrison D 2004, Effect of Strategic planning education and perceptions of independent community pharmacy owners/managers, Journal if American pharmacologist Association Vol.47, No.5, Pp. 599-604.
     
7-Haji Ahmadi A 2002, The proposed model for strategic planning in the education system of scientific-practical, Journals Daneshvar, Vol. 9, No.13, Pp 45-62. [In Persian]
     
8-Mehrolhassani M, Yazdi Feizabadi V, Mohammadi M et al 2010, Approach for Strategic Plan Assessment: a Case Study at Kerman Healthcare Insurance, Journal of Health Administration, Vol.13, No.41, Pp.41-52. [In Persian]
     
9-Moetadel M, Jafari mannesh M 2013, measure effectiveness of the strategic plan, Journal of Strategic management Studies Vol.13, Pp 66-99.
     
10-Sollenberger DK 2006, Strategic planning in Healthcare: the experience of the university of Wisconsin Hospital and Clinic, Front Health service manage,Vol. 23,No.2, Pp 17-31.
     
11-Strategic Plan of University of Medical Sciences and Health Services surveyed 2014. Jiroft medical university.Available from: URL: http:// www. jmu. ac. ir/ ? siteid= 1&pageid=1243
     
12-SHEFC (Scottish Higher Education Funding Council) New Moves to development Strategic planning in higher education 2002.Available from: URL: http://www.shefc.ac.uk
     
13-Rashid`lamir A, Dehghan ghafarokhi A, Rashid`lamir A 2013,Developing a strategic plan for the department of sport`s and youth and sports in area of khorasan physical education, Journal of sport management ,Vol. 5,No.4,Pp 179-198. [In Persian]
     
14-Tabibi J, Maleki M, Delgoshaei B 2003, Strategic Planning. 2nd ed. Tehran: Ministry of Health and Medical Education. [In Persian]
     
15-The Strategic Plan University of medical sciences. Medical university of Ilam. Available from: URL: http:// www. medilam. ac.ir/Default.aspx?tabid=3088