نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران،تهران، ایران.

2 گروه آموزشی علوم مدیریت واقتصاد بهداشت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران، ایران

3 کارشناس ارشد علوم اجتماعی، معاونت تحقیقات و فناوری ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد؛ دکتری) دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از نحوه‌ی هدایت و راهنمایی پایان نامه توسط اساتید راهنما و مشاور در سال 1394- 1393 صورت گرفت. این مطالعه به صورت توصیفی انجام گردید. ابتدا اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه توسط11 نفر از اعضا هیأت علمی ارزیابی شد. CVR برای کلیه ی سؤالات پرسشنامه بیشتر از 59/0 بود که تأیید کننده ی روایی محتوایی پرسشنامه بود. پایایی پرسشنامه ازطریق محاسبه ضریب α کرونباخ صورت گرفت که ضریب 97/0 به دست آمد. در مجموع 382 نفر پرسشنامه ی پژوهش را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد میزان رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از استادان راهنما، مشاور خود درسطح بالا بود و به ترتیب 8/86 درصد و 9/84 درصد رضایت داشتند. بین متغیرهای جنسیت و مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان رضایت آنان از استاد راهنما، مشاور ارتباط معنی داری وجود نداشت(05/0p>). همچنین بین متغیرهای سن، نوع مطالعه و وضعیت پایان نامه با میزان رضایت آنان از اساتید راهنما، مشاور ارتباط معنی داری مشاهده شد(05/0p<). یافته ها بیانگر این بود که دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران رضایت مطلوبی از نحوه ی هدایت پایان نامه ها توسط اساتید راهنما و مشاور داشتند. پیشنهاد می شود به توانمندسازی دانشجویان دراجرای پایان نامه توجه بیشتری گردد و مطالعات بیشتری در سطح دانشگاه صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Postgraduate Students’ Satisfaction with Supervisory and Advisory Performance in Thesis Process in hygeine school of Tehran university of medical sciences : 2014-2015

نویسندگان [English]

 • Kianoush Abdi 1
 • mohammad arab 2
 • Ali Akbari sari 2
 • Fateme Adelinejad 3

1 Faculty member, Department of Rehabilitation Management, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

2 Faculty member, Department of Health Management and Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Ms, Social sciences, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this study was to determine satisfaction of postgraduate students of hygeine school of Tehran university of medical sciences from their supervisors and Advisors at 2014-2015. This study was conducted by descriptive. At first was evaluated the face validity and content validity of questionaire with the Lawasche's method by 11 experts. CVR was more than 0.59 for all questionaire items that confirmed content validity. Its reliability was determined with the test- retest method and Cronbakh's alpha coefficient and it was 0.97. 382 students filled the questionaires and after collecting, data was analyzed with descriptive and analytic stastics by SPSS software. Findings of the study showed that 86.6 % of M.Sc. students and 84.9 % of Ph.D. students had high satisfaction from their supervisors and advisors. There was no meaningful relationship between gender and grade with satisfaction (p>0.05) but there was meaningful relationship between age, study type and thesis/dissertation situation (p<0.05).According to findings of this study postgraduate students of hygeine school of Tehran university of medical sciences were satisfied with their supervisors and advisors. Recommended emphasis on empowering students̕ research capabilities and further studies performed in Tehran University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Satisfaction
 • Supervision
 • postgraduate students
 • Advisor
 • Supervisor
 • Thesis
 • Dissertation
1-Amini Pour M, Ghasemi M 2000,[Evaluation of research proposals and medical students' theses],Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services,Vol.8,No.2, Pp.86-90 [in Persian]     2-Barnacle R. Postgraduate Research Experience Questionnaire: PREQ 2003. Summary of results for Royal Melbourne Institute of Technology. 2003 [cited 2016 5/6]. Available from: http:// mams. rmit. edu. au/kfj8j9ypwtynz.pdf.     3-Dehghani GA, Yamani Dsm 2009,[ Students' Satisfaction of Thesis Counducting Proccess and Related Factors Tabriz University of Medical Sciences],Strides in Development of Medical Education,Vol.6,No.1, Pp.1-9[in Persian]     4-Dehghani G 2010, [The Study of Students' Satisfaction with Thesis Supervision in Tabriz University of Medical Sciences], Iranian journal of medical education.; Vol.9,No.4, Pp.302-310[in Persian]     5-Eftekharzadeh A 2003,[National health research system from the viewpoint of international organization], Tehran: Publication Center of Medical Sciences Research,22[in Persian]     6-Fadaei Araqi G 1995, [Analysis of methods in preparing thesis and dissertation in postgraduate and doctoral degree], Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol.1,No.2, Pp.75-110[in Persian]     7-Haghdoost A-A, Esmaeili A 2009, [Educational achievement in medical students entered university between 1995 and 2003, Kerman University of Medical Sciences], Strides in Development of Medical Education,Vol.5,No.2, Pp.80-87. [in Persian]     8-Heath T 2002, A quantitative analysis of PhD students' views of supervision, Higher Education Research and Development,Vol.21,No.1, Pp.41-53     9-Ives G, Rowley G 2005, Supervisor selection or allocation and continuity of supervision: Ph. D. students’ progress and outcomes, Studies in Higher Education, Vol.30,No.5, Pp.535-555.     10-Lee N-J 2010, Preparing for thesis and viva: some practicalities: Nancy-Jane Lee discusses some of the processes and considerations involved in writing a PhD thesis and giving a viva at its conclusion, Nurse researcher,Vol.17,No.3, Pp.52-59.     11-Mainhard T, van der Rijst R, van Tartwijk J, et al 2009, A model for the supervisor–doctoral student relationship, Higher education, Vol.58,No.3, Pp.359-373.     12-Mehran Mizani, Mohammad Kheybari, SeyyedNasrollah Sajjadi 2011,[Evaluation of Abilities of Master Students of Phisical Education and the Quality of Professors Supervision in writing thesis], Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol.17,No.3, Pp.111-134[in Persian]     13-Mooney C 1991, The Dissertation is Still a Valuable Requirement, Survey Finds, but Graduate Students Says They Need Better Faculty Advising,The Chronicle of Higher Education,Vol.37,No.1, Pp.A15-A22     14-Nathara Mhunpiew 2013, A Supervisor’s Roles for Successful Thesis and Dissertation. US-China Education Review, Vol.3,No.2, Pp.119-122.     15-Nili M, Nasr A, Akbari N 2007, [Survey The quality of the thesis of Master Students], Danesh va Raftar, Vol.24,No., Pp.111-122 [in Persian]     16-Radafshar G, Sobhani A, Sadegh F 2010, [Survey the attitudes towards thesis writing process among students of Guilan University of Medical Sciences], Journal of Guilan University of Medical Sciences, Vol.19, No.74, Pp.86-97[in Persian]     17-Radafshar G, Sobhani A, Sadegh F 2010, [Survey the attitudes towards thesis writing process among students of Guilan University of Medical Sciences], Journal of Guilan University of Medical Sciences, Vol.19, No.74, Pp.86-97[in Persian]     18-Refaee M RE, Sabet AM 2001,[The quality of the thesis and how to implement it] a survey of medical school interns in Isfahan University of medical sciences. Journal of Research in Medical Science,Vol.6,No.1, Pp.1-6[in Persian     19-Shahshahani S, Hoseinzadeh S, Abdi K, et al 2014, [Graduate Students’ Satisfaction with Supervisory Performance in Thesis Process in University of Social Welfare and Rehabilitation (USWR) in 2011-2012], Iranian Journal of Medical Education, Vol.13,No.12, Pp.1031-1039. [in Persian     20-Shahshani S, Hosainzadeh S, Abdi K, et al 2014, [Evaluating the Methodology of Post graduate Students’ Theses in University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences in 2011-2012],Educational Development of Jundishapur, Vol.5,No.4, Pp.331-336. [in Persian]     21-Shirbayigi N,Kave S 2012, [The role and relationship of supervisory between supervisor and student from the perspective of graduate students]. New educational approaches, Vol.7,No.1, Pp.1-26[in Persian]     22-Steven Eric Krauss, Ismi Arif Ismail 2010, PhD Students’ Experiences of Thesis Supervision in Malaysia: Managing Relationships in the Midst of Institutional Change, The Qualitative Report, Vol.15, No.4, Pp.802-822.     23-Sullivan JE 2001, The Experience of Thesis Writing From The Perspective of Graduate Student Nurses.