نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

2 کارشناسی ارشد فیزیک، گروه پرتوپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت انگیزه بعنوان عامل مهم در یادگیری و کسب مهارت و نهایتاً موفقیت دانشجویان، این تحقیق بمنظور بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل به انتخاب رشته های پرتوپزشکی در سال 1393 صورت گرفت. در این مطالعه توصیفی- مقطعی کلیه دانشجویان جدیدالورود رشته های پرتوپزشکی شرکت داده شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای پایا (α=0.86) و محقق ساخته در خصوص مشخصات دموگرافیک، سؤالاتی پیرامون انگیزه های فردی، محیطی و حرفه ای ورود به رشته‌های مذکور جمع آوری شد و داده ها با استفاده از تست های آماری t-test و chi-square با سطح معناداری0.05 p< مورد آنالیز قرار گرفت. مهم‌ترین علل گرایش دانشجویان، اشتیاق کمک به مردم(6/42٪)، کسب جایگاه اجتماعی(3/44٪) و علاقمندی به کار در بخش درمانی(9/54٪) بود، درحالی که کم ترین تأثیر در اشتیاق ورود به دانشگاه(3/3٪)، اجبار توسط والدین(3/3٪) و وجود رشته مذکور در شهر محل زندگی(6/6٪) مشاهده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل محیطی تأثیر نسبتاً کم و عوامل حرفه ای، تأثیری بیشتر از سایر عوامل بر ایجاد انگیزه در بین دانشجویان داشته‌است. مقایسه نمرات این دو حیطه میان دانشجویان پسر و دختر اختلاف معنادرای داشته‌است. (p= 0.001)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Tendency of Babol Paramedical Students toward Radiation Medicine

نویسندگان [English]

  • gholamreza ataei 1
  • Freshteh Adel Mashhadi Sari 2

1 Faculty member, Radiation Medicine department, Paramedicine School, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.

2 M.A. in Physics, Radiation Medicine department, Paramedicine School, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.

چکیده [English]

By considering the importance of motivation as an important factor in learning and acquiring skills and eventually students’ success, this study was designed to evaluate the motivation and incentive of Medical Radiation students toward the field of study at Babol medical university in 2014. In this cross-sectional study, all new Medical Radiation students participated in this research. Data were collected by a reliable questionnaire (α = 0.86) about demographic data; questions were about personal, environmental and professional motivation to the fields, and then the data were analyzed by SPSS software and T-test at a significance level (0.05 >p). The most important incentive mentioned by students was being eager to help people (%42.6) and to obtain a good social status (%44.3), and interest in working in the health sector (%54.9), while the lowest effect to motivate the new students was lack of tendency to enter university (%3.3), the force of parents (%3.3), and the existence of this course in their town (%6.6). According to the results, it seems that the environmental factors relatively had low impact, while professional factors had considerable influence than other factors to eager and motivate the students; it is important to notice that comparison the scores of these two domains showed significant difference between male and female students (P = 0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Radiation Students
  • Choice
  • Motivation
1-Abbaszadeh, A , Borhani, F , Mohsenpour, M 2011, Factors Affecting Discipline (Major) Choice among Newly Admitted Students of Nursing in Kerman University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol.16, No.6, Pp. 600-608.[ In Persian]
     
2-Aghili, H, Taheri Moghadam, S, Seraj, B, et al 2014 , The main influencing motives for major university choices among first-year dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Tehran University of Medical Sciences. Journal of Medical Education and Development, Vol.9, No. 11, Pp. 2-12.[ In Persian]
     
3-Cruess, S.R , Cruess, R.L , Steinert,Y 2008, Role modelling Making the most of a powerful teaching strategy, British Medical Journal, Vol.336, No.7646, Pp. 718- 721.
     
4-Dal Poz ,M.R, Quain ,E.E, O'Neil M, et al 2006, Addressing the health workforce crisis: Towards acommon approach, Human Resources for Health, Vol.4, No.1, Pp. 21-26.
     
5-Ghaderi ,R, Dastjerdi ,R, Soroush, Z, et al 2004, Influential Factors in Medical Students' Attitudes towards Studying Medicine in 2002. Iranian Journal of Medical Education, Vol.1, No. 10, Pp. 47-54.[ In Persian]
     
6-Hashemipour, M 2006, Dental Students’ Motivations for Entering Dentistry in Kerman School of Dentistry. Iranian Journal of Medical Education, Vol.6, No. 1. Pp. 109-114.[In Persian]
     
7-Hallissey, J, Hannigan, A, Ray, N 2000, Reasons for choosing dentistry as a career-A survey of dental students attending a dental school in Ireland during 1998-99. Eur J Dent Educ, Vol.4, No.2, Pp.77-81.
     
8-Kazemzaheh, Z, Rezaeian ,M, Farnoodi, M 2012, Evaluation of motivations for choosing field of study among medical and dental students of rafsanjan university of medicalsciences, Univ Med Sci, Vol.10, No. 4, Pp.279- 288.[ In Persian]
     
9-Kabirzadeh, A, Rezaee Gharahtekan, M, Tayyeban, M, et al 2012, Factors Affecting Discipline Choice in Students of Medical Records and Health Information Technology in Mazandaran University of Medical Sciences in Year 2010, Iranian Journal of Medical Education, Vol.12, No. 4, Pp. 258-264.[ In Persian]
     
10-Karibe, H, Kawakami, T, Suzuki, A, et al 2009, Career choice and attitudes towards dental education amongst dental students in Japan and Sweden. Dent Educ, Vol.13, No.13, Pp. 80-86.
     
11-Neamatollahi, H, Mehrabkhani, M, Ghafarpour, S, et al 2014, Evaluation of Mashhad Dental School Students’ Motives and Viewpoints on Their Career Choices in 2010. Journal of Mash Dent Sch, Vol.38, No. 1, Pp.71-84 .[ In Persian]
     
12-Orenuga, O.O, da Costa, O,O 2006, Characteristic sand study motivation of clinical dental students in Nigerian universities, Journal of Dental Education, Vol. 70, No.9, Pp. 996- 1003.
     
13-Rice ,C.D, Hayden ,W.J, Glaros ,AG, etal 1997, Career changers: dentists who choose to leave private practice. J Am coll Dent, 1997; Vol.64, No.1, Pp.20- 26.
     
14-Rodrigo, J.M, Michael, V.M, Tracey, W, et al 2006, Sociodemographic backgrounds and career decisions of Australian and New Zealand dental students. Dent Educ, Vol.70, No.2, Pp. 169-178.
     
15-Vahid Dastjerdi, M, Mahdian, M, Vahid Dastjerdi, E, et al 2012, Study motives and career choices of Iranian medical and dental students. Acta Medica Iranica, Vol.50, No. 6, Pp. 417- 424.[ In Persian]
     
16-Vigild, M, Schwarz, E 2001. Characteristics and study motivation of Danish dental students in a longitudinal perspective. European Journal of dental education, Vol.5, No.3, Pp.127- 133.
     
17-Weiner ,B 1980, The role of affect in rational (attributional) approachs to human motivation. Educational Research, Vol.9, No.4, Pp. 170-178.
     
18-Zysberg , L, Berry ,D.M 2005, Gender and students’ vocational choices in entering the field of nursing. Nurs Outlook, Vol.53, No. 4, Pp. 193-198.
     
19-Zarghami, M, Ghafari, V, Khalilian, A, et al 2003, Factors affecting choice of specialty medical graduates, Journal of Babol University of Medical Sciences, Vol.2, No. 1, Pp. 18-23.[ In Persian]