نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

2 کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه جندی اشپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

دانشجویان هر جامعه، نیروی انسانی و سازندگان فردای آن جامعه هستند. از این رو سلامت جسم و روان آنان از اهمیت زیادی برخوردار است و هوش هیجانی به عنوان عامل پیش بینی کننده سلامت روانی، اجتماعی، موفقیت تحصیلی و شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین مقایسه ای هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1393 انجام شد. مطالعه بصورت توصیفی_تحلیلی انجام شد. روش نمونه گیری بصورت تصادفی_سهمیه ای بود. در این مطالعه 126 دانشجوی پسر و 108 دانشجوی دختر شرکت کردند. ابزار گرد آوری داده ها فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه هوش هیجانی بار آن بود. جهت اعتبار و پایایی پرسشنامه به ترتیب از اعتبار محتوا و روش همسانی درونی استفاده شد و میزان آلفای کرونباخ هوش هیجانی کل 0.93 گزارش گردید. در این پژوهش، میانگین هوش هیجانی کلی و نیز مؤلفه‌های آن در دختران بیشتر از پسران بود(P<0.05). اکثریت دانشجویان(23/69%) میزان هوش هیجانی کلی در سطح خوب داشتند. در مجموع بررسی ارتباط بین عوامل هوش هیجانی با مشخصات فردی نشان داد که بین دو مؤلفه انعطاف پذیری و کنترل تکانش با سن در دختران و خود شکوفایی و استقلال با سطح تحصیلات در پسران رابطه معنی داری وجود دارد(05/0P<). با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد توجه به هوش هیجانی برای بهداشت روانی و موفقیت در دانشجویان و لزوم ارتقاء سایر مهارت های این هوش در دانشجویان(خصوصاً پسران) توجه لازم به عمل آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of Emotional Intelligence among University Students at Dezful Medical University

نویسندگان [English]

  • Nosrat Bahrami 1
  • Salman Najafvand Derikvandi 2
  • Somayeh Bahrami 3

1 Faculty Member, of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran.

2 Nursing BSc, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran.

3 MSc Students of Biostatistics, Faculty of Health, Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Student to which community they belong are the next empower and constructor of society, hence their physical and mental health and emotional intelligence as a predictor of mental and social health, educational and career are very important. The present study aimed to compare emotional intelligence between boy and girl medical students at Dezful University of Medical Sciences in 2014. A descriptive - analytic study was carried out that the population consisted of 108 girls and 126 boys studying at Dezful University of Medical Sciences and they were participated through Random sampling - the quota being selected. In addition, the data were collected using demographic characteristics and Bar-On Emotional Intelligence Questionnaire which the validity and reliability of that were approved by content validity and internal consistency, and Cronbach's alpha level was reported 0.93, too. In total, the mean of overall emotional intelligence and its components were reported more in girls than boys (P<0.05), and overall emotional intelligence among the majority of students (69/23%) were at good level. Moreover; a comparison of the relationship between emotional intelligence and demographic factors (age, GPA, education and marital status) showed a significant relationship between the two components (the flexibility and control of impulsivity) with age in girls, and also self-actualization and independence with education level in boys (P<0.05). According to the results of this study, it seems that paying particular attention to emotional intelligence to success in education and value of mental health, and the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • girls
  • boys
  • Students
1-Akbari, M, Rezaeian, H, Modi, M 2007, Investigation of emotional intelligence of students of Arak University and its relationship with computer anxiety, Periodical of mental health principles, Vol.9, No.35-36, Pp.129-134.
     
2-Austin, EJ, Evans, P, Goldwater, R, et al 2005, Apreliminary study of emotional intelligence, empathy and exam performance in first year medical students, Personality and Individual Differences, Vol.39, No.8, Pp.1395-1405.
     
3-Bakhshi Surshejani, L 2008, Relationship between emotional intelligence with mental health and educational performance of male and female students of Islamic Azad University of Behbehan Branch, Curriculum Planning, Vol.5, No.19, Pp.97-116.
     
4-Bar- On, R 2000, Emotional and social intelligence: insight from the emotional a valiant inventory (EQ-1), Jossey- Bass, Sanfrancisco.
     
5-Barkhordary, M, Jalalmanesh, S, Mahmoodi, M 2009, The Relatition Between Critical Thinking Disposition and Self-Esteem in Third and Forth Year Bachelor Nursing Students, Iran J Med Educ, Vol.9, No.1, Pp.13-18.
     
6-Besharat, MA, Nadeali, H, Azizi, K 2011, Emotional intelligence and coping styles, Teaching and Learning Studies, Vol.1, No.58, Pp.33-48.
     
7-Chinipardaz, Z, Ghaforianbrojerdnia, M, Pasalar, P, et al 2011, Investigation of Emotional Intelligence and Its Relationship with Academic Achievement in Medical Students of Tehran University of Medical Sciences in 2008-2009, Strides in Development of Medical Education, Vol. 8, No.2, 167-172.
     
8-Ciarrochi, JV, Chan, YA, Bajgar, J 2001, Measuring emotional intelligence in adolescents, Journal of Personality and Individual Differences, Vol.31, No.7, Pp.1105-1119.
     
9-Feist, GJ, Barron, F 1996, Emotional intelligence and academic intelligence in Career and life success, The Annual Convention of the American Psychological Society, San Francisco.
     
10-Goleman, D 1995, Emotional intelligence; why it can matter more than IQ, Bantam books, New York.
     
11-Gujjara, AA, Naoreenb, B, Aslamb, S, et al 2010, Comparison of the emotional intelligence of the university students of the Punjab province, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.2, No.2, Pp.847-853.
     
12-Haji, Y, Rajabnejad, MR, Khodamievishteh, HR, et al 2012, Survey of stress management, general health and life style of students of Imam Hossein University in Tehran, Islamic Lifestyle Centered
     
13-HatamGooya, H, ZohariAnbohi, S, Moghadam, M, et al 2012, Emotional intelligence and its correlation with some demographic variables in the clinical nurses working in Kurdistan University Hospitals in 2010, SJKU, Vol.17, No.1, Pp.60-70.
     
14-HeidariTafreshi, GH, Delfan, GH 2011, Study of the Relationship between Students' Emotional Intelligence and coping with stress, Educational Administration Research Quarterly, Vol.2, No.2, Pp.15-24.
     
15-Hosseini, M, Dejkam, M, Mirlashari, J 2007, Correlation between Academice Achievement and Self-Esteem in Rehabilitation Students in Tehran University of Social Welfare & Rehabilitation, Iran J Med Educ, Vol.7, No.1, Pp.137-141.
     
16-Inanloo, M, Baha, R, Seyedfatemi, N, et al 2012, Stress Coping Styles among Nursing Students, Journal of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences(Hayat), Vol.18, No.3, Pp.66-75.
     
17-Janati, Y, Musavi, S, AzimiLolaty, H, el al 2012, Investigating Emotional Intelligence and Self Esteem Level Among Nursing and Midwifery Students of Mazandaran University of Medical Sciences in 2010, J Mazand Univ Med Sci, Vol.22, No.1, Pp.254-260.
     
18-KhosrouJerdi, R, Khanzadeh, A 2007, Study of the relationship between emotional intelligence and general health in students of sabzevar teacher training university, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, Vol.14, No.2, Pp.110-116.
     
19-Lopes, PN, Bracket, MA, Nezlek, JB, et al 2004, Emotional Intelligence and social interaction, Personality and Social Psychology Bulletin, Vol.30, Pp.1018-1034.
     
20-Mayer, JD, Salovey, P 1997, What is emotional intelligence? Emotional development and emotional intelligence: Educational implications, Basic Books, New York.
     
21-Mayer, JD, Salovey, P, Caruso, D 2000, Emotional Intelligence as zeitgeist, as personality, and mental ability. The Handbook of Emotional Intelligence, Jossey- Bass, Sanfrancisco.
     
22-Mehdizadeh, H, Azizi, M, Jamshidzadeh, F 2011, Health System Research Investigation of Emotional Intelligence among Students of Medical Sciences Universities in Western Iran, Journal of Health System Research, Vol.7. No.1, Pp.89-100.
     
23-Parker, JDA, Summerfeldt, LJ, Hogan, MJ, et al 2004, Emotional intelligence and academic success: Examining the transition from high school to university, Personality and Individual Differences, Vol.36, No.1, Pp.163-172.
     
24-Parsa, N 2001, In translate Emotional Intelligence, Roshd, Tehran.
     
25-Petrides, KV, Chamoro-Premuzic, T, Frederickson, N, et al 2006, Explaining individual differences in scholastic behavior and achievement, British Journal of Educational Psychology, Vol.75, Pp.239-255.
     
26-Rochester, S, Kilstoff, K, Scott, G 2005, Learning from success: improving undergraduate education through understanding the capabilities of successful nurse graduate, Nurse Education Today, Vol.25, No.3, Pp.181-188.
     
27-Rogers, P, Qualter, P, Phelp, G, et al 2006, Belief in the paranormal, coping and emotional intelligence, Journal of Personality and Individual Differences, Vol.41, No.6, Pp.1089-1105.
     
28-SaiadiToranlo, H, Jamali, R, Mirghafuri, H 2008, Assessing Relatition Between Belief to teaching Religious Islamic and Emotional Intelligence In University Students, Andishe- E-Novin-E-DiniA Quarterly ResearchJournal, Vol.11, No.3, Pp.145-172.
     
29-Salehi, M, Vakili, K 2008, Emotional Intelligence and Vital Cells of organization, Mehronabi, Qaemshahr.
     
30-Samari, AA, Tahmasebi, F 2007, Investigation of emotional intelligence and educational development in students, Periodical of mental health principles, Vol.9, No.35-36, Pp.121-128.
     
31-Schutte, NS, Malouff, JM, Simunek, M, et al 2002, Characteristic emotional intelligence and emotional wellbeing, Cognition and Emotion, Vol.16, No.6, Pp.769-785.
     
32-Schutte, NS, Malouff, TM, Bobik, C, et al 2001, Emotional intelligence and interpersonal relation, The Journal of Social Psychology, Vol.141, No.4, Pp.523-536.
     
33-Stratton, TD, Saunders, JA, Elam, CL 2008, Changes in medical students' emotional intelligence: An exploratory study, Teaching Learning of Medicine, Vol.20, No.3, Pp.279-284.
     
34-Taylor, SE 1995, Health psychology, MC Graw-Hill Inc, New York.
     
35-Tirgari, A, AsgharnezhadFarid, A, Bayanzadeh, S, et al 2006, A comparison between emotional intelligence and marital satisfaction, and their structural relation among discordant and well-adjusted couples in Sari, Iran, J Mazandaran Univ Med Sci, Vol.16, No.55, Pp.78-86.
     
36-Zahiroddin, A, Dibajnia, P, Gheidar, Z 2010, Evaluation of emotional intelligence among students of 4th grade in different medical majors in Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Pejouhandeh, Vol.15, No.5, Pp.204-207.