نویسندگان

چکیده

ولایت انبیا و جانشینان ایشان در طول تاریخ، در طول ولایت الله بوده است؛ خداوند ولی را نسبت به مؤمنین، اولی و شایسته تر از خودشان قرار داده، به طوری که پیامبر و ائمه علیهم السلام بر مؤمنین ولایت دارند و پس از ایشان، ولی فقیه چنین جایگاهی در سرپرستی و تربیت جامعه دارد. با این وجود، منصب ولایت، آن گاه تجلی پیدا می کند که مردم ولایت پذیر باشند. بیان اهمیت ولایت و ولایت پذیری در تربیت و احصای عوامل تربیتی- آموزشی ولایت پذیری از منظر قرآن کریم، هدف اصلی این مقاله است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است؛ یعنی سعی شده آن هست بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش و نتایج عینی احصا شود و آیات قرآن کریم با توجه به سؤالات تحقیق، مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس، عواملی چون معرفت، حب، ایمان، صبر، پیروی از حق و تبری از مشرکان به عنوان عوامل درونی و عفو الهی، مربی، خانواده، حکومت و حاکمان به عنوان عوامل بیرونی ولایت پذیری شناخته می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Educative Factors of Leadership Acceptance: Qur'an Aspect

نویسندگان [English]

  • Ali yousefi
  • Saeid beheshti
  • Seeyd Kazem akrami

چکیده [English]

The Velayat (supervision-leadership) of prophets and their successors in the history was during the God Velayat; God put Vali (supervisor) more worthy and meritorious than believers, after Prophet and Imams Supreme Leader have such a place in society. Expression of Velayat importance and are the purposes of this article. The research method is descriptive and analytical; that is what we tried to report without interference or inference of subjective and objective results reckon, and verses of the Holy Quran according to the survey questions, be analyzed. Accordingly, factors such as knowledge, love, faith, patience, follow the right and independence from the pagans as internal factors and divine forgiveness, coach, family, government and governor of the province known as external factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leader
  • leadership
  • Leadership Acceptance
  • Education
  • Internal Factors
  • External Factors
1-Azari qomi, A, 1995, velayat-e faqih: quran aspect, dar-al-elm publication, qom, Pp.46.
     
2-Hafez nia, M.R. 2013, An introduction to the research method in humanities, Samt pub, Tehran, Pp.72-77.
     
3-Javadi amoli, A, 2004, velayat-e faqih: valayat-e fiqahat and justice, asra pub., qom, Pp.122.
     
4-Koleini razi, M, 1986, Al-Kafi, dar al-kotob al-eslamiah, Tehran.
     
5-Makarem shirazi, N, 1995, Tafsir-e nemoone, dar al-kotob al-eslamiah, Tehran, Pp.24-287.
     
6-Mesbah yazdi, M, 2011, philosophy of Islamic education, Madreseh pub., Tehran, Pp.387-443.
     
7-Modarresi, M, 1998, Tafsir-e hedayat, translated by Aram, ahmad, Islamic research foundation of Aastan-e Qods-e razavi , mashhad,Vol.4, Pp.236-237.
     
8-Mostafavi, H, 1981, Al-Tahghigh in Holy Quran words, translate and publicate of book firm, Tehran,Vol.13, Pp.202-203.
     
9-Motahhari, M, 1994, Education in islam, sadra pub., Tehran, Pp.264.
     
10-Motahhari, M, 1994, Imamat and Leadership, sadra pub., Tehran,Pp.60.
     
11-Mousavi hamedani, M, 1995, Tafsir-e Al-Mizan translation, teachers society of Qom seminary pub, qom.
     
12-Mousavi Khomeini, R, 2000, Velayat-e faqih, set and publicate ins. of imam Khomeini effects, Tehran, Pp.2-3.
     
13-Qorashi, A, 1992, Qamoos-e quran, dar al-kotob al-eslamiah, qom, Vol.7, Pp.245-247.
     
14-Raqib isfahani, H, 1991, Almofradat fi Gharib al-Quran, dar al-elm dar al-shamiah, damescus, Syria,Pp.885-886.
     
15-Rejali Tehrani, A, 2010, velayat faqih in Ghaybat age, Nobough pub., qom, Pp.85.
     
16-Sadoughi far, A, 2013, Effect of Leadership acceptance in human happiness supplying at Quran and Hadith, master of science thesis, University of Quran and Hadith, Rey.