نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشکدئه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر دستیابی به دانشگاههای چابک با تأکید بر نقش برنامه ریزی آموزشی بود. روش شناسی تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه برخاسته داده ها طرح اکتشافی و جامعه آماری را خبرگان دانشگاهی تشکیل داده اند. نمونه آماری شامل 18 نفر از اعضای هیأت علمی و به صورت هدفمند انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی پژوهش از طریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظام‌مند راهبرد نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین(1998)، صورت گرفت، بعد از انجام عملیات کدگذاری باز، در مرحله کدگذاری محوری، مفاهیم (کدها) مشترک و مشابه از نظر معنائی در قالب 5 مقوله اصلی عمده طبقه بندی شده اند. مقوله‌های اصلی چابکی دانشگاه ها مؤثر عبارت‌اند از: هماهنگی توسعه کمی دانشگاه با رشد و بهبود کیفی دانشگاه، همبستگی متوازن برنامه های آموزشی با نیازهای بازار کار، افزایش کارایی دانشگاه ها مطابق با توسعه شایستگی ها، مهارت ها و توانایی های دانشجویان، انطباق برنامه های آموزشی دانشگاهی با برنامه توسعه ملی، افزایش سازگاری های دانشجویان با دانشگاه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting achieve Agile Universities With an Emphasis on the Role of Educational Planning

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abdollah Khavari 1
  • Hamidreza Arasteh 2
  • Parivash Jafari 3

1 Ph.D Student. Department of Higher Educational Administration, Science and Research Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Faculty of Department, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Faculty of Department of Educational Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research was to identify the factors affecting access to agile universities with an emphasis on the role of educational planning. The methodology of qualitative research based on the theory of rising data has made the exploratory plan and the statistical community the academic experts. The statistical sample included 18 faculty members and were selected purposefully. The analysis of the qualitative research data was carried out through the coding process based on the systematic strategy design of the data theory strategy of the Strauss and Corbin Foundation (1998), after the open coding operation, in the axial coding step, common and similar concepts (codes) in terms of meaning Are categorized into five major categories. The main categories of agility of the universities are: Coordination of the University's quantitative development with the qualitative improvement of the university; Balanced correlation of educational programs with the needs of the labor market; Increasing the efficiency of universities in accordance with the development of competencies, skills and abilities of the students; Adaptation of academic training programs to the development plan. National, increasing student compatibility with university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Agility
  • Educational Planning
  • University Quality
  • Student Competency
  • National Development
  • Student Adjustment
1-Abbaspour, A, AghaZadeh, A, Bagheri, A 2013. Designing an Optimal Model for Achieving Organizational Agility at Universities. Quarterly Journal of Improvement Studies .No .69. Pp. 171-217    
 2-Agostinho, L 2015. Proposal of Organization Framework Model, using Business Processes and Hierarchical Patterns to provide Agility and Flexibility in Competitiveness Environments. Proscenia Engineering Vol.131, No. 3, Pp. 401 – 409.     
3-Amirnezhad, G, Azhdari, P 2016.Efefect of Organization Structure on Organizational Agility in Islamic Azad University. Social Development Quarterly Journal.Vol. 11, No. 1, Pp165-188.    
 4-Bernstein, A, Campel, T 2015. A Framework to Measure the Impacts of Investments in Health. Research. Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World: Responding to Policy Needs. Available:https:/ /www. researchgate.net/publication/253670933. Pp.1-16     
5-Farzaneh, M, Shohrabi,B, Rasivanani, F 2013. Evaluation of the Rolls of Organizational Structure on the Agility in the SoftW are development companies :A Case Studi of an Iranian Softwar .Company Organizational Resource Manegment . Vol .1, No. 3, Pp. 135-168 .     
6-Farsijani, H 2014. Explaining and identifying the factors influencing organizational agility in the university. Quarterly Outlook for Business Management. Vol. 12, No. 2 ,Pp. 93-114.   
 7-Goldstein,P 2006. The Future of Higher education .Edu cause review January/ February 2006.     8-Henry, C 2010. Frye Leadership Institute: Ten Year Review. Educes review, January/February 2010, www. educause. edu/er.   
 9-Meredith, S, Francis, D 2000. Journey towards agility: The agile wheel explored. The TQM Magazine. Vol. 12, No. 2, Pp. 137-143.   
 10-Morshidi,S 2010. .Building future scenarios for Malaysian universities. Journal of Asian public policy.Vol.3,No.1, Pp.86-99.    
 11-Naghavi, S. A, Azar, A, Asadi, M 2015. Prioritizing factors enabling organizational agility in universities and centers of higher education in Yazd . Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. Vol. 21, No. 1, Pp.61-81.  
 12-Richter, J. G, Godbey,G.C 1993. Toward the agile common wealth : Communions policy for the future worth having . Doubleday / Currency , New York     
13-Sharpe, Richard, 2012. Agile university: Building the Innovation and Improvement for a Better Student Experience. 2012. Higher Education SEMINAR, Thursday 15th March 2012. Available: www. elementaleadership. co.uk     
14-Corbin, J, Strauss 2015. Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. San Jose State University, USA.    
 15-Sweeney ,M 2005. The Net Generation Goes to College. Chronicle of Higher Education, October 7, 2005.     
16-Tapscott , Don; Williams, Anthony, D 2010. Innovating the 21stCentury University. Edu cause review, January/February. 2010. Available: www. educause.edu/er.    
 17-Vest, Charles, M 2006 Open Content and the Emerging Global Meta-University. EDUCAUSE Review, Vol. 41, No. 3, Pp. 18-30. Available: http:// www educause. edu.