نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

نظام آموزشی ما باید به این سو هدایت شود که افرادی که فارغ التحصیل می شوند ویژگی‌های کارآفرینی را داشته باشند، این امر مستلزم برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مراکز آموزش عالی به سمت کارآفرینی است برنامه ریزی درسی در دانشگاه‌ها بایستی از یک طرف مبتنی بر آخرین تحولات علمی در رشته‌های مربوطه و از سوی دیگر متناسب با نیاز واحدهای صنعتی باشند. این تحقیق از منظرشناسایی ماهیت و روش در زمره تحقیقات توصیفی و بر مبنای هدف کاربردی است. جامعه آماری 7853 نفر از دانشجویان بودند، که با استفاده از روش نمونه گیری متناسب با حجم تعداد 384 نفر از طریق جدول مورگان انتخاب شدند ابزار جمع‌آوری داده‌های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید کارآفرینی تأیید شد و برای پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (971%) که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود برای مقایسه تأثیرگذاری متغیرها از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، آزمون t تک نمونه ای و آزمون فرید من استفاده گردید برازش مدل از طریق شاخصهای برازندگی مورد برازش قرار گرفت در نتیجه تمامی متغیر های تحقیق با بار عاملی بالای 30 و آزمون t بالاتر از 96/1 مورد تأیید و تأثیر مثبتی بر کارآفرینی دانشجویان دارند در مقایسهt تک نمونه ای و آزمون فرید من عامل انگیزش و در معادلات ساختاری عامل نگرش با بار عاملی64. دارای بیشترین تأثیر برکارآفرینی دانشجویان می باشد وبالاترین رتبه را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and Comparing the Effect of Education, Research, Motivation, Capacity and Attitude on the Entrepreneurship of Students

نویسندگان [English]

  • Ali Mardan Rafiee Lavoli 1
  • Mohammad Naghi Imani 2
  • Fatah Nazem 2

1 PhD Student, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Rooden, Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Rooden, Iran

چکیده [English]

Our education system should be directed to the side that people who are graduating Have the characteristics of entrepreneurship This requires planning and directing the activities of teaching and research universities and higher education institutions towards entrepreneurship On the one hand curricula in universities should be based on the latest scientific developments in the relevant fields and on the other hand are tailored to the needs of industrial. this research in terms of identifying the nature and as a descriptive study based on the purpose of application and the study population included 7853 students of technical colleges using stratified sampling, 384 were selected through Morgan table research tool was questionnaire and its validity was confirmed by professors of entrepreneurship and Cronbach's alpha coefficient was used for reliability (971%) which represents the tool of study to compare efficacy variables of structural equation modeling techniques using one-sample t test LISREL software. Friedman test was used model was fitted through the fitness indexes as a result of all study variables with high loading of 30 and higher than 96.1 t test approved and a positive impact on students' entrepreneurship and thus comparable single-sample t test and Motivation operating and Friedman test and structural equation Attitude load factor of 64 have the greatest impact and highest ranking student's entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Education
  • Research
  • Attitude
  • Motivation
1-Ahmadpour Daryani, M, Moqimi, S.M 2013,entrepreneurship, Tehran: Fraandysh press(Persian)
     
2-Ahmadi, H, etal. to identify some factors associated with the promotion of entrepreneurship among students of the College of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Tehran Science and Research, Journal of Leadership and Educational Administration Islamic Azad University of Garmsar, No. 3 (Persian)
     
3-Amini, M, etal 2013, assessment of entrepreneurial capacity of students, rethinking the mission of higher education curriculum, development of entrepreneurship, the sixth, the first issue(Persian)
     
4-Arasti, Z, etal 2014, to evaluate the effectiveness of entrepreneurship training, guest speaker, entrepreneurship development, Vol.7, No.3.(Persian)
     
5-Arasti, Z, etal 2011, role of teaching lessons on the basis of entrepreneurship in the intention of entrepreneurship in non-management students, entrepreneurship development, Vol. 4, No.14.( Persian)
     
6-Bagheri, A, Lope, P, Zaidatol, A 2013, Role of University Entrepreneurship Programs in Developing Students’ Entrepreneurial Leadership Competencies: Perspectives From Malaysian Undergraduate Students, .http:// www. tandfonline. com/loi/vjeb
     
7-Piscitiello,Deborah, L 2015, Academic Components That Make Successful Entrepreneurs In The US: A Grounded Theory In Entrepreneurship Education, School of Business and Technology, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy.
     
8-Podnikání, Trendy, V 2015, Various Perspectives On Entrepreneurship Education: Emerging Trends In Entrepreneurship Support, Trendy v podnikání, Vol.5, No.2, Pp. 28-36 © The Author(s) 2015, ISSN 1805-0603 Publisher: UWB in Pilsen
     
9-Tunjungsari, H.K 2015. University Community Engagement Program and Entrepreneurship Education: Entrepreneurship Learning for Non-Business Participants nternational Conference on Economics and Business Management (EBM-2015) July 29-30, 2015 Phuket (Thailand
     
10-Turker, D 2008. Which factors affect entrepreneurial intention ofuniversity students?, Journal of European Industrial Training. Vol. 33, No. 2, Pp. 142-159
     
11-Ghasemi, J, Asadi,A 2010, The Analysis of the Effective Factors in Creating the Entrepreneurial Spirituality of Graduate Students, Agricultural Economics, Vol. 24, No. 1. (Persian)
     
12-Rahmati, M.H, etal 2010, analysis of informal entrepreneurship education policy in Iran, No. 9-37 (Persian)
     
13-Rengiah, P 2013. Effectiveness of EntrepreneurshipEducation in Developing Entrepreneurial Intentions among Malaysian iversity Students,A research thesis submitted to the Graduate College of Management,Southern Cross University, Australia, in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Business Administration.
     
14-remeikiene, R, startiene,Gdamciuviene D 2013.explaining gentreprenurial intention ofuniversity students.the roel of entrepreneurial education al con fernce . 2013,Pp.299-307
     
15-Mohammadi,R 1392, Entrepreneurship, Rasht: Haghshenas Publications(Persian)
     
16-Robert Dee, H, Peters Michael P, 1994, Entrepreneurship, Translation by Seyyed Aliraz Feyzbakhsh and Hamid Reza Taghiari, Tehran: Sharif Razavi University of Technology( Persian)
     
17-Slinger Isparta, Turke Jansenet al 2005, The Role of High Education In Entrepreneurship Training In Respect of Transition Economies, University of Suleyman Demirel,
     
18-Shafiei, M, Yazdanian, V 2009, Conceptual Development of the Relationship Between Industry and University From Practical Approaches to Institutionalist Approaches, Industry and Universities, Year One, No. 1. (Persian)
     
19-Shah Hosseini, A 2004, Entrepreneurship, Tehran: Aish Publishing House. (Persian)
     
20-Ghasemi, J, Asadi,A 2010, The Analysis of the Effective Factors in Creating the Entrepreneurial Morale of Graduate Students, Agricultural Economics, Vol. 24. (Persian)
     
21-Karimi, S 2015, more than indirectly and moderating the effects of direct and institutional environment on students' entrepreneurial intentions agriculture, entrepreneurship development, Vol. 8, No. 2. (Persian)
     
22-Keshavarz, M 2014, students study entrepreneurship intention to PNU and structures affecting the development of entrepreneurship, Vol 7, No. 3. (Persian)
     
23-Curry, M 2012, Students’ Perceptions of Entrepreneurship at Historically Black University in Central Mississippi, Candidate for Degree of Doctor of Philosophy, Mississippi State Universit.
     
24-Karimi, S, etal 2016. The Impact of Entrepreneurship Education: A Study ofIranian Students’ ntrepreneurial Intentions andOpportunity Identification, Journal of Small Business Management Vol.54, No.1, Pp. 187–209.
     
25-Karimi, S, et al 2012. The Role of Entrepreneurship Education in Developing Students’ Entrepreneurial Intentions. Proceedings of WICaNeM 2012,The 10th Wageningen International Conference on Chain and Network Science, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands, Pp. 22.
     
26-Eliasy, G, Mohammadi, F 2012, Teachers and Entrepreneurship Teachers' Skills for Nurturing Entrepreneurs in Universities, Entrepreneurship Development, Vol. 4, No. 155. (Persian)
     
27-Modares, S.J, Modarresi, M.M 1394, Entrepreneurship, Tehran: Terme Publishing (Persian).
     
28-Lee Lindsey, M.B.A 2009. Academic Entrepreneurship in Instructional Technology, A Dissertation Presented To The Faculty of the Curry School of Education University of Virginia In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy.
     
29-Maresch, D, etal 2015. The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of studentsin science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting & Social Change. TFS-18364; No of Pages 8. Contents lists available at ScienceDirect..
     
30-Murphy ,P 2009. entrepreneur ship theory and the poverty of this toricism, Journal of management history ,Vol.15 ,No.2, Pp.109-133.
     
31-Nabi, G, Liñán, F 2011. "Graduate entrepreneurship in the developingworld: intentions, education and development", Education and Training,Vol. 53, No. 5, Pp. 325 – 334.
     
32-Nesaj Hosseini, S. M, Fadaei Keyvani, R 1392, Entrepreneurship, Rasht: Haghshenas Publications.
     
33-Vilcov, N ,Dimitrescu, M 2015 International Conference Education and Psychology Challenges - Teachersfor The Knowledge Society – 3rd Edition, EPC-TKS 2015, Procedia - Social and Behavioral Sciences 203 ( 2015 ) 173 – 179, Available online at www. sciencedirect. com.
     
34-Wright, M, et al 2009, Academic entrepreneurship and business schools, J Technol Transf (2009) 34:560–587, DOI 10.1007/s10961-009-9128.