نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس و خوش‌بینی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهرستان رشت می باشد.پژوهش حاضر در مقوله مطالعات همبستگی قرار می‌گیرد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را 210 نفر از دانش‌آموزان دختر تشکیل می دهند. در پژوهش حاضر از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شده است. بر این اساس نمونه پژوهش شامل 130 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان است . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. براین اساس از مقیاس کمال‌گرایی اهواز ، آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت و آزمون و مقیاس خوشبینی سرشتی شییرر و کارور هم استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار Spss می باشد. در مجموع نتایج نشان داد که بین کمال‌گرایی پدران ارتباط بیشتری با عزت‌نفس فرزندان دارد و بین کمال‌گرایی مادران ارتباط بیشتری با خوش بینی فرزندان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Parents’ Perfectionism with Self-esteem and Optimism of Their Children Among Female high School Students in Rasht City

نویسندگان [English]

  • Shahideh Sadat Mazloum Hamedani
  • Massoud Amupour

Master student in psychology, Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between parents’ perfectionism with self-esteem and optimism of their children among female high school students in Rasht City. The present study was in the field of correlation studies. The population of this study was 210 female students. Cluster random sampling was used in this research. Accordingly, the research sample included 130 female high school students. The data collection tool is the standard questionnaire. Ahwaz's perfectionism scale, Cooper Smith's self-esteem test and Shirer and Carver's self-esteem test and scale were used. Data analysis was done through regression test and Pearson correlation coefficient using SPSS application. In general, the results showed that there is a more relationship between fathers’ perfectionism with the self-esteem of their children and there is more relationship between mothers' perfectionism with optimism of their children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfectionism
  • self
  • Esteem
  • optimism
  • Parents
  • children
1-Anshel, M .H , Mansuri, H 2016.influence of perfectionism on motor performance , affect , and causal attribution in response to critical information feedback , Journal of sport behavior. Vol.28, Pp.99-124.
     
2-T.F, Joiner, T.E 2012. Perfectionism, Self efficacy in Women, Department of Psychological Sciences, university of Missouri- Colombia, Pp. 42- 44
     
3-Gwen, A, Kenney- Benson, Eva, M 2015. The role of mother's Perfectionism in children's perfectionism. Journal of Personality, Pp. 33- 46.
     
4-Rice, K. J, Ashby, J.S 2010. Perfectionism, dysfunctional attitudes and self- esteem. Journal of Counseling & Development, Pp.197- 203.
     
5-Soenens, B, Elliot, A.J , Vansteenkiste, M , etal 2014. The intergenerational transmission of Perfectionism. Family psychology.
     
6-Sumik, Tsuzuki, kandak 2014. Perfectionism and self- esteem among Japanese men.
     
7-Young, E.A , Clopton, J.R, Bleckley, M. K 2013. Parental perfectionism and children's self- esteem. Department of Psychology, Texas Tech University.