نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت بین المللی شدن دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع سیزده نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش، شامل اعضای هیئت علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 1606 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران 310 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش کمّی نیز با توجه به سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی و نمودار) و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه‌ای) و با استفاده از نرم‌افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه-های مؤثر بر بین المللی شدن دانشگاه عبارت‌اند از آموزشی، پژوهشی، ارتباطی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ساختاری؛ همچنین یافته ها نشان داد مؤلفه ی فرهنگی در وضعیت مطلوبی قرار داشت اما بقیه مؤلفه‌ها وضعیت مطلوبی نداشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Measuring the Component of internationalization of Islamic Azad University of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Sedigheh Tahmasebzadeh 1
  • vahid Fallah 2
  • Reza Yousefi 2

1 Student of Ph.D, Department of educational administration, college of Human Science, Sari branch, Islamic Azad University, Iran.

2 Faculty Member in Department of educational administration, college of Human Science, Sari branch, Islamic Azad University, Sari,iran

چکیده [English]

In this regard, the purpose of the present study is presenting a model for internationalization of Islamic Azad University of Mazandaran. The population of the study in qualitative part includes faculty members of Islamic Azad University of Mazandaran. Among them, the sample was selected according to purposive sampling and 13 person’s saturation method. The second group of the study population includes all (1606) faculty members of Islamic Azad University of Mazandaran. The sample size of 310 was selected by Stratified random sampeling method. Data collection was done by library method. semi-structured interviews (qualitative part) and questionnaire (quantitative part) was used. The results indicated that the researched made questionnaire was valid and reliable. Data analysis was done through content analysis. According to the study research questions, descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency distribution tables and charts) and inferential statistics (exploratory factor analysis and one sample t-test) were used in quantitative part using SPSS and Lisrel soft wares. The results of the study indicated that the components of internationalization of universities are education, research, communication, economic, political, cultural and structural. Also finding showed that Cultural component in good condition, but the rest of the components have not a good situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • university international component
  • global education
1-Fallah, V, Yousefi, R, Tahmasbzade. S (2016).The Impact of Internationalization of Universities on the Commercialization of Students' knowledge-based Services. (case: Islamic Azad universities in Mazandaran province)Bulman, B & Mitchell, B. (2002). Course Internationalization: Canadian Bureau for International Education (CBIE).
     
2-Gao, Y. (2015). Toward a set of internationally applicable indicators for measuring university internationalization performance. Journal of studies in international education, Vol.19, No.2, Pp.182-200.
     
3-Hatami, J, Mohammadi, R, Eshaghi, F (2011). A Challenge of structuring for Quality Supervision and Evaluation in Iran's Higher Education: Fifth Quality Assessment Conference in the Academic System. Tehran university, College of technical colleges.
     
4-Jiangyuan, Zhou. (2016). A Dynamic Systems Approach to Internationalization of Higher Education. Journal of International Education and Leadership, Vol. 6, No.1, spring 2016.
     
5-Kahn, H. E., Agnew, M. (2017). Global learning through difference: Considerations for teaching, learning, and the internationalization of higher education. Journal of Studies in International Education, Vol.21, No.1,Pp. 52-64.
     
6-Lu, W. L. (2016). Connecting Asia: Academic and Educational Exchanges with Taiwan.
     
7-Lumby, J., Foskett, N. (2016). Internationalization and culture in higher education. Educational Management Administration & Leadership, Vol.44, No.1, Pp. 95-111.
     
8-Mg. Silvina Elías. Silvia Morresi. Ana María Tombolato. (2016). Internationalization of Higher Education In The Light Of Some Indicators. European Scientific Journal May 2016 /SPECIAL/ edition ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.
     
9-Minola, T., Donina, D., & Meoli, M. (2016). Students climbing the entrepreneurial ladder: Does university internationalization pay off?. Small Business Economics,Vol. 47, No.3, Pp.565-587.
     
10-Napaporn, Armstrong. Sangob, Laksana. (2016). Internationalization Of Higher Education: Case Studies Of Thailand Malaysia.
     
11-Stukalova, I., Shishkin, A., Stukalova, A. (2015). Internationalization of higher education: a case of Russian universities. conomics & Sociology, Vol.8, No.1, Pp.275.
     
12-Taggart MC, Cook RJ. (2003). Internationalization of the curriculum. Ottawa, ON: Canadian Bureau for International Education; 2003.
     
13-Young Michael, F.D. (1998). The Curriculum of the Futur; from the new sociology of Education to a Critical Theory of Learning London: Falmer Prss