نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه آسیب شناسی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

2 عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی، عضو هیات علمی، گروه آسیب شناسی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

آزمون بالینی با ساختار عینی(OSCE)، یکی از بهترین روش های سنجش می باشد که می‌تواند جنبه‌های مهارت بالینی دانشجو را به صورت ساختار یافته بررسی کند. این مطالعه به منظور ارزیابی دیدگاه کلی دانشجویان درباره یOSCE ، تخمین میزان پذیرش فرایند از طرف دانشجویان و ایجاد بازخورد در جهت بهتر شدن ارزیابی های آتی انجام شد. این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی روی دانشجویان (21نفر) سال چهارم دندانپزشکی قزوین در سال تحصیلی 92-91در دو نیمسال انجام شد.امتحان شامل 8 ایستگاه بود که مهارت هایی از جمله تشخیص لام-های میکروسکوپی، توصیف نمای هیستوپاتولوژی، استفاده از تصاویر رایانه ای هیستوپاتولوژیک، معرفی مورد جهت تشخیص افتراقی و طرح درمان را در برمی گرفت. طی یک روز در هرنیمسال با نظارت دو نفر از اعضای هیأت علمی با رعایت اصول ارزیابی آزمون آسکی در بخش آسیب شناسی فک و صورت دانشکده ی دندانپزشکی قزوین انجام گرفت. نمرات دانشجویان توسط نرم افزار SPSS- 16جمع آوری و به کمک میانگین و درصد فراوانی تجزیه و تحلیل گردید. برای مقایسه ی نمرات دانشجویان در دو آزمون از روش تی تست استفاده گردید.(p<0/05) پس از پایان آزمون، پرسشنامه ای مشتمل بر 12 سؤال بر اساس پرسشنامه ی استفاده شده در مطالعات مشابه با روایی و پایایی تأیید شده در اختیار دانشجویان قرارگرفت که توسط دانشجویان بدون ذکر نام تکمیل و از آنها تقاضا شد محتوا و نحوه ی اجرای آزمون را ارزیابی نمایند و پیشنهادات خود را بنویسند. سپس پرسشنامه ها بررسی و به کمک میانگین و درصد فراوانی تحلیل گردید. در این مطالعه ،86% دانشجویان از اداره امتحان، 74% از زمان ایستگاه ها و 55% از ساختار امتحان رضایت داشتند.73% بیان نمودند که بطور کامل از ماهیت آزمون آگاه بودند. حدود 68% دانشجویان عقیده داشتند که امتحان محدوده‌ی گسترده ای از دانش را مورد ارزیابی قرار می دهد. 45% آزمون را فرصتی برای یادگیری و 66% امتحان را استرس زاتر از امتحان های قبلی بیان نمودند. نتایج مطالعه بیان می کند OSCE ، روش مناسبی جهت ارزیابی مهارت های دانشجویان و آگاهی از نقاط ضعف و قوتشان می باشد. استفاده از نقطه نظرات دانشجویان در برنامه ریزی آزمون می تواند باعث پذیرش بیشتر این روش برای آنها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

GhazvinDental Students’Attitude towards the first Objective-Structured Clinical Examination in Oral &Maxillofacial Pathology Course

نویسندگان [English]

  • faezeh azmoodeh 1
  • Foruz Keshani 2

1 Faculty member, Oral and Maxillofacial PathologyDepartment, Faculty of Dentistry, Ghazvin University of Medical Sciences, Ghazvin, Iran

2 Dental research center, Faculty Member,Oral and Maxillofacial Pathology, Department,faculty of Dentistry, Esfahan University of Medical Sciences. Esfahan, Iran.

چکیده [English]

Objective-Structured ClinicalExamination(OSCE)is oneof the best methods that can measure the aspects ofclinicalskills ofstudentsrigorously.Hence, the presentstudy aimed to assess students' opinions about the OSCEin order to estimate the admission process of students and also feedback to improve future assessments. This cross-sectional descriptive analytical study encompassed all students studying in the fourth academic yearatQazvin Dental faculty(n=21).The OSCE exam consists of eight stations;evaluates skills such as definitive diagnosis of microscopic slides; describes the histopathological figures,use of histopathology computer images, and introduction of case for differential diagnosis and treatment plan.During one day in per term,these test had been carried out under OSCE principles andtwo faculty members closely supervised the assessment of maxillofacial pathology of dental department. Thenstudents’ scores were collected in SPSS16 and analyzed using mean and frequency;to compare scoresof two test methods, t-test was used. (P <0/05) A 12-item questionnaire based on questionnaires used in similar studies with confirmed reliability and validity was completed at the end of each OSCEby student anonymously; they were asked to evaluate structure, content, and test performance, and write their suggestions.Then the questionnaires were reviewedand analyzed by using mean and frequency.The result showed that students were satisfied 86% withthe exam management, 74% with the time stations, and 55% with the structure and test sequences, and73% of students mentioned that they were fully aware of the nature of the test.Moreover, about 68% of students thought that test assessed a wide range of knowledge; 45% of student knew that exam was an opportunity to learn; and 66% students announced that exam stress was higher than prior tests. Accordingly, OSCE seems a good wayto assessstudents' skillsand awareness ofits strengths and weaknesses.The use of students’opinions in test planning can make this procedure moreacceptable to them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OSCE
  • Oral and Maxillofatial Pathology
  • Attitude
1-Khalid, A.Bin Abdulrahman2007.Students views on student-teacher relationship: A Questionnaire-based study.J of family & Community Medicine; Vol.14, No.2, Pp.81-87.     
2-Agarwal, A, Batra, B, Sood, A, et al2010. Objective structured clinicalexamination in radiology. Indian J Radiol Imaging; Vol.20, Pp.83-88.     
3-Brand, HS, Schoonheim-Klein, M 2009. Is the OSCE more stressful? Examination anxiety and its consequences in different assessment methods in dental education. Eur J Dent Educ;Vol.13, Pp.147-153.  
   4-Duffield, KE, Spencer, JA 2002.A survey of medical students' views about the purposes and fairness of assessment. Med Educ;Vol.36,Pp.879-886.     
5-Edwards, H, Franke, M, McGuiness, B 1995.Using simulated patients to teach clinicalreasoning, Clinical reasoning in the healthprofessions, Pp.269-278.    
 6-Fowell, SL, Bligh, JG 1998. Recent developments in assessing medical students. Postgrad Med J; Vol.74, Pp.18-24.     7-Harden RM1979.How to assess clinical competence – an overview.Med Teach; Vol.1,Pp.289-296.  
   8-Holland K, Roxburgh M, Johnson M, et al2010. Fitness for practice in nursing andmidwifery education in Scotland, UnitedKingdom, Journal of clinical nursing,Vol.19, NO.3‐4, Pp. 461-469. 
    9-Iqbal, M, Khizar, B, Zaidi, Z 2009 .Revising an objective structured clinical examination in a resource-limited PakistaniMedical School. Educ Health (Abingdon),Vol.22, Pp.209.    
 10-Kurz, JM, Mahoney, K, Martin-Plank, L, et al 2009. Objective structured clinicalexamination and advanced practice nursingstudents, Journal of professional nursing,Vol.25, No.3, Pp.186-191.     
11-Mangogue M, Brown G 1998. evelopment and implementing an OSCE in dentistry. Eur J Dent Edu;Vol.2,Pp.51-57.     
12-Moattari, M, abdollahzargar, Sh, Musavinasab, M, et al 2007. Study validity and reliability OSCE in evaluating clinical skills by the fourth year students of hazratfateme Nursing and Midwifery school.journal of search in medical sciences ,shiraz ;Vol.31, No.1, Pp.55-59. In persian     
13-Nicol, M, Freeth, D 1998, Assessment ofclinical skills: a new approach to an oldproblem, Nurse ducation Today, Vol.18, No.8, Pp.601-609.     
14-Noohi, E, Motesaddi, M, Haghdoost, AK 2009. Clinical instructors' perspective on Objective Structured ClinicalExamination in Kerman universityof medical sciences. IJME;Vol.8,Pp.113-120. [Persian]    
 15-De Lisle, J 2001 Phase 2, OSCE student evaluation form. Mount Hope, Trinidad: The Centre for Medical Science Education, Faculty of Medical Sciences; 2001.    
 16-Imani, M, Hosseini Tabatabaie, MT 2005. Is OSCE successful in pediatrics?Journal of Medical Education Winter 2005, Vol.6, No.2, Pp.153-158    
 17-Sleem, W, El-Shaer, A, Elatroush, H 2012.Does Implementing for an Objective Structure Clinical Examination Make A Difference? Med. J. Cairo Univ.2012, Vol. 80, No. 2. Pp. 239-247     
18-Pierre, R, Wierenga, A, Barton, M, et al 2004. Student evaluation of an OSCE in paediatrics at the University of the West Indies, Jamaica.BMC Medical Education; Vol.4,No.22, Pp.1-7.     
19-Rokhafrooz, D, Sayyadi, N, Mirmoghtadae, Z 2014. Nursing Students’ Performance and Comments on Evaluation of Nursing Process by OSCE Style, Educational Developement of Jundishapur, Vol.5, No.4, Pp.337-344.In Persian
20-Saboori, A, Vahiddastjerdi, A, Mahdianfard, M. Investigating the Attitudes Dental School ShahidBeheshti University of Medical Sciences postgraduate students in the Objective Structured Clinical Examinations exams in 2009. Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences;Vol.28, No.2, Pp.88-93.In persian