نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده

همزمان با تغییرات سریع و فنون و مهارت ها و ظهور پدیده های نوین در فناوری اطلاعات و تأثیرآنها بر شیوه ها و روش های زیستن، فرآیند آموزش نیز که یکی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است متحول ودگرگون شده است. در طی سالیان اخیر یکی از سیاست های راهبردی وزارت آموزش و پرورش در واقع آموزش الکترونیک توسعه و ارتقاء سیستم های آموزش مجازی و الکترونیکی در قالب مدارس هوشمند جهت بالا بردن کارائی و اثربخشی آموزش و از طرفی بهره وری هزینه‌ها می باشد، بطوریکه در حال حاضر پایه ششم ابتدائی در بسیاری از مدارس بصورت هوشمند برگزار می گردد. در این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با پذیرش سیستم های آموزش الکترونیک از طرف معلمین پایه ششم ابتدائی شهرستان گرگان پرداخته شد. مدل مفهومی بکارگرفته شده در این تحقیق مدل پذیرش فناوری اطلاعات اصلاح شده (TAM) بود. جامعه آماری تحقیق شامل 128 معلم پایه ششم که از بین آن ها به روش تصادفی 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که مهارت های فناوری اطلاعات و انگیزش دارای رابطه مثبت و معنادار و اضطراب و نگرانی از بکارگیری این سیستم‌ها رابطه منفی و معنی داری با پذیرش سیستم های آموزش الکترونیک دارد. همچنین براساس یافته های تحقیق پیشنهاد شد که سازمان آموزش و پرورش جهت ارتقاء سطح بکارگیری سیستم های آموزش الکترونیک اقداماتی همچون برگزاری دوره‌های آموزش عملی در زمینه ICT، استقرار سیستم ارزیابی معلمین براساس سطح بکارگیری و مهارت آن‌ها در مدارس هوشمند، انگیزش مادی و معنوی جهت استفاده از سیستم های آموزش الکترونیک و... انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Factors Associated With Accepting E-learning Systems (Case Study: 6th Grade Primary School Teachers in Gorgan City)

نویسندگان [English]

  • Hossein Didehkhani
  • Sarah Saleh
  • Nasrin Hemayat Kar

Faculty Member of the faculty, Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Ali Abad Katoul, Ali Abad Katoul, Iran

چکیده [English]

By increasingly development of techniques and skills, and emergence of modern phenomena in information technology, and their effects on life styles and attitudes, education process which is one of fundamental basis of the societies, has been changed. The existence of broad communication networks including advanced education tools and equipment has changed education methods. During recent years, one of strategic policies of education ministry is electronic learning of development and promotion of electronic and virtual systems in the form of intelligent schools in order to improve effectiveness and efficacy of education and cost effectiveness; so that 6th grade of primary schools is now held intelligently in many schools. But, one of major discussions and main factors of success in these systems is adoption by the teachers. This study investigates the factors related to the adoption of e-learning systems by teachers of 6th grade students of primary schools of Gorgan. Conceptual model utilized in this study was revised technology adoption model (TAM). The population of the study includes 128 teachers of 6th grade of primary schools, 100 of them were selected by random as a sample. The results of testing hypotheses showed that IT skills and motivation have significant and positive relationship with adoption of e-learning systems, and stress of using these systems have negative and significant relationship. According to the findings of the study, it was suggested that education ministry perform activities such as holding practical training courses on ICT, establishing teachers’ assessment system according to the level of utilization of systems in intelligent schools, material and spiritual motivation for using e0laerning systems, in order to promote the level of using e0laerning systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e
  • Learning
  • Intelligent Schools
  • Technology Adoption Model
1-Ayati, M, et al 2007, the Theoretical Framework of Teacher Training Curriculum in the Age of Information and Communication Technology Based on the Analysis of Philosophical, Social and Psychological Foundations, Journal of Studies of Curriculum, Vol. 1, No. 3.
     
2-Asadi, A, Karimi, A, Karami, F 2009, Identification of the fields of application of information technology by educators in agricultural and natural sciences, Agricultural and Agricultural Development.
     
3-Bordbar, N et al 2010, a review and prioritization of the factors contributing to the successful implementation of e-learning from Faculty members of Fasa Medical Sciences University.
     
4-Salari, et al 2009, Factors Related to Adoption of E-Learning, Journal of Training Strategy.
     
5-Abdoli, Z 2007, the Relationship between Employee Empowerment and Organizational Learning in Education in Tehran. Tehran: Thesis of Payame Noor University.
     
6-Ministry of Education Statistics and Information Technology 2012, hardware model.
     
7-Ministry of Education Statistics and Information Technology 2011, School Intelligence Style Planning.
     
8-Mirzaei, et al 2012, a survey on the attitude of students of Yazd University of Medical Sciences toward the use of e-learning in teaching clinical biochemistry, Journal of the Center for Research and Development of Medical Education in Yazd.