نویسندگان

1 واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیات علمی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل اخلاق حرفه‌ای در مؤسسات آموزش عالی استان مازندران می‌باشد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و بصورت مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه اعضای هیأت علمی در مراکز آموزش عالی استان مازندران در سال تحصیلی 1394-95 بوده و پژوهش بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از 384 نفر از آزمودنی‌ها، بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه بندی نسبی از جامعه مورد نظر انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL بررسی گردید. برای تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین؛ نتایج حاصل از ضرایب استاندارد، مقادیر t و مقدار R2 در تحلیل عاملی تاییدی، هر یک از مولفه های 1. مسئولیت پذیری اجتماعی، 2. تعلق به اجتماع علمی، 3. خودکارائی، 4. مسئولیت علمی، 5. رعایت انصاف و عدالت، 6. اخلاق حقوقی، 7. برتری جوئی و رقابت طلبی، 8. پایبندی به ارزش ها و هنجارهای نظام آموزش عالی، در تبیین اخلاق حرفه‌ای در مؤسسات آموزش عالی استان مازندران مؤثر هستند، پس مدل نهایی اخلاق حرفه ای در مؤسسات آموزش عالی متشکل از هشت مؤلفه ذکر شده، خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model of Professional Ethics in Higher Education Institutions in Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Atekeh Gorzin 1
  • Maryam Taghvayi Yazdi 2
  • Kiomars Niyaz Azari 1

1 PhD student in Educational Sciences, training management, Islamic Azad University of Sari, Iran

2 Faculty Member, department of educational management, sari branch, Islamic Azad, sari. Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to provide a model of professional ethics in higher education institutions in Mazandaran. The research in terms of purpose is functional and in terms of research method is descriptive and cross-sectional. The study population included all faculty members in higher education institutions in academic year 2015-2016 in Mazandaran and Research has done based on data collected from 384 subjects, based on Cochran formula by classifying method from population. Required data was collected by using a questionnaire, and analyzed by SPSS, LISREL software. To analyze the data, the Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test and exploratory and confirmatory factor analysis was used. The results show, according to the results of exploratory factor analysis as well as, results of standardized coefficients, t values and the value of R2 in the confirmatory factor analysis, each component of 1. social responsibility, 2. belong to the scientific community, 3. Self-efficiency, 4. scientific responsibility, 5. fairness, 6. legal ethics, 7. superiority and competitiveness, 8. Commitment to the values and norms of the higher education system, is effective in explaining the professional ethics in higher education institutions in Mazandran, so the final model of professional ethics in higher education institutions will be consists of eight components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Exploratory and confirmatory factor analysis
  • Higher Education Institutions in Mazandaran
1-Farasatkhah M, 2007, Scientific Ethics is a code for higher education promotion, the position and mechanisms of professional scientific ethics in quality assurance of higher education in Iran, Journal of Ethics in Science and Technology, Vol.1, Pp. 13-27.
     
2-Gharamaleki F.A 2004, professional ethics, Tehran, publications.
     
3-Gharamaleki F.A 2007, ethical organization in business, Qom: Majnon publication.
     
4-Gharamaleki F. A 2010, An Introduction to professional Ethics, Second Edition, Tehran: Saramad Publication.
     
5-Jasca, J.A, Prichard, M.S 1994. Communication Ethics: Methods of Analysis. Belmont, CA: Wadsworth 244.
     
6-Johannesen, R. L, Valde, K.S, Whedbee, K.E 2002. Ethics in Human Communication. Prospect Heighs, IL: Waveland Press, Pp.329.
     
7-Library Association Qom, 2008, librarians and informants’ professional ethics, Tehran: Ketabdar publication.
     
8-Lisman, C. D 1996. The Curricular Integration of Ethics, Westport, CT: Praeger, Pp.192.
     
9-Mirshah Jafari, E, Kalbasi, A 2010, ethics-based curriculum with an emphasis on character education, moral knowledge Journal, Vol.1, Pp.1.
     
10-Sahrayi M. T 2008, the pro (PBUH) in the management of political thought and behavior, prophetic politics, principles and strategies, Ali Akbar Alikhany et al., Tehran: Center for Social and Cultural Studies, Ministry of Science, Research and Technology.
     
11-Schulte, L. E, Brown, R. D, Wise, S. L 1991. The Development and Validation of the Ethical Climate Index for Graduate and professional School Programs. Research in Higher Education, Vol.32, Pp.479-498.
     
12-Shameli AA, Maleki, H. Kazemi H. R, 2012, curriculum is a tool to go for moral education, Islamic and Educational Research Journal, Vol.3, Pp.2.
     
13-YaghinLou M., Javaher Dashti F., Khalili Iraqi m. 2006, professional ethics from formulation to act, taken from the site http: //www.bashgah.net