نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، ساری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل معنویت هوش فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران می‌باشد تا بتوان به واسطه آن از وضعیت مؤلفه‌های تبیین کننده هوش فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان، آگاهی یافت. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و بصورت مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران در سال تحصیلی 1395-96 به تعداد 150 نفر می‌باشند. پژوهش بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از 150 نفر از آزمودنی ها، با روش نمونه گیری سرشماری از جامعه مورد نظر انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین؛ نتایج حاصل از ضرایب استاندارد، مقادیر t و مقدار R2 در تحلیل عاملی تاییدی، هر یک از مؤلفه‌های 1. راهبردی(فراشناختی)، 2. دانشی(شناختی)، 3. انگیزشی و 4. رفتاری، در تبیین هوش فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران موثر هستند، پس مدل نهایی هوش فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان متشکل از چهار مؤلفه ذکر شده، خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of Cultural Intelligence Model at Farhangian University in Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Mahin Keikhanezhad
  • Saeed Saffarian Hamedani
  • Farshideh Zameni

Faculty Member, department of educational management, sari branch, Islamic Azad, sari. Iran .

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a spiritual cultural intelligence model at Farhangian University in Mazandaran, so by which we can be informed about the status of components explaining cultural intelligence at Farhangian University. The research is practical in terms of purpose, and as a research method, it is descriptive-survey and cross-sectional. The statistical population of research is consisted of all employees in Farhangian University of Mazandaran in academic year of 2016-2017 about 150 people. The research is based on data collected from 150 subjects, by using a census sampling method from the target population. The required data were collected by using a questionnaire and analyzed by SPSS and LISREL software. Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test and exploratory and confirmatory factor analysis were used for data analysis. The research results show that, according to the results of exploratory factor analysis, as well as the results of standard coefficients, t values and R2 values in confirmatory factor analysis, each of the strategic components 1. (metacognition), 2. Cognitive, 3. Motivational and 4. Behavioral are effective in explaining cultural intelligence at Farhangian University in Mazandaran, so the final model of cultural intelligence at Farhangian University will be composed of four mentioned components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence
  • Exploratory and confirmatory factor analysis
  • Farhangian University in Mazandaran
1-Abbas Ali Zadeh, M 2008. Study the Effect of Cultural Intelligence on Managers' Successful Motivation, Thesis for Master Degree, Islamic Azad University, Science and Research Branch.
     
2-Asgharizadeh, E, Ghasemi, A.R 2010, Cultural Intelligence and its Functions in Organizations, The Monthly Journal of Cultural Engineering, Vol. 4, No. 41 - 42.
     
3-Christensen, C. 2006. What is an Organization’s Culture? Boston: Harvard Business School Publishing. Retrieved from www.hbr.org on 2/1/2013.
     
4-Fayyazi, M, Nazemi, S, Fathi M.A 2013, Measuring cultural intelligence and study the effective factors on it among university students, Journal of Culture, Islamic University, Third Year, No. 4, Pp. 603-626.
     
5-Earley, P.C, Ang, S 2003, Cultural intelligence: Individual Interactions across Cultures. Stanford, CA: Stanford Business Books.
     
6-Islampour, H 2012, Study the Relationship between Cultural Intelligence and Performance of Mazandaran Welfare employees, Thesis for Master degree, Public management, Payame Noor University, Tehran.
     
7-Peterson, B 2004. Cultural Intelligence: a Guide to Working with People from Other Cultures, Yarmouth, ME: Intercultural Press.
  
8-Triandis,C,Harry 2006. Cultural Intelligence in Organizations. Group& Organization Management, Vol.32, No.1, Pp. 20-26.