نویسندگان

1 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه رادیولوژی و پزشکی هسته ای، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مهارت‌های ارتباطی رفتارهایی یاری دهنده به منظور بیان نیازمندی‌ها و رسیدن به اهداف در روابط میان افراد می‌باشند. درعلوم پزشکی هدف از برقراری ارتباط آموزش، حمایت و یا درمان بیماران می باشد. لذا با توجه به جایگاه ویژه این مهارت ها در روابط بین بیمار و کادر درمان،این مطالعه با هدف بررسی مهارت‌های ارتباطی بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده ی پیراپزشکی کرمانشاه درسال 1393 انجام گردید. در این پژوهش توصیفی- مقطعی، تعداد196نفرازدانشجویان دانشکده ی پیراپزشکی با روش نمونه‌گیری طبقه ای وارد مطالعه شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ی مهارت‌های ارتباطی بین فردی که روایی محتوایی و پایایی آن مورد تأییدب ود، استفاده گردید. سپس تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از بسته ی آماری SPSSنسخه 20 و آزمون های تی مستقل وکروسکالوالیس صورت گرفت. میانگین نمره ی مهارت های ارتباطی دانشجویان 6/14±42/111 بود. میانگین نمره ی دانشجویان پسر و دختر به ترتیب 38/13±78/112 و 64/11±32/114 بود، که اختلاف معنادرای بین آنها یافت نشد (P=0/45). اما بین میانگین نمره ی دانشجویان با رشته تحصیلی ارتباط معناداری یافت شد (P=0/01). یافته های پژوهش حاضر نشان داد که، رشته تحصیلی دانشجویان از عوامل مؤثر برسطح مهارت‌های ارتباطی بین فردی دانشجویان دانشکده‌ی پیراپزشکی می‌باشد. از طرفی سطح توانمندی‌های دانشجویان این دانشکده، در زمینه مهارت‌های برقراری ارتباط درسطح متوسطی قرار داشت، لذا برگزاری دوره های آموزشی ویژه در جهت بهبود مهارت های ارتباطی باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Interpersonal Communication Skills and Associated Factors among Students atParamedical FacultyofKermanshah University of Medical Sciences in 2015.

نویسندگان [English]

 • hosna noori tahneh 1
 • Maziar Jalalvandi 1
 • Mohammad Rasool Tohidnia 2
 • Ali Nemati Kivenani 1
 • Peyman Amirian 1

1 Student Research Committee, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

2 Faculty member, Department of Radiology and Nuclear Medicine, Paramedicine School, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Communication skillsare helping behaviorsin relations between people for the needs expressionand the goals acheivment. The purposes of communication in medical sciences are education, support, or treatment concerning patients. Due to special status of these skills in the relationship between patient and medical staff, this study were performed to evaluate the interpersonal communication skills and related factors among students atKermanshah Faculty of Paramedical Sciences in 2015.In this cross-sectional study, 196 paramedical sciences students were studied by stratified sampling method. The research involved collecting data from a questionnaire on interpersonal communication skills that its validity and reliability was confirmed. The collected data were then analyzed by SPSS version 20, independent t-test, and Kruskal-Wallis tests. Afterwards, the mean score of the students’ communication skills was estimated 111.42 ±14.6;the boys and girls’ mean score was 112.78 ±13.38 and 114.32 ± 11.64, respectively, that significant difference was not observed (P = 0/45). But a significant correlation was found between mean scores of students with the field of study (P = 0/01). Therefore, the results showed that the students’ field of study was one of the factors that affected the level of interpersonal and communication skills of Paramedical Sciences Students. On the other hand, these students’ capabilities in communicating skills were moderate, hence holding special training courses to improve communication skills should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Communication skills
 • interpersonal communication
 • Students
 • Paramedics
 • Kermanshah
 • critical thinking skills
1-Abdoli, S, Khajeh-ALI, T 2012, AL-Shehri, M. 2012. Communication skills courses: A Plea for inclusion in the medical curriculum. Saudi Journal for Health Sciences,)Vol.1,No. 1,Pp. 2-4(.
     
2-Anbari, Z, Godarzi, D, Siros, A, etal 2012. Design , Implementation & Evaluation of an Educational Program on Improving the Communication Skills with Patient based on WHO in Interns. Iranian Journal of Medical Education, (Vol.12,No.5, Pp. 308-316). [in Persian]
     
3-Deveugele, M., Derese, A, Maesschalck, S. D, etal 2005. Teaching communication skills to medical students, a challenge in the curriculum? Patient Education and Counseling, (Vol.58,No. 3, Pp.265-270).
     
4-Heidarzadeh, A, Tirani, H. D, Asadi, A, et al 2007. The Interns, Residents and Faculty Members' Knowledge and Attitudes toward Communication Skills. The Journal of Medical Education Guilan University of Medical Sciences,( Vol.1,No. 9, Pp.26-31). [in Persian]
     
5-Javaher, A, Khaghanizadeh, M, Ebadi, A 2014. Study of Communication Skills in Nursing Students and its Association with Demographic Characteristics. Iranian Journal of Medical Education, (Vol.14,No. 1, Pp.23-31).
     
6-Khatami, S, Asefzadeh, S 2007. Communication skills of medical interns of Qazvin UMS. The journalofQazvin University of Medical Sciences,( Vol.11,No.3, Pp. 79-81). [in Persian]
     
7-Mahmudi, G, Jahani, M 2011. Assessing Communication Skill &Psychological Health in Nursing and Midwifery Student of North Iran.Abstract book of Second Congress of Behavioral and social aspects of Health. Shahroud,Iran, (Vol.18-19, No.72). [in Persian]
     
8-Makoul, G 2003. Communication skills education in medical school and beyond. JAMA, (Vol.289,No.1,Pp. 93).
     
9-Managheb, E, Zamani, A, Shams, B, etal 2010. The Effect of Communication Skills Training through Video Feedback Method on Interns' Clinical Competency. Iranian Journal of Medical Education, (Vol.10,No. 2, Pp.164-170). [in Persian]
     
10-Mccabe, C 2004. Nurse-patient communication: An exploration of patients’ experiences. J Clin Nurs, (Vol.13, No.1, Pp. 41-49).
     
11-Mehrshadian, M, Valaiee, N, Abzan, S, etal 2007. Communication skills of dentist faculty members of IslamicAzad University based on a student surveyand its relation with faculties evaluation by students. Journal of Medical Education,( Vol.11, No.3-4, Pp.91-95).
     
12-Mirzaee, O, Vaghei, S, Koushan, M 2010. The effect of communicative skills on the perceived stress of nursing students. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, (Vol.17, No.2, Pp. 88-95). [in Persian]
     
13-Molaee, B, Mohammadi, M, Dadkhah, B, etal 2009. Communicative Skills of students of Ardabil University of Medical Sciences.Abstract book of first national seminar of clinical education in nursing and midwifery. Ardebil, Iran, (Vol. 4-5,No. 21). [in Persian]
     
14-Nasirian, K, Eslami, M, Dehghani, A, etal 2007. Patient Satisfaction of Communication in Emergency Department in Hospital. Nasimeh Danesh, (Vol.15, No.2, Pp.23-27). [in Persian]
     
15-Sabzevari, S, Soltaniarabshahi, K, Shekarabi, R, etal 2006. Nursing students’ communication with patients in hospitals affiliated to KermanUniversity of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education,(Vol.6, No.1, Pp.43-49). [in Persian]
     
16-Salimi, M, Peyman, H, Sadeghifar, J, etal 2012. Assessment of Interpersonal Communication Skills and Associated Factors among Students of Allied Medicine School in Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education,( Vol.12, No.12, Pp. 895-902). [in Persian]
     
17-Sangestani, G, Fallahinia, G, Jafarian, N 2008. A Survey on Nurses-Patients Communication in Emergencies Wards. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty (Vol.16, No.1, Pp. 40-45). [in Persian]
     
18-Suikkala, A., Leino-Kilpi, J, H. K. & etal. 2005. Nursing student-patient relationship. Nurse Education Today. , (Vol.25,No. 5, Pp.344-354).
     
19-Townsend, A. D, Hassan, M 1998. The view of senior students and young doctors of their training in a skills laboratory British journal of medical education, (Vol.32, No. 2, Pp. 143-149).
     
20-Yesil, H 2010. The relationship between candidate teachers communication skills and their attitudes towards teaching profession. Procedia Social and Behavioral Sciences (Vol.9,No.1,Pp.919-922).