نویسندگان

1 دانشکده ی پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه، ایران.

2 مربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

3 عضو هیأت علمی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

شیوه و عادت مطالعه ی یک فرد تعیین کننده ی میزان پیشرفت تحصیلی وی خواهد بود لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین عادات مطالعه‌ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی در سال 1394 انجام شده است. مطالعه ی توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 669 نفر (330 دانشجوی تحصیلات تکمیلی و 339 دانشجوی کارشناسی و دکترای حرفه ای) از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد. روش نمونه گیری در ارتباط با دانشجویان تحصیلات تکمیلی سرشماری بود و در مورد سایر دانشجویان نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای بکارگرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی عادات مطالعه (PSSHI) بود. داده ها ی جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 16 و آزمون های t مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین کلی وضعیت عادات مطالعه ی دانشجویان 85/4±38/47 گزارش شد. کم ترین میانگین نمره در بین حیطه های مختلف مربوط به حیطه های یادداشت برداری (14/21±85/41) و مدیریت زمان (71/15±36/42) بود. دانشجویان رشته بهداشت در حیطه های یادداشت برداری و انگیزش یادگیری کمترین میانگین را داشتند. بین برخی از حیطه های عادت های مطالعه افراد با جنسیت، وضعیت تاهل، رشته ی تحصیلی، زمان آمادگی برای امتحان ارتباط معنادار آماری وجود داشت (05/0 P<) اما با محل سکونت ارتباط معنادار آماری گزارش نشد (05/0 P>). وضعیت عادات مطالعه ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سطح متوسطی است که با سطح ایده آل آن فاصله زیادی دارد لذا پیشنهاد می شود اصول مطالعاتی صحیح به دانشجویان از همان بدو ورود به دانشگاه آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Students’ Study Habits and its Association With Demographic Characteristics at Kermanshah University of Medical Sciences in 2015

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Mohammadi 1
  • Roghayeh Poursaberi 2
  • Mohammad Hassan Omidvar borna 3

1 School of Nursing and Midwifery, Students Research committee, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

2 Instructor, Department of Education, Payame Noor University, Iran

3 Faculty member, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Study habits of a person determines the academic progress, therefore, this study aimed to determine study habits among students at Kermanshah University of Medical Sciences and its association with demographic characteristics, too. This descriptive-analytic study encompassed 669 students including 330 graduate students and 339 under graduate and doctoral students. The sampling method in graduate group was census, but stratified random sampling was used in another group. Data were gathered using study habit inventory questionnaire PSSHI) and then were analyzed by SPSS16 through independent t test, one-way ANOVA, and Pearson correlation. The total mean score of the students’ study habits estimated 47.38±4.85 that the lowest average score among the different fields was related to the scope of the taking notes (41.85±21.14) and time management (42.36±15.71); moreover, students in the fields of health had the lowest average in taking notes and learning motivation. There was a significant relationship between some subscales of study habits and sex, marital status, field of study, exam preparation time (P0. 05). The study habits among students studying at Kermanshah University of Medical Sciences was in moderate level that was so far from an ideal level, therefore, it is recommended that principles of correct study should be considered at the initial entrance to university education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Study Habits
  • Students
  • Study Skills
1-Abazari, Z, Rigi, T 2013, Study Habits and Skills of Students in Zahedan University of Medical Sciences, Iran, Director General, Vol.9, No.5, Pp.848-861. (In Persian)
     
2-Credé, M, Kuncel, NR 2008, Study habits, skills, and attitudes: The third pillar supporting collegiate academic performance,Perspectives on Psychological Science, Vol.3, No.6, Pp.425-453.
     
3-Didarloo, A, Khalkhali, HR 2014, Assessing study skills among university students: an Iranian survey, Journal of Educational Evaluation for Health Professions, Vol.11, No.8, Pp.1-4. (In Persian)
     
4-Ergene, T 2011, The relationships among test anxiety study habits achievement motivation and academic performance among Turkish secondary school students, Egitim ve Bilim, Vol.36, No.160, Pp.320-331.
     
5-Fayombo, GA 2010, Gender differences in study habit, interest in schooling and attitude towards substance abuse among secondary school adolescents in Barbados, Caribbean Education Research Journal, Vol.2, No.Number, Pp.87-95.
     
6-Fereidounimoghadam, M, Cheraghian, B 2012, Study habits and their relationship with academic performance among students of Abadan school of nursing, Journal of Strides Development Medical Education, Vol.6, No.1, Pp.21-28. (In Persian)
     
7-Fergy, S, Heatley, S, Morgan, G, et al 2008, The impact of pre-entry study skills training programmes on students’ first year experience in health and social care programmes, Nurse Education in Practice, Vol.8, No.1, Pp.20-30.
     
8-George, SS 2014, Study Habits And Demographic Characterstics of Women Distance Learners: A Comparative Study, International Women Online Journal of Distance Education, Vol.3, No.4, Pp.1-11.
     
9-Haghani, F, Khadivzade, T 2009, The effect of a learning and study skills workshop on talented students’ learning and Study strategies in Isfahan University of Medical Sciences, Iranian journal of medical education, Vol.9, No.1, Pp.31-40. (In Persian)
     
10-Hashemian, M, Hashemian, A 2014, Investigating study Habits of Library and Information Sciences Students of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences, Iranian journal of medical education, Vol.14, No.9, Pp.751-757. (In Persian)
     
11-Khurshid, F, Tanveer, A, Qasmi, F 2012, Relationship between study habits and academic achievement among hostel living and day scholars’ university students, British Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.3, No.2, Pp.34-42. (In Persian)
     
12-Koushan, M, Heydari, A 2007, Study habits in students of Sabzevar School of medical sciences, journal of Sabzevar University of medical sciences, Vol.13, No.4, Pp.185-189. (In Persian)
     
13-Mashayekhi, F, Rafati, S, Mashayekhi, M, et al 2014, The relationship between the study habits and the academic achievement of students in Islamic Azad University of Jiroft Branch, International Journal of Current Research and Academic Review, Vol.2, No.6, Pp.182-187. (In Persian)
     
14-Mohammadi, M, Parandin, S 2015, Evaluation of Exam Anxiety Level among Kermanshah University of Medical Sciences Students and its Association with Demographic Characteristics in 2014, The Journal of Medical Education and Development, Vol.10, No.3, Pp.227-236. (In Persian)
     
15-Naderi, F, Shabani, A, Abedi, M 2010, Reading Behavior in Postgraduate Students of Isfahan University in Digital Environment in Base Demographic Elements, Journal of Academic Librarianship and Information Research, Vol.44, No.1, Pp.51-72. (In Persian)
     
16-Nourian, AA, Mousavinasab, N, Fahri, A, et al 2006, Medical Students’ Study Skills and Habits in Zanjan University of Medical Sciences, Iranian journal of medical education, Vol.6, No.1, Pp.101-107. (In Persian
     
17-Ravari, A, Alhani, F, Anoosheh, M, et al 2008, The pattern of time management in college students of Kerman University of Medical Sciences in the year 2006, Iranian South Medical Journal, Vol.11, No.1, Pp.76-84. (In Persian)
     
18-Samadi, MT, Taghizadeh, J, Kashitarash Esfahani, Z, et al 2010, Evaluating environmental health students' attitudes toward their discipline and future career in Hamedan University of medical sciences in 2008, Iranian journal of medical education, Vol.9, No.4, Pp.331-336. (In Persian)
     
19-Shahidi, F, Dowlatkhah, HR, Avand, A, et al 2014, A study on the quality of study skills of newly-admitted students of Fasa University of Medical Sciences, Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, Vol.2, No.1, Pp.45-50. (In Persian)
     
20-Torshizi, M, Varasteh, S, Poor Rezaei, Z, et al 2013, Study Habits in Students of Birjand University of Medical Sciences, Iranian journal of medical education, Vol.12, No.11, Pp.866-876. (In Persian)
     
21-Zarshenas, L, Danaei, SM, Mazarei, E, et al 2014, Study skills and habits in Shiraz dental students; strengths and weaknesses, J Educ Health Promot, Vol.3, Pp.44. (In Persian)