نویسندگان

دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تریبیتی، دانشکده روانشناسی تریبیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی بر اساس اضطراب در مهارت های سه گانه آموزش زبان انگلیسی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. از میان کلیه دانش‌ آموزان دختر شرکت کننده در موسسات و آموزشگاه‌های دخترانه زبان انگلیسی شکوه در سطح شهرهای ساری، قایمشهر، بابل، بابلسر و امیرکلا در دامنه سنی 13 تا 18 سال در ترم های سه ماهه تابستان و پاییز 1395، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، 545 زبان آموز انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه اضطراب صفت حالت اشپیلبرگر، مقیاس اضطراب شنیداری زبان خارجی، اضطراب خواندن زبان خارجی و اضطراب نوشتاری زبان دوم بوده و برای ارزیابی شاخص عملکرد تحصیلی نیز از نمرات پایان ترم زبان آموزان استفاده شده است. داده های بدست آمده با روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق نمایانگر وجود همبستگی بین اضطراب در مهارت های سه گانه آموزش زبان و عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی بود. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام هر سه متغیر اضطراب زبان دارای قدرت پیش بینی کنندگی عملکرد تحصیلی هستند و این سه مولفه مجموعاً 25 درصد از تغییرات عملکرد تحصیلی در درس زبان را تبیین می‌کنند که با توجه به ضرایب بتا، اضطراب شنیداری بیشترین سهم را در پیش بینی عملکرد تحصیلی دارا بود. به منظور بهبود عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی لازم است برنامه ریزی لازم در خصوص کنترل و کاهش اضطراب در انواع مهارت-های زبانی (خواندن، شنیدن و نوشتن) صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Students’ Academic Performance : The Role of Anxiety in Triple Skills (Reading , Listening and Writing) of English language Teaching

نویسندگان [English]

  • Galin Mahdinejad Gorji
  • Ali Mohammad Rezaei
  • Aliakbar Aminbeidokhti
  • Mohammad Ali Mohammadyfar

Ph.D student in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences,Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

The present research aims to predict students’ English language performance based on anxiety in triple skills (reading , listening and writing) of English language teaching. This was a descriptive correlational study .The statistical population included all the female students in the age range of 13 to 18 years old studying in Shokouh language institutes located in Sari, Ghaemshahr, Babol, Babolsar, and Amirkola in the summer trimester of 2016, out of which a sample of 545 language learners was selected through multi-stage cluster sampling. To collect the data, Spielberger State-Trait Anxiety Inventory , Foreign Language Listening Anxiety Scale, Foreign Language Reading Anxiety Scale and Second Language Writing Anxiety Inventory were used and to assess students’ English academic performance , their final scores was used. Pearson correlation and stepwise regression analysis were employed to analyze the data .Findings indicated the correlation between anxiety in three types of language skills and academic performance. Based on the results of step-wise regression analysis, the three types of linguistic skills had predictive power for academic performance and these three variables explained 25 percent of the changes of academic performance in the language lesson. Given the Betta coefficients, listening anxiety had the highest predictive power for academic performance. The practical implications of the present research indicate that necessary plans should be employed to control and decrease the anxiety in different language skills

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic performance
  • English language Skills
  • Reading Anxiety
  • Listening anxiety
  • Writing Anxiety
1-Abdi, R, Mohammadi , Sh 2013 ,Effects of the Metadiscoursal on English reading comprehension among high school students. Journal of School Psychology, Vol. 2, No. 2, Pp. 93-106. [Persian].
     
2-Ahangari S , Taghizadeh , A 2012 ,Emotional intelligence and its relationship with anxiety in Enlish language university students ,Training and Evaluation of Educational Sciences ,Vol. 5, No. 17, Pp. 147-165. [Persian].
     
3-Alshahrani ,M , Alandal, 2015 ,A An Investigation of Anxiety Among Elementary School Students Towards Foreign Language Learning ,Studies in Literature and Language, Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture, Vol. 10, No. 6, Pp.1-11.
     
4-Amiri, M , Ghonsooly, B 2015 ,The Relationship between English Learning Anxiety and the Students' Achievement on Examinations, Journal of Language Teaching and Research, Vol. 6, No.4, Pp.855-865.
     
5-Amini Naghadeh, S, et al, 2014 ,The Relationship between Anxiety and Iranian EFL Learners’ Narrative Writing Performance ,International Journal of Psychology and Behavioral Research,Vol. 3, No. 6, Pp. 602-609.
     
6-Asmari, AR 2013 ,Investigation of Writing Strategies, Writing Apprehension, and Writing Achievement among Saudi EFL-Major Students. International Education Studies, Vol. 6, No. 11, Pp. 130-143.
     
7-Babaei Moghadam , S, Ghanizadeh, A 2015 ,EFL Listening Anxiety and Listening Strategy Use among Iranian Junior High School Students, Social and Basic science research review, Vol. 3, No. 6, Pp.310-319.
     
8-Çagatay, S 2015 , Examining EFL students’ foreign language speaking anxiety: The case at a Turkish state university,Procedia - Social and Behavioral Sciences 199, An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, Antalya - Turkey , ,Pp.648 – 656.
     
9-Capan, SA , Karaca M 2013 ,A comparative study of listening anxiety and reading anxiety, Procedia-Social and Behavioral Sciences Vol. 70, Pp. 1360-1373.
     
10-Chastain, K 1975 ,Affective & ability factors in second language acquisition, Language Learning, Vol.25, No.1, Pp.153-161.
     
11-Cheng, YS 2004, EFL students’ writing anxiety: Sources and Implications, English Teaching & Learning, Vol.29, No. 2,pp.41−62.
     
12-Farsian , M R ,Rezaei, N , Panahandeh, S 2015 ,The relationship between Achievement Motivation, emotional intelligence and foreign language classroom anxiety in French students. LANGUAGE RELATED RESEARCH,Vol. 4, No. 25, Pp. 183-200. [Persian].
     
13-Ghaffar , S, Shirazi zadeh, M 2011 ,The relationship between perfectionism, anxiety and reading skill achievement in English as a Foreign Language: A Study in the language learning Psychology. Journal of Language and Comparative Literature, Vol. 2, No. 1, Pp.1-19. [Persian].
     
14-Ghasemi, AA, et al, 2014,Test anxiety and listening strategy: a report of questionnaire. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW), Vol.6, No. 4,pp. 507-517.
     
15-Hadidi , E ,Barzegar, R 2015,Investigating Reading Anxiety and Performance on Reading Proficiency: A Case of Iranian EFL Learners, International Journal of Language and Applied Linguistics, Vol. 1, Pp. 50-57.
     
16-Horwitz, EK, Horwitz, MB, cope, J 1986 ,Foreign language classroom anxiety. The modern Language Journal, Vol. 70, No. 2, Pp. 125-132.
     
17-Jang ,S , Choi, S 2014 ,Validating the second language writing anxiety inventory for Korean college students, Advanced sciences and technology letters, Vol. 59,81-84.
     
18-Kim, JH 2000,Foreign language listening anxiety: A study of Korean students learning English, Unpublished doctoral dissertation,University of Texas, Austin.
     
19-Kimura, H 2008 ,Foreign language listening anxiety: Its dimensionality and group differences. JALT Journal,Vol. 30, , Pp. 173-196.
     
20-Liu, H , Cheng, S 2014, Assessing Language Anxiety in EFL Students with Varying Degrees of Motivation, Electronic Journal of Foreign Language Teaching , Vol.11, No.2 , Pp.285–299.
     
21-Luo, H 2014, A measure of Chinese language learning anxiety: Scale development and preliminary validation ,CASLAR ,Vol. 3, No. 2, Pp. 147 – 174.
     
22-Mahram, B 1994 ,Spielberger test standardization in the city of Mashhad, Master's thesis, Allameh Tabatabaei University. [Persian].
     
23-Mak, B 2011,An exploration of speaking-in-class anxiety with Chinese ESL learners. System. ,Vol. 39, No. 2, Pp. 202-214.
     
24-Mohammadpur, B, Ghafournia ,N 2015,An Elaboration on the Effect of Reading Anxiety on Reading Achievement. English Language Teaching.Published by Canadian Center of Science and Education. Vol. 8, No. 7.pp.206-215.
     
25-Okon Effiong, M 2013 ,Factors Influencing Foreign Language Classroom Anxiety: An investigation of English learners in four Japanese universities, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON ,FACULTY OF HUMANITIES.
     
26-Ozturk, G, Gurbuz, N 2013, The impact of gender on foreign language speaking anxiety and motivation, Akdeniz Language Studies Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.70 , Pp.654 – 665.
     
27-Pae Tae-IL 2013 ,Skill-based L2 Anxieties Revisited: Their Intra-relations and the Inter-relations with General Foreign Language Anxiety. Applied Linguistics,Vol.34, No. 2, pp.232–252.
     
28-Pakdaman, L 2016 ,The effect of corrective Written feedback on the level of Iranian students’ writing anxiety ,Ministry of Science, Research, and Technology, Ahvaz Chamran University, Faculty of Literature and Humanities.
     
29-Rahimi , M , Soleimani, E 2015 ,The impact of digital storytelling on learners’ listening anxiety . Information and Communication Technology in Educational Sciences ,Vol. 6, No. 6, Pp. 87-111.[Persian].
     
30-Rasti, I 2009,Iranian candidates’ attitudes towards IELTS,Asian EFL Journal, Vol.11, pp.110-155.
     
31-Rezaei, M ,Jafari, SM 2014,Investigating the levels ,types and causes of writing anxiety among Iranian EFL students : a mixed method design.International conference on current trends in ELT,pp.1545-1554.
     
32-Saito, Y, et al, 1999 ,Foreign language reading anxiety,The Modern Language Journal, Vol.83, No. 2.pp.202-218.
     
33-Serraj, S, Noordin, N 2013,Relationship among Iranian EFL Students’ Foreign Language Anxiety,Foreign Language Listening Anxiety and Their Listening Comprehension, English Language Teaching, Vol.6, No. 5,pp.1-12.
     
34-Serraj, S 2015, Listening Anxiety in Iranian EFL learners. International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 5, No. 6,Pp.1-8.
     
35-Scovel, T 1978 ,The effect of affect on foreign language learning, A review of the anxiety research. Language Learning, Vol.28, No. 1, Pp.129-142.
     
36-Sotoudehnama, E , Hosseini Otaqsarayi, SS 2014, The relationship between Control Source, test anxiety and gender with listening performance among Iranian university Students in English, Journal of University of Al-Zahra, Vol. 6, No. 12. [Persian].
     
37-Soodmand Afshar, H, Hamzavi, R, 2014,The Relationship among Reflective Thinking, Listening Anxiety and Listening Comprehension of Iranian EFL Learners: Does Proficiency make a Difference? Issues in Language Teaching (ILT), Vol. 3, No. 2 , pp.237-261.
     
38-Spielberger, C D, et al, 1970, Manual for the State_Trait Anxiety Inventory, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Tobias, S 1979 ,Anxiety research in educational psychology, Journal of Educational psychology, Vol. 47, No. 5, Pp.573 -582.
     
39-Toth , Z 2010 ,Foreign language anxiety and the advanced language learner: A study of Hungarian students of English as a foreign language, Newcastle upon Tyne:Cambridge Scholars.
     
40-Tsai, CC 2015,The Qualitative Study of Senior Learners’ Anxiety of English Listening Comprehension, International Journal of English and Education, Vol. 4, No. 1, Pp. 131-135.
     
41-Vandergrift, L 2004 ,Listening to learn or learning to listen? Annual Review of Applied Linguistic, Vol. 24, pp.3-25.
     
42-Wang , S. 2010, An experimental study of Chinese English major students’ listening anxiety of classroom learning activity at the university level, Journal of Language Teaching and Research , Vol.1,562-568.
     
43-Yamat, H, Shirani Bidabadi, F 2012 , English language learning anxiety among Iranian EFL freshmen university learners. Research Journal of Applied Sciences ,Vol. 7, No. 8, Pp. 413–420.
     
44-Zoghi, M 2012 ,An Instrument for EFL Reading Anxiety: Inventory Construction and Preliminary Validation, THE JOURNAL OF ASIA TEFL,Vol.9, No. 1,pp.31-56.
     
45-Zoghi , M, Alivandivafa, 2014 ,M EFL Reading Anxiety Inventory (EFLRAI): Factorial Validity and Reliability, Journal of Psychoeducational Assessment, Vol.32, No. 4,pp.318– 329.