نویسندگان

عضو هیأت علمی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسالمی، مسجدسلیمان ، ایران.

چکیده

شناخت تأثیر باورهای انگیزشی و خودتنظیمی بر رفتار دانشجویان می تواند منجر به استفاده گسترده‌تری از منابع اطلاعاتی جهت رفع نیازهای اطلاعاتی آنها شود. لذا این پژوهش به منظور تعیین تأثیر باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صورت گرفته است. در این پژوهش تعداد 184 نفر از دانشجویان به صورت سرشماری انتخاب شدند که در نهایت 125 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. نوع پژوهش کاربردی، از نظر ماهیت همبستگی از نوع تحلیل مسیر و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی بود. داده‌های مورد نیاز به‌وسیله دو پرسشنامه ی استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و پرسشنامه محقق ساخته رفتار اطلاعاتی جمع آوری گردید. پس از بررسی روایی پرسشنامه ها از طریق متخصصان، پایایی هر دو پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 85/0 تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS21 و PLS صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان دادند مدل پیشنهادی برازش قابل قبولی را با داده ها نشان داد و مؤلفه های باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان مقطع دکترای تخصصی دانشگاه تأثیر دارند. درک بهتر کارکردهای روانشناختی مؤثر بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان دکتری در تدوین برنامه های آموزشی مرتبط با یادگیری مهارت های اطلاع یابی، ارائه راهکارهایی برای بهبود خدمات اطلاعاتی و توسعه نظام های اطلاعاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا با انتقال هر چه مؤثرتر اطلاعات به این دانشجویان می توان به بهبود عملکرد تحصیلی آن ها و در نتیجه ارائه خدمات پزشکی بهتر به جامعه کمک نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the Effect of Motivating Beliefs and Self-regulation Strategies on InformationBehavior amongPh.D. Students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Zahed Bigdeli
  • Gholamreza Rajabi
  • Mariya Nasiri

Faculty member, Masjed-i-Solyman Branch, Islamic Azad University, Masjed-iSolyman, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of motivational beliefs and self-regulation strategies on information behavior among Ph.D. students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS). In this study, 184 students were surveyed that ultimately 125 participations were examined. The applied research was causal-comparative in nature andsurvey in terms of data collection; and required data were collected through two standardized questionnaires; Motivational Strategies for Learning and a researcher-made questionnaire about Information Behavior. After confirming the validity by experts, reliability of both questionnaires was determined by Cronbach's alpha, respectively, 0.79 and vary from 0.85. Data analysis consequently was performed on structural equation modeling based on partial least squares by using the statistical software SPSS21& PLS. The results showed that proposed model had an acceptable adjustment to the data; as well as motivational beliefs components and self-regulation strategies have affected information behavior among Ph.D. students. Considering the results, a better understanding of the psychological functions affecting information behavior among Ph.D. students is crucially important in developing the educational programs related to information-seeking skills, moreover, in offering solutionsto improve information services and to develop information systems; since the more effective transfer of information to these students can result in much improvement of their academic performance, thereby providing medical services to the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation Beliefs
  • self
  • regulation Strategies
  • Informationbehavior
  • Students
1-Lotfabadi, H 2005,Educational Psychology, Tehran, Samt, Tehran.(In Persian).
 
2-Kvaroui, E 2013, Investigation the relationship between cognitive and metacognitive strategies in information-seeking behavior of faculty members’education and agricultural extension, AllamehTabatabaei University. Faculty of Education and Psychology. (In Persian)
     
3-Fisher, K.O, Ardlrz, S, Mk‌Kchny, L 2008, Theories of information behavior, Translated by FiroozehFarashbandi and others, edited by ZahedBigdelli, 2008, librarian,Tehran. (In Persian)
     
4-Khosrowjerdi, M, Iranshahi, M 2009, The relationship between prior knowledge and information-seeking behavior of graduate students in Tehran University. Journal of Information Science and Technology, Vol. 25, No. 1, Pp.91-109.
     
5-Mohammad, D.B, Venus, Hatami, M.R, Asadzadeh, H, et al 2014, Studying the efficacy of self-regulation strategies (cognitive and metacognitive) on the motivational beliefs (academic motivation, self-efficacy and anxiety test) of high school students, Journal of Educational Psychology, Vol.27, No.9, Pp.49-66.(In Persian)
     
6-Hergnhan, B.R, Olson, M.H 2009, Introduction to Learning Theory, version 8, Translated by Ali Akbar Seif, 1392, Doran, Tehran. (In Persian)
     
7-Saif, A.A 1386, Educational psychology, psychology of learning and teaching, Agah, Tehran. (In Persian)
     
8-Davarpanah, M.R, 2007, Scholarly communication: information needs and information-seeking behavior,Dabyzesh, Chapar, Tehran. (In Persian)
     
9-Kadivar, P 2008, Educational Psychology, Samt, Tehran.
     
10-Bandura, A 1998, Exploration of fortuitous determinants of life paths, Psychological Inquiry, Vol.9, No.2, Pp.95-99.
     
11-Bandura, A 1986, Social foundations of thought and action: a social cognitive theory, NJ: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
     
12-Bandura, A 1995, Self-efficacy in changing societies, Cambridge university press, New York.
     
13-Gasson, S 2003, Human-centered vs. user-centered approaches to information systemdesign, Journal of Information TechnologyTheory and Application, Vol.5, No.2, Pp.29-41.
     
14-Kuhlthau, C.C 1991, Inside the search process: Information-seeking from the user’s perspective, Journal of the American Society for Information Science, Vol.42, No.5, Pp. 361–371.
     
15-Lemos, S.L 1999, Students’ goals and self-regulation in the classroom, International Journal of Educational Research, Vol.31, No.6, PP.471-485.
     
16-Martzoukou, K 2004, A review of web information seeking research: considerationsof method and foci of interest, Information Research, Vol.10, No.2, P. 215.
     
17-Miltiadou, M, Savenye, W.S 2003, Appling social cognitive constructs of motivation to enhance student success in online distance education.World Conference on Educational Multimedia, Vol.11, No.1, Pp.78-95.
     
18- Miwa, M 2000, Use of human intermediation in information problem solving: Users’ perspective, ERIC Clearinghouse on Information and Technology, Syracuse, NY.
     
19-Pintrich, P.R., De‌Groot, V 1990, Motivational & self-regulated learning.Components of classroom academic performance, Journal of Educational Psychology, Vol.82, No.1, Pp.33-40.
     
20-Ryan, R.M, Pintrich, P. R 1997, Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescents’ help seeking in math class, Journal of Educational Psychology, Vol.89, No.2, Pp.329-341.
     
21-Saracevic, T 1997, The stratified model of information retrieval interaction: Extensionandapplications, Proceedings of the American Society for Information Science, Vol.34, Pp.313-327.
     
22-Schunk, D.H 2001, Self- regulation through goal setting.Available at files. eric. ed. gov/ full text/ ED462671.
 
23-Wilson, T.D 1999, Models in information behavior research, Journal of Documentation, Vol.55, No.3, Pp.249-270