نویسندگان

دانشگاه جندی شاپور اهواز

چکیده

حوزۀ سلامت و پزشکی در میان حوزه هایی است که، اطلاعات به نحو چشمگیری به وب و منابع اینترنتی وابسته شده است؛ و دانشجویان در بین میلیونها کاربری هستند که در اینترنت به دنبال اطلاعات سلامت هستند. به همین دلیل شناخت صحیح میزان علاقۀ دانشجویان به اطلاعات سلامت آنلاین، می تواند برنامه ریزی برای آموزش صحیح جستجو و ارزیابی محتوای اطلاعات سلامت آنلاین را برای دانشجویان در برداشته باشد. این پژوهش در سال تحصیلی 1393 در دانشگاه جندی شاپور انجام گرفت. 219 نفر از دانشجویان دختر کارشناسی در این مطالعه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامۀ «استفاده از اینترنت برای اطلاعات سلامت» بود که با روایی 89/0 و پایایی 5/0-9/0 تأیید شده است. بر اساس نتایج این مطالعه 6/75 درصد از دانشجویان، از اینترنت به عنوان منبع اطلاعات سلامت استفاده می کنند؛ و 3/88 درصد از آنان از موتور جستجوی عمومی (مانند گوگل) برای یافتن اطلاعات سلامت بهره می گیرند. بیشترین نوع اطلاعات سلامت که توسط دانشجویان در وب جستجو شده «راه های درمان بیماری ها» می باشد و 9/66 درصد از آنان به اطلاعات سلامت آنلاین اعتماد بسیار دارند. بر اساس یافته های این مطالعه برگزاری دوره های مدون آموزشی برای توانمندسازی دانشجویان برای ارزیابی و اعتبارسنجی محتوای آنلاین اطلاعات سلامت، لازم به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Search for Health Information on the Net among Undergraduate Female Students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ali Hossein Ghasemi
  • Hossein Komeili Sani
  • Amal Saki Malehi
  • Sara Tumari

M.Sc. Student in Medical Library &Information Science, Faculty of Para medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Health and medicine are among the fields in which the information is substantially dependent on the web and online resources, and students educating in these fields are among the numerous users seeking for the health information on the Internet. Hence, the correct knowledge on the amount of students' interest in online health information can result in planning for proper training to search and evaluate the content of online health information. This research consequently was conducted at Ahvaz Jundishapur University in 2014. The research population was composed of a total 219 female undergraduate students participated in our study; in addition, the present research’ tool was a questionnaire titled “using the Internet for health information” whose validity and reliability was approved and estimated 0.89 and 0.5-0.9, respectively. According to the results, 75.6% of students were using the Internet as a source of health information; and majority of them (88.3%) mentioned that profited by general search engines such as Google to find health information too. Most of the health information searched by students on the Web referred to "way of treatment” of diseases and more than half of them (66.9%) highly trusted on online health information. According to the findings of this study, it seems necessary to deliver plans to set in train courses to enable students to assess and validate online content of health information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Information Searching
  • Health Information
  • Online Searching
  • Internet Searching
  • Online Searching For Health Information
1-AlGhamdi, K, Moussa, NA, 2012, Internet use by the public to search for health-related information, Int j Med Inform, Vol.81, Pp.363– 373.
     
2-Anderson, J, 2004, Consumers of e- Health Patterns of use and Barriers, Soc Sci Comput, Vol.22, Pp.242–248.
     
3-Broadway, S, 2005, Health Information-Seekind Behaviors on The Internet among Diabetic and Healthy Women, Ph.D thesis, Unive Florida.
     
4-Escoffery, C, Miner, K, Adame, D, et al, 2005, Internet use for health information among college students, Journal of American college health : J of ACH, Vol.53, No.4, Pp.183–188.
     
5-Fox, S, 2006, Part 1. 113 Million Internet Users Seek Health Information Online, Available at: http:// www. pewinternet. org/ 2006/ 10/ 29/ part- 1-113- million-internet- users-seek- health- information-online/ [Accessed February 15, 2015].
     
6-Janatian, S, Mojiri, S, Shahrzadi, L, et al, 2014, Evaluating the Quality of Persian Depression Websites Based On Webmedqual Scale, Health Management, Vol.55, No.17, Pp.89–98, [in Persian].
     
7-Kayhan, V, 2013,Seeking health information on the web: Positive hypothesis testing, International Journal of Medical Informatics, Vol.82, No.4, Pp .268–275.
     
8-Kim, K, 2010, Understanding the consistent use of internet health information, Online Information Review, Vol.34, No.6, Pp.875–891.
     
9-Kivits, J, 2009, Everyday health and the internet: A mediated health perspective on health information seeking, Sociology of Health and Illness, Vol.31, No.5, Pp.673–687.
     
10-McKinley, C, Wright, P, 2014, Informational social support and online health information seeking: Examining the association between factors contributing to healthy eating behavior, Computers in Human Behavior, Vol.37, Pp.107–116.
     
11-Mesch, G, Mano, R, Tsamir, J, 2012, Minority status and health information search: A test of the social diversification hypothesis, Social Science and Medicine, Vol.75, No.5, Pp.854–858.
     
12-Momayyezi, MA, Fallahzadeh, H, Momayyezi, MO, 2014, Evaluation of Students Awareness of Concepts Computer Software and Using Database in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Research in Medical Sciences, Vol.6, No.2, Pp.11–18, (in Persian).
     
13-Muse, K, McManus, F, Leung, C, et al, 2012, Cyberchondriasis: Fact or fiction? A preliminary examination of the relationship between health anxiety and searching for health information on the Internet, Journal of Anxiety Disorders, Vol.26, No.1, Pp.189–196.
     
14-Ogan, C, Ozakca, M, Groshek, J, 2007, Embedding the Internet in the Lives of College Students: Online and Offline Behavior, Social Science Computer Review, Vol.26, No.2, Pp.170–177.
     
15-Panahi, S, Asghari Moghadam, M, Shoeiri, M, et al, 2010, Examine the factor structure and psychometric properties of the Persian version of the Short Form Health Anxiety Inventory in a nonclinical sample, Training measurement, Vol.1, No.2, Pp.21–45, (in Persian).
     
16-Sadasivam, R, Kinney, R, Lemon, S, et al, 2013, Internet health information seeking is a team sport: Analysis of the Pew Internet Survey, International Journal of Medical Informatics, Vol.82, No.3, Pp.193–200.
     
17-Shim, J.W, 2008, The Use of E-Health Information and Health Behavior Change: The Role of Perceived Health Status and Types of E-Health Information Use, The Open Communication Journal, Vol.2, No.1, Pp.156–163.
     
18-Singh, K, Brown, R, 2014, Health-related Internet habits and health anxiety in university students, Anxiety, stress, and coping, Vol.27, No.5, Pp.37–41.
     
19-Xiao, N, Shrman, R, Rao, H, et al, 2014, Factors influencing online health information search: An empirical analysis of a national cancer-related survey, Decision Support Systems, Vol.57, No.1, Pp.417–427.
     
20-Zuckerman, M, 2009,Online Health Information –Seeking Behaviors Among College Students, Master thesis, Maryland.