نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

2 دانشکده علوم پزشکی نیشابور

چکیده

آموزش بالینی، پایه و اساس آموزش پزشکی است. دانشجویان بهترین منبع برای دخالت دادن در امر آموزش و شناسایی مشکلات آموزش بالین می باشند.این مطالعه با هدف درک دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اثربخشی آموزش بالینی صورت گرفت. دراین مطالعه توصیفی تحلیلی با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش، تمامی دانشجویان واجد شرایط (188نفر) باروش سرشماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ساخته شده توسط اوکرونکو (2013) باعنوان درک دانشجویان از آموزش بالینی اثربخش و رفتار مربیان (دارای 23 سوال) استفاده شد. اعتبار ابزار از طریق اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق آزمون مجدد سنجیده شد. داده ها با نرم افزار SPSS16 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی (میانگین ، انحراف معیار و فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون تی تست، کای اسکوئر و آزمون واریانس یک طرفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که درک دانشجویان از مهارت های آموزشی مربیان در آموزش بالینی اثر بخش، مثبت(87.5%) و میانگین و انحراف معیار درک دانشجویان از مهارت های رفتاری مربیان به ترتیب 49/0±44/3 بدست آمد. آزمون آماری کای اسکوئر بین سال تحصیلی و مهارت های آموزشی مربیان و آزمون آماری آنووا بین میانگین کل پرسشنامه مهارت های رفتاری مربیان با سال تحصیلی ارتباط معناداری رانشان داد (P<0/05). نتایج نشان داد اثربخشی آموزش بالینی، نیازمند برخورداری مربیان از دانش بالینی همراه با تبحر درآموزش و ایجاد انگیزه برای یادگیری، حفظ احترام متقابل، دادن اعتماد به نفس می باشد که ضروری است در دانشگاه های علوم پزشکی در جهت ارتقای کیفیت آموزش بالینی به کارگرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Students’ perception Neyshabour Faculty of Medical Sciences of Effectiveness clinical teaching

نویسندگان [English]

 • Ali Kavosi 1
 • gholamreza mohammadi 2
 • saeid samarghandian
 • hossein najafi
 • mohammareza taghavi
 • ali movahedi
 • Vahid Moeini Ghamchini

1 Faculty Member, Department of Operation Room, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur , Iran.

2 Faculty Member, Department of Operation Room, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur , Iran

چکیده [English]

Clinical education is the foundation of medical education. Students are the best source for involvement in education and identification of clinical education problems. The present study was conducted Students’ perception of Neyshabur Faculty of Medical Sciences of effectiveness clinical teaching. In this cross-sectional study with regard to the limitation of Samples. All qualified students (188 student) were selected by census method. For data collection the use of a questionnaire made by Okoronkwo (2013) with Title Students’ perception of effective clinical teaching and teacher behavior (with 23 questions). Validity questionnaire through the content validity and reliability through the test-retest was measured. Data analyzed using SPSS16 software and doing descriptive (Frequency, mean, standard deviation) and inferential statistics (T-Test, Anova, Chi-square). The results showed that Students’ perception was positive (87.5%) of teaching skills in effective clinical teaching. And mean and standard deviation students’ perception of behavior teacher skills in effective clinical teaching 3.44±0.49 was obtained. The chi-square test, showed is significant differences between Academic year and teaching skills in effective clinical teaching And the Anova test, showed is significant differences between Academic year and Total Average questionnaire behavior teacher skills(P<0/05). The results showed that effectiveness clinical teaching requires a teachers have the Clinical knowledge with expertise in education and create motivation for learning, mutual respect, give confidence which it is essential to be used in the direction to improve the quality of clinical education in medical Sciences universities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Effective Clinical Teaching
 • Teacher Behaviour
 • Students
 • Neyshabur Faculty of Medical Sciences
1-Ahmadinejad, Z, Ziaei, V, Moravveji, A 2002, Study satisfaction interns of Tehran University of Medical Sciences of quality clinical education using standard forms of measurement of job satisfaction, J Med Educ, Vol .4, No.8, Pp.5-8.
     
2-Alavi, A, Parvin, N 2008, The View Point of Nursing and Midwifery Students about Characteristics of Effective Clinical Instructors, Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, Vol .27,No.1, Pp.44-48.
     
3-Alavi, M, Abedi, H 2008, Nursing Students' Experiences and Perceptions of Effective Instructor in Clinical Education, Iranian Journal of Medical Education, Vol.7,No.2, Pp. 325-333.
     
4-Aliakbari, F, Haghani, F 2011 , Patient 's Bedside Teaching: Advantages and Disadvantages, Iranian Journal of Medical Education,Vol.10,No.5, Pp.1161-1176.
     
5-Allison-Jones, L, Hirt, JB 2004, Comparing the teaching effectiveness of part time & full time clinical nurse faculty, Nursing Education: Perspectives, Vol.25, Pp.238- 243.
     
6-Bathaei, SA, Koohbor, M, Heidarifar, R, et al 2013, Comparison between Student’s and Teacher’s Points of View about Clinical Education Environment, Qom Univ Med Sci J, Vol.7,No.2, Pp. 37-42.
     
7-Bagir, M E, Ahmed, K 2002, What is happening to bedside clinical teaching? Med Educ, Vol.36,No.12, Pp.1185-1188.
     
8-Berg, CL, Lindseth, G 2004, Students' perspectives of effective and ineffective nursing instructors, J Nurs Educ, Vol.43, No.12, Pp.565-568.
     
9-De Guzman, AB, Ormita, MJM, Palad, CMC, et al 2007, Filipino nursing students’ views of their clinical instructors’ credibility, Nurse Educ Today, Vol.27, No.6, Pp. 529-533.
     
10-Dunn, S, Burnett, P 1995, The development of a clinical learning environment scale, J Adv Nurs, Vol .22, No.11, Pp.66-73.
     
11-Elcigil, A, Yildirim Sari, H 2007, Determining problems experienced by student nurses in their work with clinical educators in Turkey, Nurse Educ Today, Vol.27,No.5, Pp. 491-498.
     
12-Farnia, F 2007, Productivity in the clinical education of nursing students, Journal of Medical Sciences and Health Services, Vol.8,No.2, Pp.68-72.
     
13-Fugill, M 2005, Teaching and learning in dental student clinical practice. European Journal of Dental Education, Vol.9, Pp.131-136.
     
14-Gillespie, M 2002, Student-teacher connection in clinical nursing education, J Adv Nurs,Vol.37,No.6, Pp.566-576.
     
15-Ghorbanian ,N, Abdollahzadeh, F, Kazemi Haki, B 2014, Effective Factors on Clinical Education Quality;Anesthesiology and Operating Room Students View, Quarterly of Education Strategies in Medical Sciences, Vol.6,No.4, Pp.235-239
     
16-Hemmati Maslakpak, M, Khalilzadeh, H 2011 ,Nursing Students’ Perspectives on Effective Clinical Education: A Qualitative Study, Iranian Journal of Medical Education,Vol.11,No.7, Pp. 718-727.
     
17-Heshmati, F, Vanaki, Z 2009 ,Effective clinical instructor: A qualitative study, Iranian Journal of Nursing Research, Vol.4, No.12-13, Pp. 39-53.
     
18-Heidarzadeh, M , Izadi, A, Rahmani, A, et al 2011, Characteristics of Efficient Clinical Teachers: Nursing Educators’ and Students’ Perspectives, Iranian Journal of Medical Education, Vol.11,No.7, Pp.704-716.
     
19-Hoffman, KG, Donaldson, JF 2004, Contextual tensions of the clinical environment and their influence on teaching and learning. Med Educ, Vol.38, No.4, Pp.448-454.
     
20-Kelly, C 2007, Students’ perceptions of effective clinical teaching revisited. Nurse Education Today, Vol.27, Pp.885- 892.
     
21-Khorsandi, M, Khosravey, Sh 2001, Clinical education from the viewpoints of nursing and midwifery students of Arak University 2000, Journal of Rahaward Danesh, Vol.5, No.1, Pp.29-32.
     
22-Lee, C, Cholowski, K, Williams, A.K 2002, Nursing students’ & clinical educators’ perceptions of characteristics of effective clinical educators in an Australian school of nursing, Journal of Advanced Nursing, Vol.39, Pp.412- 511.
     
23-Magnussen, L, Amundson, MJ 2003 , Undergraduate nursing student experience, Nurs Health Sci,Vol.5,No.4, Pp. 261-267.
     
24-Mazaheri, E, Mohammadi, R, Naseri, R 2011, Evaluation Effective clinical teaching behaviors of nursing students in Ardabil University of Medical Sciences, Journal of Nursing and Midwifery, Vol.12, No.3, Pp.58-62.
     
25-Nahas, VL, Nour, V, Al-Nobani, M 1999, Jordanian undergraduate nursing students' perceptions of effective clinicalteachers, Nurs Educ Today, Vol.19,No.8, Pp. 639-48.
     
26-Najafipour, S, Najafipour, S, Raoofi, R, et al 2011, The nursing students' viewpoints on influential clinical instructor in Jahrom University of Medical Sciences, Journal of Jahrom University of Medical Sciences, Vol.9,No.11, Pp. 39-46
     
27-Nasiri, A, Kaheni, S, Sinaeinejad, K 2003, Effective factors on learning of nursing clinical skills from the viewpoints of clinical instructors and nursing students in Birjand city, Iranian Journal of Medical Education,Vol.3,No.10, Pp.31.
     
28-Okoronkwo, I, Onyia-Pat, J , Agbo, M, et al 2013, Students’ perception of effective clinical teaching and teacher behavior. Open Journal of Nursing,Vol.3, Pp.63-70.
     
29-Parazpardanjani, SH, Fereiduni moghadam M 2008, Clinical Education from Tehran nursing Students’ Point of View, Journal of education & Development of Medical sciences, Vol.5,No.2, Pp. 102-111.
     
30-Parsh, B 2010, Characteristics of effective simulated clinical experience instructors: interviews with undergraduate nursing students, J Nurs Educ, Vol.49,No.10, Pp.569-572.
     
31-Pozo-Munoz, C, Rebolloso-Pacheco, E, et al 2000, The ideal teacher; implications for student evaluation of teacher effectiveness, Assess Eval Higher Educ, Vol.25, No.3, Pp.253.
     
32-Rahimi, A, Ahmadi, F 2005, The Obstacles and Improving Strategies of Clinical Education from the Viewpoints of Clinical Instructors in Tehran’s Nursing Schools, Iranian Journal of Medical Education, Vol.5,No.2, Pp.73-80.
     
33-Salmani, N, Amirian, H 2006, Comparison between nursing students and trainers viewpoints about clinical education environment in Islamic Azad University of Yazd in the year 2006, Strides inDevelopment of Medical Education, Vol.3, No.1, Pp.11-18.
     
34-Salehi, SH, Hasan Zahraei, R, Ghazavi, Z, et al 2004, The characteristics of effective clinical teachers as Perceived by nursing faculty and students, Iranian Journal of Medical Education,Vol.1, No.11, Pp.35-41.
     
35-Salehi, SH 2000, Effective teaching, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol.11, Pp. 37-43.
     
36-Shahoei, R, Hesami, K, Zaheri, F, etal 2013,The experience of graduated midwifery students about clinical education: A phenomenological study, Journal of Medical Education and Development, Vol.8,No.1, Pp. 2-13.
     
37-Schṏnwetter, D.J. Lavigne, S, Masurat, R, etal 2006, Students’ perception of effective classroom and clinical teaching in dental and dental hygiene education, Journal of Dental Education, Vol.70, Pp. 624-635
     
38-Sokhandani, M 2013, The View Point of Nursing and Midwifery Students about Characteristics of Effective Clinical Instructors, Media journal,Vol.3,No.1, Pp.20-25.
     
39-Taheri, AR, Forghani, S, Atapour, Sh, et al 2012, The Effective Clinical Teaching from Faculty Members' and Rehabilitation Students' Point of View, Iranian Journal of Medical Education, Vol.11,No.9, Pp.1131-1139.
     
40-Tang, FI, Chou, SM, Ching, HH 2005, Student’s perceptions of effective and Ineffective clinical instructors. J Nurs Educ, Vol.44,No.4, Pp.187-192.
     
41-Tiwavi, A, Lam, D 2005, Student learning in clinical nursing education: perceptions of the relationship between assessment and learning, Nurs Educ Today,Vol.25,No.4, Pp.299-308.20.
     
42-Wafaa, GA 2012, Caring and effective teaching behavior of clinical nursing instructors in clinical area as perceived by their students, Journal of Education and Practice,Vol.3,No.7, Pp.15-26.
     
43-White, R, Ewan, C 1995, Clinical Teaching inNursing, Chapman and Hall , London.
     
44-Williams, AF 1999, An antipodean evaluation of problem-based learning by clinical educators, Nurs Educ Today, Vol.19,No.8, Pp. 659-67.
     
45-Zahraei, H, Atash Sokhan, G, Saleh,i Sh, et al 2008, Comparing the factors. Related to the effective clinical teaching from faculty members' and students' points of view, Iran J Med Educ,Vol.7,No.2, Pp. 249-256.