نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیتة تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ) NPMC (، عضو هیأت علمی، دانشکدة مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکدة مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کارشناس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

امروزه استفاده از روش‌های آموزشی که بتواند مشارکت دانشجویان را در فرایند یادگیری تقویت نماید مورد توجه جدی است. لذا پژوهش حاضر در صدد بررسی مزایای تدریس دانشجویان دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان یکی از روشهای مشارکتی در یادگیری می‌باشد. این مطالعه از نوع مقطعی-تحلیلی می‌باشد که به صورت تمام شماری و با مشارکت 107 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی با استفاده از پرسش‌نامة محقق‌‌ساخته به انجام رسید. جهت بررسی و تأیید روایی محتوایی پرسش‌نامه، شاخص CVR و CVI به ترتیب برابر 89 و 91 درصد به-دست آمد و همسانی درونی (پایایی) پرسش‌نامه بر اساس یک مطالعة مقدماتی و با اخذ نمرة 88/0 برای آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج به دست ‌آمده به صورت فراوانی (درصد) برای متغیرهای کیفی و میانگین (انحراف معیار) برای متغیرهای کمی گزارش گردید و معنا‌داری تفاوت امتیازات کسب شده در حیطه‌ها و ورودی‌های مختلف تحصیلی بررسی شد. یافته‌های مطالعه حاکی از آن است که دانشجویان آموزش‌گیرنده دارای دیدگاه مثبتی در رابطه با تدریس دانشجویان مقطع دکترا در حیطه‌های مختلف هستند چرا که 54 درصد آنان از این سبک آموزشی رضایت بالایی دارند و میزان رضایت سایر دانشجویان نیز غالباً در حد متوسط قرار دارد. امتیاز کلی کسب شده توسط حیطه‌های مورد بررسی بر اساس مجموع پاسخ‌های داده شده به حیطة مشاورۀ پایان نامه، تدریس در کارآموزی و تدریس نظری در کلاس به ترتیب برابر 53/108، 87/99 و 57/94 می‌باشد که این امر نشان می‌دهد که این شیوة آموزشی دارای بیشترین مزایا کسب شده در حیطة مشاورۀ پایان نامه و کمترین مزایا در حیطۀ تدریس نظری می‌باشد. همچنین این سبک آموزشی تنها در حیطۀ تدریس کارآموزی توانسته است در طول زمان خود را ارتقاء دهد (P<0/05) و تغییرات مثبت چندانی در سایر حیطه‌ها مشاهده نشده است (P>0/05). به طور کلی نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که دانشجویان مورد مطالعه از اجرای این سیستم رضایت بالایی دارند و مزایای آن را در حد مطلوب ارزیابی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of PhD Students as Teaching Assistant at Tabriz Health Services Management Department

نویسندگان [English]

  • Farid Gharibi 1
  • Jafar Sadegh Tabrizi 2
  • Behnam Amini Daghalian 3
  • Usof Pashaei Asl 4

1 PhD Candidate in Health Services Management, Students Research Committee, School of Health Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical sciences, Tabriz, Iran.

2 PhD in Health Services Management, Research Center (NPMC), School of Health Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

3 M.Sc. Student in Health Services Management, School of Health Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

4 M.Sc. in Health Services management, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Nowadays, using educational methods which enhance student's participation in learning process is concerned. Hence, this study aimed to evaluate the effects of PhD students’ teaching in Tabriz health services management department. This survey was a descriptive-analytical study conducted with the participation of 107 B.Sc. students via researcher-made questionnaire and census methods. For assessing content validity, CVR and CVI indexes were calculated as 89% and 91%, respectively; and for assessing its internal consistency or reliability, the Cronbach’s alpha was approved and calculated as 0.88. The data were reported as frequency (percentage) for qualitative variables and for quantitative variables by mean (SD); then the significant differences among collected scores in domains studied and various educational inputs were observed. Afterwards, the results indicated that students trained had a positive attitude regarding PhD students as assistant teachers in different domains, because the half of participants almost 54 percent had high satisfaction toward this educational approach while others had generally moderate satisfaction. According to total scores obtained from the dimensions including thesis advising, teaching practical and teaching theory, 108.53, 99.87 and 94.57 percentages were estimated, respectively. To this end, educational approach was considered as the greatest advantage in the scope of advising thesis projects, and the lowest advantage in the domain of teaching theory. Moreover, this system has been able to improve over time only in the domain of teaching internship (P<0/05), without considerable positive changes in the other areas (P>0/05). The information of inquiries showed that PhD students have been highly satisfied with the implementation of this system, moreover, its benefits have been considered as acceptable. No doubt, the proper implementation of this system in similar areas can bring about significant results

کلیدواژه‌ها [English]

  • peer teaching
  • advantages
  • medical education
1-Alcamo AM, David AR, Way DP, et.al. 2010, [The Impact of Peer-Designed and Led USMLE step 1 Review Course: Improvement in Preparation and Scores], Academic Medicine, No.85, Pp.1045-1048.
     
2-Alizadeh M, Gharibi F, Asghari Jafarabadi M, et.al. 2012, [Attitudes of medical instructors and students of Tabriz University of Medical Sciences towards Peer Assisted Learning (PAL) system], Journal of Medical Education and Development, Vol.7, No.1, Pp.48-57. (in Persian)
     
3-Alizadeh M, Gharibi F, Asghari Jafarabadi et.al. 2012, [The Perspectives of Medicine Students and Academic Members in Tabriz University of Medical Sciences About the Required Infrastructures for Implementation of Proposed Peer Assisted Learning (PAL) System], Strides in Developments of Medical Education, Vol.9, No.1, Pp.11-17. (in Persian)
     
4-Fields M, Burke JM, Mcallister D, et.al. 2007, [Peer Assisted Learning: a novel approach to clinical skills learning for medical students], Medical Education, No.41, Pp.411-418.
     
5-Hajizadeh E, Asghari, M 2010, Statistical Methods and Analyses in Health Biosciences, Tehran, Jahad Daneshgahi Publisher, Pp.121-146. (in Persian)
     
6-Henning JM, Weidner TG, Marty, MC 2008, [[Peer Assisted Learning in Clinical Education: Literature Review], Athletic Training Education Journal, No.3, Pp.84-90.
     
7-Hudson JN, Tonkin, AL 2008, [Clinical skills education: outcomes of relationships between junior medical students, senior peers and simulated patients], Medical Education, No.42, Pp.901-908.
     
8-Knobe M, Munker R, Sellei RM, et.al. 2010, [Peer teaching: a randomized controlled trial using student-teacher to teach musculoskeletal ultrasound], Medical Education, No.44. Pp.148-155.
     
9-Laameei, A 2003, Total Quality Management; Principles, Application and Lessons from an experience, Uroumie, Uroumie University of Medical Sciences pres, Pp.57. (in Persian)
     
10-Peets AD, Coderre S, Wright B, et.al. 2009, [Involvement in teaching improves learning in medical students: a randomized cross-over study], BMC Medical Education, Vol.9, No.55, Pp.1-5.
     
11-Rogers DA, Regehr G, Gelula M, et.al. 2000, [Peer teaching and computer-assisted learning: An effective combination for surgical skill training?], Journal of Surgical Research, No.92, Pp.53-55.
     
12-Secomb, J 2007, [A systematic review of peer teaching and learning in clinical education], Journal of Clinical Nursing, Pp.703-716.
     
13-Sobral, DT 2002, [Cross-year peer tutoring experience in a medical school: condition and outcomes for student tutors], Medical Education, No.36, Pp.1064-1070.
     
14-Sporer NC, Brunstein, J 2009, [Fostering the reading comprehension of secondary school students through peer-assisted learning: Effects on strategy knowledge, strategy use and task performance], Contemporary Education Psychology, No.34, Pp.189-297
     
15-Weidner TG, Popp, JK 2007, [Peer-assisted learning and orthopedic evaluation psychomotor skills], Journal of Athletic Training, Vol.42, No.1, Pp.113-119
     
16-Weyrich P, Celebi N, Schrauth M, et.al. 2009, [Peer-assisted versus faculty staff-led skills laboratory training: a randomized controlled trial], Medical Education, No.43, Pp.113-120.
     
17-Yaghmaie, F 2003, [Content validity and its estimation], Journal of Medical Education, Vol.3, No.1, Pp.26-34.