نویسندگان

1 دکترای بهداشت باروری، عضو هیأت علمی، گروه مامایی، دانشکدة پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکدة پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

3 دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، عضو هیأت علمی، گروه مامایی، دانشکدة پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

4 عضو هیأت علمی، گروه مامایی، دانشکدة پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

5 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، عضو هیأت علمی، گروه کتابداری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

چکیده

به کارگیری مهارت‌های ارتباط با بیمار جزء اساسی مراقبت پرستاری است. بررسی جنبه‌های مختلف آموزش و به کارگیری این مهارت‌ها حائز اهمیت است. مطالعه به روش مقطعی در سال 1390-1389 با هدف بررسی نگرش دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دربارة نحوة آموزش و به کارگیری مهارت‌های ارتباط با بیمار انجام گردیده است. شرکت‌کنندگان در پژوهش را 150 دانشجوی پیراپزشکی تشکیل می‌دادند. نمونه‌گیری به روش سرشماری انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسش‌نامه بود که با استفاده از متون در دسترس ساخته شدند. جهت تعیین روایی، از نظر متخصصان در این حیطه استفاده گردید و پایایی با انجام مطالعة پیلوت و تعیین ضریب آلفای کرونباخ (نمرة آلفاء 80/0 تا 95/0 برای حیطه‌های مختلف) تأیید شد. اطلاعات به دست آمده، توسط آزمون-های آماری توصیفی و تحلیلی، آنالیز گردید. یافته های پژوهش نشان داد که تنها 5/18% دانشجویان، کیفیت آموزش مهارت های ارتباط با بیمار را در حد مطلوب ارزیابی نمودند. بیشترین روش فراگیری انواع مهارت های ارتباط با بیمار، آموزش از طریق تئوری در خلال دروس دیگر و مشاهده رفتار مربی با بیمار بود. درصد استفاده مطلوب از مهارت های ارتباطی، 4/41% تا 9/57% برای حیطه های مختلف بود. با توجه نتایج، میزان خوب بودن آموزش و به کارگیری مطلوب مهارت های ارتباطی کم می باشد، بازبینی برنامه های آموزشی و ارتقای روش های آموزشی در زمینة مهارت های ارتباط با بیمار می تواند در بهینه سازی کاربرد این مهارت ها مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Paramedical College Students’ Attitude about the Training and Utilization of Communication Skills between Students and Patients in Bushehr University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Razieh Bagherzadeh 1
  • Hakimeh Vahedparast 2
  • Farahnaz Kamali 3
  • Tayyebeh Gharibi 4
  • Leila Dehghani 5

1 PhD in Reproductive Health, Midwifery department, Nursing and Midwifery School, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

2 PhD in Nursing, Nursing department, Nursing and Midwifery School, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

3 PhD student of Medical Education, Midwifery department, Nursing and Midwifery School, Bushehr University of Medical sciences, Bushehr, Iran.

4 Faculty member, Midwifery department, Nursing and Midwifery School, Bushehr University of Medical sciences, Bushehr, Iran.

5 PhD candidate of Information Sciences & Library, Medical Librarianship department, Paramedical School , Bushehr University of Medical sciences, Bushehr, Iran.

چکیده [English]

Communicational skills application is an important part of nursing care; and addressing various aspects of teaching and the use of these skills are important. Hence, a cross sectional study was performed in 2010-2011 to assess attitude of paramedical college students about the training and the utilization of communicational skills between student and patient. The study was conducted on 150 paramedical students in Bushehr University of medical sciences. The sampling method was census; and data were collected through two questionnaires made of available literature review. Their validity was confirmed by the correctors’ verdict and the reliability by pilot study and Alpha Cronbach method too, alpha score was 0.80 to 0.95 for different domains. Descriptive- analytical tests were used for data analysis. According to the results, only 18.5% of subjects reported good quality of communicational skills training; based on student’s view point, the most frequent route for communicational skills training in all aspects was associated with other theoretical course and observation of teacher- patient communication; considering different domains, the use of communication skills at ideal level was %41.4 to %57.9 for. To this end, the education and the application of good communicational skills at optimal level among paramedical students showed low degree, therefore, revising educational programs and improving teaching methods with focus on communication skills are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication skills
  • Paramedical Student
  • Education
1-Ahmadi, M, Azimi, N, Kiani, M, et al 2011, Assessment of quality of communication between medical students and clients at labor ward of chosen hospital in Tehran, Journal of medical ethics, Vol. 7, No.5, Pp.77-88. (Persian)
     
2-Anoosheh, M, Zarkhah, S, Faghihzadeh, S, et al 2009, Nurse–patient communication barriers in Iranian nursing, International Nursing Review, Vol.56, No.2, Pp.243-249.
     
3-Baghcheghi, N, Kouhestani, H, Rezaei, K 2010, Comparison of the Effect of Teaching through Lecture and Group Discussion on Nursing Students' Communication Skills with Patients, Journal of Medical Education, Vol.10, No.3, Pp.211-218. (Persian)
     
4-Barati, M, Afsar, A, Ahmadpanah, M 2012, Assessment of Communication Skills Level among Healthcare Practitioners, Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences & Health Services, Vol.1, No.19, Pp.62-69. (Persian)
     
5-Berkhof , MV, Rijssen, HJ, Schellart, AJ, et al 2011, Effective training strategies for teaching communication skills to physicians: an overview of systematic reviews, Patient education and counseling, Vol.84, No.2, Pp.152-162.
     
6-Bylund, CL, Brown, RF, Di Ciccone, BL, et al 2008, Training faculty to facilitate communication skills training: Development and evaluation of a workshop, Patient education and counseling, Vol.70, No.3, Pp.430-436
     
7-Chant, S, Jenkinson, T, Randle, J, et al 2002, Communication skills: some problems in nursing education and practice, Journal of clinical nursing, Vol.11, No.1, Pp.12-21.
     
8-Deveugele, M, Derese, A, De Maesschalck, S, et al 2005, Teaching communication skills to medical students, a challenge in the curriculum?, Patient Educ Couns, Vol.58, No.3, Pp.265-270.
     
9-Greco, M, Spike, N, Powell, R, et al 2002, Assessing communication skills of GP registrars: a comparison of patient and GP examiner ratings, Medical education, Vol.36, No.4, Pp.366-376.
     
10-Heaven, C, Clegg, J, Maguire, P 2006, Transfer of communication skills training from workshop to workplace: the impact of clinical supervision, Patient education and counseling, Vol.60, No.3, Pp.313-325.
     
11-Jaffari Golestan, N, Vanaki, Z, Memarian, R 2007, An Effective Strategy for Improving Novice Nurses’ Clinical Competency: Organizing “Nursing Mentors Committee”, Iran J Med Educ, Vol.7, No.2, Pp.237-247. (Persian)
     
12-Kotecki, CN 2002, Baccalaureate nursing students' communication process in the clinical setting, The Journal of nursing education, Vol.41, No.2, Pp.61-68.
     
13-Kruijver IP, Kerkstra A, Francke AL, et al 2000, Evaluation of communication training programs in nursing care: a review of the literature, Patient education and counseling, Vol.39, No.1, Pp.129-145.
     
14-Lane C, Rollnick, S 2007, The use of simulated patients and role-play in communication skills training: a review of the literature to August 2005, Patient education and counseling, Vol.67, No.1, Pp.13-20.
     
15-Liaghatmadar M, Abedi M, Jafari A, 2003, Comparing the effect of lecture and discussion methods on students` learning and communication skills, Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol.10, No.33, Pp.29-56. (Persian)
     
16-Moin A, Akmal, A 2010, The Patient-Physician Communication. Daneshvar, Scientific-research Journal of Shahed University, Vol.85, No.17, Pp.71-80. (Persian)
     
17-Mullan BA, Kothe, EJ 2010, Evaluating a nursing communication skills training course: The relationships between self-rated ability, satisfaction, and actual performance, Nurse education in practice, Vol.10, No.6, Pp.374-378.
     
18-Namdar H, Rahmani A, Ebrahimi, H 2009, The effect of a skill-training model on nursing students' skills in communicating with mental patients, Iranian Journal of Medical Education, Vol.8, No.2, Pp.323-332. (Persian)
     
19-Navabi N, Asri, M 2003, Nursing students’ communication with patients, Journal of Babol University of Medical Science, Vol.5, No.2, Pp.9-16. (Persian)
     
20-Potter PA, Perry, AG 1997, Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice, St. Louis: Mosby-Year Book. Inc Company. Pp.1393-1398.
     
21-Sabzevari S, Soltani Arabshahi K, Shekarabi R, et al 2006, Nursing students’ communication with patients in hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol.6, No.1, Pp.43-49. (Persian)
     
22-Soltani Arabshahi S, Ajami A, Siabani, S 2004, Investigation of doctor-patient communication skills teaching: medical learners’ perception (Stager-Intern) and staffs of Iran University of Medical Sciences & Kermanshah University of Medical Sciences, Razi Journal of Medical Sciences, Vol.11, No.41, Pp.423-431. (Persian
     
23-Xie J, Ding S, Wang C, et al 2013, An evaluation of nursing students' communication ability during practical clinical training, Nurse education today, Vol.33, No.8, Pp.823-827.