نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، دانشکدة پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دبیر، آموزش و پرورش ناحیة 3 اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

دانشجویان رشتة مامایی لازم است در پایان دورة تحصیل، از حداقل توانمندی برای ارائة خدمات حرفه ای برخوردار باشند. هدف از این پژوهش، تعیین میزان دستیابی دانشجویان مامایی به حداقل های یادگیری در واحد بارداری و زایمان و موانع اجرای آن می باشد. در این مطالعة توصیفی، کلیة دانشجویان ترم آخر کارشناسی مامایی در سال های 90- 89 به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامة مربوط به حداقل های یادگیری در واحدهای کارآموزی-کارورزی بارداری و زایمان بود. داده ها با نرم‌افزار 12spss به صورت توزیع فراوانی و بررسی کلی با مقیاس مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد، میزان دستیابی به حداقل های یادگیری در واحد بارداری و زایمان در 61.11 درصد نامطلوب و 33.33 درصد مطلوب ذکر گردید. در این مطالعه، فقط 30 درصد دانشجویان توانسته بودند تعداد زایمان را مطابق حداقل های یادگیری انجام دهند. مهم ترین موانع اجرای یادگیری به ترتیب اهمیت: انجام کار توسط اینترن و رزیدنت، انتخاب محیط بالینی نامناسب، تعداد کم بیماران، مهارت و تجربة کم مربی تعداد زیاد دانشجویان ذکر گردید در برخی موارد دانشجویان موفق به انجام حداقل های یادگیری نشده و یا تجربة آنها در کسب مهارت ضعیف بوده است که به طبع آن آموزش ناکافی در این زمینه اثرات نامطلوبی را بر کیفیت آموزش و در نهایت سلامت مادران به دنبال خواهد داشت و لذا لازم است که حداقل
های آموزشی بازنگری و با توجه به ماهیت کسب هر مهارت بالینی و موارد پیشنهادی مجدداً تعریف و منطبق با نیاز فراگیران تنظیم شوند. همچنین به دلیل محدودیت تعداد بیمار و فضای آموزشی بیمارستان‌ها، پیشنهاد می‌شود که از مانکن، مولاژ، و لوح فشرده، بیمارستان‌های غیر آموزشی در امر آموزش دانشجویان و دوره‌های بازآموزی برای ارتقای مهارت‌های مربی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluate of Achieving Essential Learning Minimums in Obstetric Unit and Its Performance Obstacles from MMidwifery Students' Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Mousavi 1
  • Simin Montazeri 1
  • Nasrin Azimi 1
  • saeed Pourghaumi 2

1 Faculty member, Nursing & Midwifery school, Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran

2 Teacher in 3rd distinct of Education ministry, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

At the end of education, midwifery students have to acquire the minimum capabilities of their professional job services. The aim of this study was to determine achieving rate to learning minimums in obstetric Units and its performance obstacles by midwifery students. In this descriptive study, all of senior midwifery students studying last term in 1389- 90were selected through census method. Data collection tools were a questionnaire related to minimums of learning in traineeship – internship courses of obstetric and pregnancy Unit. After the data were analyzed by SPSS software as frequency distribution and total evaluating through multigrades scale as desired, relatively desired and undesired. According to data, rate of achieving to learning minimums was estimated 61.11% undesired and 33.33% desired; In addition, only 30 percent of students were able to do the number of birth according to minimum learning. The most important obstacles of learning performance in obstetric unit included tasks completion with intern and resident, selection of inappropriate clinical environment, scarce number of patients, low skilled and inexperience teacher tolarge number of students, respectively. In some reported cases, students could not attain learning minimums or their experience was weak at achieving skills, subsequently, that insufficient education relatively would effect on the quality of education as well as the health of mothers. Therefore, it is necessary to revise the educational minimums; and then according to nature of every clinical skills and suggested cases, they should be defined, adjusted and coincided with students' needs . Moreover, due largely to limited number of patients and educational environment of hospitals, it is suggested that manikin, moulage, CDs, none educational hospitals are used for promotion of clinical teacher skills in students education and reeducation courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning minimums
  • Performance obstacles
  • educational goals
1-Aghakhani, N , Baghaee, R, Rahbar, N 2010, Study of clinical problems from medical students viewpoint of Urmia University of Medical Sciences, conference on evaluation new approaches in medical education. Official URL: http:// congress. mums. ac. ir// erepository /archive /136 / papers/ 58440.
     
2-Dadgary, A, Kasaeian, A, Atash-SoKhan, G, etal 2009, Efficacy of Midwifery Clinical Curriculum in Achieving Core Learning Goals:Tutors and Students' Point of View, Knowledge & Health, Vol.4, No.3, Pp. 28-33.
     
3-Ehsanpour, S 2006, Achieving Minimum Learning Requirements from the viewpoints of midwifery Students in Isfahan School of Nursing and Midwifery, Iranian Journal Of Medical Education, vol.6, No.2, Pp.17-25 .(persian).
     
4-Farshbaf Khalili, A, Shahnazi, M, Nazari, S 2008, Evaluation the some aspects of clinical education setting from the viewpoint of midwifery students of Tabriz faculty of nursing and midwifery, Nursing & Midwifery Journal, Vol.3, No.9, Pp.18-24.(persian).
     
5-Freeth, D, Fry, H 2005, Nursing students' and tutors' perceptions of learning and teaching in a clinical skills centre, Nurse Educ Today, Vol.25, No.4, Pp.272-282
     
6-Ghaisar beigi, E, Azizian Far, M, Paiman, H, etal 2010, Midwifery students, self assessment of Ilam University of Medical Science from their clinical skills in 2009, Teb & tazkieh Quarterly, National Congress eleventh Special Publication of Medical Education, Special Issue, Pp.293-294.(persian).
     
7-Haidari, M, Shahbazi, S, Alishaikhi, R, etal 2011, Clinical education problems of nursing in the clinical setting, Iranian Journal of Health&Care, Vol.13, No.2, Pp. 18-24.(persian).
     
8-Hasanpour, SH, Bani, S 2008, The measure of learning midwifery clinical skills from senior midwifery students´ point of view Tabriz nursing and midwifery faculty, Nursing & Midwifery Journal, Vol.3, No.9, Pp.46-51 .(persian).
     
9-Hashemi, ZS, Shahdadi, H, Haidari, M, Vaymandi, S 2011, Rate of trained students learninig and satisfaction the beside with manikin and model in examinations of pregnant women, National Congress Twelfth Special Publication of Medical Education, Ofogh Magazine, Vol.4, No.2, Pp 496-467.(persian).
     
10-Holland, K, Roxburgh, M, Johnson, M, , et al 2010, Fitness for practice in nursing and midwifery education in Scotland, United Kingdom, J Clin Nurs, Vol.19, No.3-4, Pp.461-469.
     
11-Karimi Zarchi, M, Bokaee, M, Molahossaini, F 2011, Evaluation of skill lab effcet on women resiedents learning of Yazd Shahid Sadoughi medical Sciences university, National Congress Twelfth Special Publication of Medical Education, Ofogh Magazine, Vol.4, No.2, Pp 61.
     
12-Kamran, A, Sharghi, A, Malekpour, A, etal 2012, Status and strategies for improving nursing education in view of nursing students in Ardebil University of Medical Sciences, Iranian journal of nursing research, Vol.7, No.27,. Pp. 25-31.(persian).
     
13-Khadivzade, T, Farokhi, F 2003, Evaluate the strengths and weaknesses Points of clinical training from Day and Night Courses Students Viewpoints in Mashhad Nursing and Midwifery Faculty 2003, Iranian Journal Of Medical Education. National Congress fifth Special Publication of Medical Education, No.10, Pp. 60.
     
14-Khosravi, Sh, Pazargadi, M, Ashktorab, T 2012, Nursing Students` Viewpoints on Challenges of Student Assessment in Clinical Settings: A Qualitative Study, Iran J Med Educ, Vol.11, No.7, Pp.735-749
     
15-Landers, MG 2000, The theory-practice gap in nursing: the role of the nurse teacher, J Adv Nurs,Vol,32 No.6,Pp. 1550-1556.
     
16-Landers, MG 2000, The theory-practice gap in nursing: the role of the nurse teacher, J Adv Nurs,Vol,32 No.6,Pp. 1550-1556.
     
17-Mirzakhani, K, Jahani Shrab, N, Golmakani, N, etal 2012, Evaluation of Clinical Skills In Midwives Graduated Mashhad Nursing And Midwifery Faculty And Employed In Mashhad Health Care Centers, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, Vol.9, No.6, Pp. 472-480.(persian).
     
18-Omidvar, SH, Bakoei, F, Salmalian H 2005, Clinical education problems from midwifery students viewpoint of Baboul Medical Sciences University, Iranian Journal Of Medical Education,Vol.5, No.2, Pp. 15- 21. (persian).
     
19-Rahimi, A, Ahmadi, F 2005, The Obstacles and Improving Strategies of Clinical Education from the Viewpoints of Clinical Instructors in Tehran’s Nursing Schools, Iranian Journal of Medical Education, Vol.5, No.2,P p.73-80. (persian).
     
20-Salimi, T, Khodayarian, M, Rajabioun, H, et al 2012. A survey on viewpoints of nursing and midwifery students and their clinical instructors at Faculty of Nursing and Midwifery of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences towards clinical education during 2009-2011, The Journal of Medical Education and Development, Vol.7, No. 3, Pp.67-78.
     
21-Taheri, AR, Forghani, S, Atapour, Sh, etal 2012, The effective clinical teaching from faculty members, and rehabilitation students, point of view, Iranian Journal education of Medical Education, Special issue for educational development and health promotion,Vol.11, No.9, Pp. 1131-1139.(persian).
     
22-Wiegers, T, Boerma, W, De Hann, O 2010, Maternity care and birth preparedness in rural Kyrgyzstan and Tajikistan, Sexual & Reproductive Healthcare, Vol.1, No.4, Pp. 189-194.