نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 امینی: عضو هیأت علمی، گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی، مرکز تحقیقات ارتقای کیفیت آموزش بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرا

2 دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه داخلی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 عضوهیأت علمی، مرکز ارتقای کیفیت آموزش بالینی، مدیر مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

5 عضو هیأت علمی، گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

6 کارشناس پژوهش در آموزش، مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

7 کارشناس ارزشیابی آموزشی، مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،ایران.

8 کارشناس تکنولوژی آموزشی، مرکز تحقیقات ارتقاء کیفیت آموزش بالینی، مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

9 کارشناس ارزشیابی آموزشی، مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

دستیابی به کیفیت مطلوب در آموزش مستلزم ارزیابی کیفیت آموزش ارائه شده می باشد. با توجه به اینکه نظرات فارغ التحصیلان برای بررسی کیفیت آموزش حایز اهمیت است بر آن شدیم تا در این مطالعه، کیفیت آموزش ارائه شده در دورة 7سالة پزشکی عمومی را از دیدگاه فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بررسی کنیم. روش پژوهش حاضر ترکیبی می باشد که دارای دو بخش کمّی و کیفی بوده است. بخش کمّی را کلیة فارغ التحصیلان پزشکی ورودی 1383 تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش‌نامة AAMC است که روایی و پایایی آن تعیین شده است. داده ها پس از جمع آوری به وسیلة نرم افزار SPSS14 تجزیه و تحلیل شدند. بخش کیفی، به روش Focus Group انجام گردید. 55 نفر از دانشجویان متشکل از 44 نفر دانشجوی دختر )80%( و 11 نفر دانشجوی پسر )20%( پرسش نامة AAMC را تکمیل نمودند. 40% از شرکت کنندگان، علوم پایه و 34% علوم بالینی پزشکی را از نظر شیوة ادغام مباحث علوم پایه با تجارب بالینی مناسب دانستند. در بخش کیفی نقاط ضعف و قوت گروه های علوم پایه و علوم بالینی مورد بررسی قرار گرفته و بهترین و ضعیف ترین گروه ها لیست گردید. اگرچه گروه های آموزشی مختلف در دانشکدة پزشکی این دانشگاه در حال انجام فعالیت های روزمرة خود هستند اما پس از بررسی نتایج، به نظر می رسد که نیازمند به حرکتی پویا و منسجم در بسیاری از بخش های آموزشی هستیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of General Medicine Course from Graduated Medical Students’ point of view based on AAMC

نویسندگان [English]

 • Mitra Amini 1
 • Shirin Ghanavati 2
 • Mohammad-Mahdi Sagheb 3
 • Javad Kojuri 4
 • Mohammad-Reza Dehghani 5
 • Parisa Nabeiei 6
 • Hajar Shie’e 7
 • Zahra Saffari 8
 • Sarah Rivaz 9

1 Faculty Member, Quality Improvement in Clinical Education Research Center, Education Development Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

2 PhD Student in Medical Education, Center for Educational Research in Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Faculty Member, Internal Medicine department, Medical School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4 Faculty Member, , Quality Improvement in Clinical Education Research Center Education Development Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

5 Faculty Member, , Quality Improvement in Clinical Education Research Center Education Development Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

6 Expert ,Education Development Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

7 Educational Evaluation Expert, , Quality Improvement in Clinical Education Research Center ,Education Development Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

8 Educational Technology Expert, , Quality Improvement in Clinical Education Research Center Education Development Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

9 Educational Evaluation Expert, , Quality Improvement in Clinical Education Research Center ,Education Development Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Enhancement to desired Quality in education is one of the most important objectives among Higher Education centers. According to World Federation of Medical Education, medical education quality has been increased specially in General Medicine since two decades ago. This is the reason of people’s expectation from General physicians has been increased, and the graduates relatively don’t feel completely satisfied by the education they’ve passed. This study was performed under the goal of General Medicine Course Evaluation from Graduated Medical Students’ point of view based on AAMC. The present research was a mixed method study in two quantitative and qualitative sections. In quantitative section, the target population consisted of all General Medicine graduates; the data gathering tool was a translated AAMC questionnaire that its validity was checked by medical education experts and its reliability was 86%; then data were analyzed using SPSS14; While Qualitative section was done under Focus Group method consisting of number of medical students and experts of SUMS; Total of 55 students including 44(80%) female and 11(20%) male students completed the questionnaires. In addition, 40% of participants in major wards evaluated the quality of instruction well whereas 60% of the rest subjects considered better quality for the minor wards . Although different medical groups are working in Shiraz Medical School, it seems there’s a need for a more dynamic development in educational parts of the medical schools in order to train physicians.

کلیدواژه‌ها [English]

 • evaluation
 • medical education
 • Graduated
1-Aliyari, SH, Maleki, H, Pazargadi, M, et al 2012, Edit of evaluation standard criteria in Nursing curriculum of All Medical Universities, Military University of Medical Sciences Journal, Vol.1, Pp. 50-61.[Persian]
     
2-Assadullahi, P, Afshari, P 2002, The Comparison of tutors’ and students’ opinions in respect to present academic condition, Iranian Journal of Medical Education,Vol.2, Pp.14-15.[Persian]
     
3-Carney, PA, Rdesinski, R, Blank, AE, et al 2010, Utility of the AAMC’s Graduation Questionnaire to Study Behavioral and Social Sciences Domains in Undergraduate Medical Education, BMC Medical Education, Vol.85, No.1, Pp. 169-176.
     
4-Chan, WP, Wu, TY, Hsieh, MS, et al 2012, students’ viewpoints upon graduation: A Survey of medical education in Taiwan, BMC Medical Education, Vol.12, Pp.127-129.
     
5-Dehghanipoodeh, M, Shams, B, Ashouriyoun, V 2010, Internal Evaluation of Isfahan General Medicine Course based on Basic Standards of Health Ministry, Education in Medical Education Journal, Vol.4,Pp.552-565.[Persian]
     
6-Dent, J, Harden, RM 2009, A practical guide for medical teachers, 3rd ed. London: Churchill Livingstone, Vol.3, Pp.22-29.
     
7-Fasihiharandi, T, Soltaniarabshahi, SK, Tahami, SA, et al 2004, Viewpoints of medical students about the quality of clinical education, The Journal of Qazvin University of Medical Sciences, Vol.8, No.30, Pp.4-9[Persian]
     
8-Gaberson, KB, Oermann, MH 2007, Clinical Teaching Strategies in Nursing. 2nd ed. New York: Springer Publishing Company Inc, Vol.1, No.1, Pp.113-120.
     
9-KhajeAzad M, YamaniDouzi M, ZareiMahmoudabadi A, et al 2010, Evaluation of Baghiatollah School of Medicine Educational Program Based on World Standards WFME, Education in Medical Education Journal, Vol.10, pp.417-429.
     
10-Komeili GH, Rezai, GH 2002, Assessment of Evaluation of students by Faculty Members of Zahedan University of Medical Sciences, Education in Medical Education Journa, Vol.2, Pp.30-37.[Persian]
     
11-Mirmohammadi J, Mehrparvar A, Bahaloo M, et al 2013, Satisfaction of ShahidSadoughi University of Medical Sciences' alumni about the quality of medical education, The Journal of Medical Education and Development, Vol.8. Pp.0-0. [Persian]
     
12-Mortazavi S, Razmara, A 2001, Medical Student Satisfaction in different educational locations, Iranian Journal of Medical Education, Vol.1, No.3, Pp.51-54.
     
13-Powell, C 2003, The Delphi technique: myths and realities, Journal of advanced nursing, Vol.41, No.4, Pp.376-382.
     
14-Rahmani H, Mohammadi R, Parand, K 2002, Articles Archive of 47th meeting of Higher Education managers, Iran Education Evaluation Organization journal.[Persian]
     
15-Seifuashemi M, Amin Beydokhti M, Yazdiha M, et al 2001, Internal Evaluation as a means of promoting the quality of education in the department of the pediatrics in Semnan University of Medical Sciences, Koomesh, vol.2, No.3, pp.167-175.[Persian]
     
16-Shumway JM, Harden, RM 2003, Association for Medical Europe. AMEE Guide No. 25: the assessment of Learning outcomes for the competence and reflective physician, Med Teach, vol.25, No.6, pp. 56-84.
     
17-Yamanidouzi, M 2001, An article on abstract of Tehran University Systems Evaluation, Shahid Beheshti University, Vol.3, No.1, pp.76-83.[Persian]