نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

4 دانش آموخته رشتة علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

5 دبیر دبیرستانهای شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، یک مطالعۀ توصیفی- مقطعی است و به منظور تعیین عوامل مرتبط با انگیزۀ ادامه تحصیل دانشجویان رشته‌های بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393 صورت گرفته است. جامعۀ مورد مطالعه، کلیه دانشجویان دانشکدۀ بهداشت بودند. پرسش نامۀ پژوهش (مشتمل بر 43 سؤال در زمینۀ عوامل فردی، خانوادگی، اقتصادی و عوامل اجتماعی) توسط 279 نفر تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 صورت پذیرفت. بر اساس یافته های پژوهش، 6/75 ،4/72و 4/68 درصد از دانشجویان مهندسی حرفه ای، محیط و عمومی، به ترتیب توان خود را برای رسیدن به مدارج علمی بالاتر، مثبت ارزیابی نموده بودند. از دیدگاه اکثریت دانشجویان مهندسی محیط، افزایش مهارت های عملی (8/82%) و علاقۀ خانواده برای ادامه تحصیل دانشجو (2/61 درصد) و از دیدگاه اکثریت دانشجویان حرفه ای، استفاده از تمام امکانات موجود برای ادامه تحصیل (8/71%) و در دانشجویان عمومی (5/76%) افزایش سطح علمی و آگاهی به عنوان عوامل تقویت کنندۀ انگیزۀ ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بوده است. همچنین از دیدگاه اکثریت دانشجویان عمومی و حرفه ای، عامل تمایل به ادامه تحصیل در سایر رشته ها، و در گروه مهندسی بهداشت محیط نداشتن برنامه ریزی مناسب از طرف دانشجو به عنوان عامل بازدارندۀ انگیزۀ ادامه تحصیل در مقطع بالاتر ذکر شده است. از آنجایی که، عوامل فردی و خانوادگی در انگیزۀ ادامه تحصیل از اهمیت بیشتری برخوردار است، لذا، تقویت برنامه های آموزشی، ارایه مشاوره و حمایت از دانشجویان در توجیه رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلی می تواند نقش مفید و مؤثری در تقویت انگیزۀ آنها در ادامه تحصیل داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Relating to Incentive of Continuing Postgraduate Degrees Among Undergraduate Students in Health Faculty at Shahroud University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Farideh Khosravi 1
  • Mehri Delvarianzadeh 2
  • Hossein Bagheri 3
  • Aisa Bahar 4
  • Rahim Bahar Gogani 5

1 Facullty member , Public Health department, Occupational and Environmental Health Research Center, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.

2 Facullty member, Public Health department, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.

3 Faculty Member, Nurse department, School of Nursing & Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.

4 BS in Laboratory Sciences, School of Medicine, Semnan University of Medical sciences, Semnan, Iran.

5 High school teacher in shahroud

چکیده [English]

The present research was a cross- sectional study and aimed to determine the factors associated with motivation for continuing education among health science students, Shahroud University of Medical Sciences in 2014. The study population was all faculty students of Public Health department. Questionnaires including 43 questions on individual, family, economic and social factors were completed by 279 people; then data analysis was performed using SPSS19 software. Based on findings, 75.6%, 72.4% and 68.4% of occupational, environmental and public health students respectively stated the positive motivation regarding to achieve higher academic degrees. From the perspective of the majority of environmental health students, development of practical skills (82.8%) and family desire for student’ further education (62.2%); from the perspective of the majority of occupational students, the use of all the facilities for further education (71.8%); and in opinion of public health students, increased knowledge and awareness(76.5%) and family desire for student’ further education (71.8%); and finaly from the perspective of the majority of occupational and public health students, the wish to study in other fields was noted as motivational reinforcement factor of higher education. To this end, from the perspective of the majority of environmental health students, lack of proper planning was mentioned as barrier for motivation of higher education. according to this results, it was showed that individual and family factors were more important factors in motivation of higher education. Therefore, Strengthen training programs, counseling and support in justifying the students’ education and future career can be useful and plays an effective role in strengthening their attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Higher education
  • Students
  • Health
1-Arfaei, K, Soofi-Abadi, Z, 2010, Midwifery Students, Perspectives about Their Motivation for Choosing Midwifery as a Career, Iran Journal of Nursing Tehran University of Medical Sciences, Vol.67, No.23, Pp.23-28. (in persian).     2-Bakhshi-Jahromi, A, Shahidi-Zandi, K, 2009, University of Applied Sciences students' academic motivations, Iranian Agricultural Extension and Education Association, Vol.2, No.5, Pp.89-99.(in persian).     3-Braunstein,AW, 2002, Factors determining Success in a graduate business program, college student journal, Vol.36, Pp.471.     4-Ghaerhaghagi, N, Mirahadi, M 2014, Evaluating Motivation and Interest in Choosing Career or Higher Education Study among Radiology Students in Tabriz University of Medical Sciences, The Journal Portal of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Vol.5, No.2, Pp.148-155.(in persian).     5-Hadavi, 2005, Students and continuing education,[Online] Available at: Http: // www. mehrnews. Com.(in persian).     6-Hamerlinck, J, Emery, M 2006, "Entrepreneurship: A unique opportunity for higher education, NCRCRD Policy Briefs, s.l: North Central Regional Center for Rural Development.     7-Hassanzadeh, G, Javadi, M, Salehzadeh, Y 2004, Review of medical students graduate basic science, pathophysiology and training of future career, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, Vol.10, No.3, Pp.91-95.(in persian).     8-Hemati, F, Pezeshki-Rad, G, Chizari, M 2007, the job status and career success of graduates of agricultural schools in East Azarbaijan, Iranian Agricultural Extension and Education Association, Vol.3, No.1, Pp.1-8.(in persian).     9-Hirsch, G 2001, Helping college students succeed: A model for effective intervention, 1st Ed. ed. Philadelphia: Routledge.     10-Jamalian, R, Al-Islam, AS, Sattar, M 1995, Attitudes of Nursing , Midwifery and Health University of Medical Sciences toward their future, Journal of Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, Issue 4.(in persian).     11-Jamshidi, F 1997, Surveying the relationship between motivation and control positions in higher education among students and teachers in-service teacher training centers in Zanjan province, Master Thesis adult education, Tehran, Shahid Beheshti University, Faculty of Education and Psychology, Pp. 66 .(in persian).     12-Kasiri, 2005, surveying of reduce the incentive for students to study investigating thecauses,[Online] Available at: http: // www. mehrnews .com     13-Little, M, Brain, S 2000, The challengers, iterators and mainstreamers: second step education and nursing roles, Nursing Research, Vol.31, No.4, Pp.239-245.     14-Mayzott, F, Champi, N 1991, Public values and beliefs toward nursing as a caree, Journal of Nursing Education, Vol.30, No.7, Pp.303-310.     15-Miller, RW, Mary, M 2001, Guide of taught at the University of Tehran, translation Vida Miri ed. Tehran: the publisher Samnt.     16-Mirkamali, M, Bagheri, Z 2005, Evaluation of technical and vocational graduates, Quarterly Journal of Educational Innovations, Vol.13, No.4, Pp.85.     17-Mobarakabadi, A, Shamsi, M, Najafianzadeh, M 2014, Health Student Attitude towards Their Field of Study and Future Career in Health Faculty of Arak University of Medical Sciences, Iran, Strides Dev Med Edu, Vol.11, No.2, Pp.280-285.     18-Molavi, P, et al 2007, Factors in the decline in motivation of medical students, Journal of Medical Council of Iran, Vol.25, No.1, Pp.53-58 .(in persian).     19-Murray Chambers, M 1999, characteristics of students entering different from of exiting student, Journal of Advanced Nursing, Vol.15, Pp.1099-105.     20-Pouyazadeh, A, Shaeeri, M 2005, A Study of Theology Students Attitude toward the Discipline of Theology and Islamic Sciences, Journal of Behavior Daneshvar, Vol.1, No.9, Pp.65-78.(in persian).     21-Rashid-Torabi, M, Summer 2005, factors related to the attitude of managers, staff and physicians participating in continuing education courses Mashhad University of Medical Sciences (master thesis), University of Mashhad.(in persian).     22-Saberian, M, Haji-Aghajani, S 2003, Study of Job Future of Semnan Nursing School Graduates, Iranian Journal of Medical Education, Vol.3, No.1, Pp.53-59.(in persian).     23-Sadr-Arhami, N, Kalantari, S, Atarod, S, 2004, Medical Students Attitude Towards their Field of Study and Future Career, Iranian Journal of Medical Education, Vol.4, No.1, Pp.76-81.(in persian).     24-Salehi, E 2006, Employment Status of Female Graduates: A Case Study, Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education, Vol.12, No.1, Pp.41-60.(in persian).     25-Semnani, A 2003, Employment status of vocational trainees Semnan Province during the years 1999-2000, Vocational Education Research Abstracts, Tehran, Institute of Education, 2(first published). (in persian).     26-Solas, J 1996, Why choose psychology as a career?, Journal of Australian Psychologists, Vol.31, Pp.144-146.     27-Tahmasebi, S 1992, A comparative study of the motivation for choosing nursing students of Tehran University of Medical Sciences. Master thesis, Tehran: School of Nursing and Midwifery (Master Thesis), s.l: Shahid Beheshti University of Medical Sciences.(in persian).     28-Todisco, J, Hayes, S, Farnill, D 1995, Career motivations of male and female medical students, Journal of Psychological Reports, Vol.77, No.2, Pp.1199-1202.