نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،

3 عضو هیأت علمی، گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،

4 عضو هیأت علمی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،

چکیده

اخلاق پزشکی از اجزای مهم علم طب است. این مطالعه با هدف بررسی پیامدهای تدریس اخلاق حرفه‌ای در دورة کارورزی پزشکی به روش نمایش و تحلیل عملکرد، انجام شد. فیلمی بر اساس رفتارهای نادرست کارورزان با بیماران در اورژانس و رفتار صحیح در همان موقعیت‌ها تهیه و پس از انجام پیش‌آزمون برای کارورزان نمایش داده شد. سپس استاد در بحث به صورت پرسش و پاسخ نظرات کارورزان را جمع‌بندی کرد و توضیحات لازم را ارائه داد. پس‌آزمون و نظرخواهی انجام شد. در بررسی فرآیند، تیم تحقیق مجدداً رفتار نامناسب کارورزان و شکایات بیماران را در مدت 2 ماه ثبت نمود. گروه هدف 76 کارورز پزشکی (30 مرد و 46 زن) بودند. نمرات پس‌آزمون در مقایسة با پیش‌آزمون (بدون ارتباط معنادار با جنسیت یا طول مدت کارورزی) افزایش معناداری نشان داد ( 001/0 > P). 8/86% از کارورزان تأثیر درس اخلاق پزشکی دورة کارآموزی را در کسب توانایی برخورد مثبت با بیمار، کم یا بسیار کم و 8/89% تأثیر فرآیند را در برخورد مناسب خود با بیمار، زیاد یا بسیار زیاد دانستند. در دو ماه پس از اجرای فرآیند، رفتار نامناسب کارورزان 5/68% و متوسط شکایات بیماران 9/76% کاهش نشان داد. میزان رضایت مندی بیماران از برخورد پزشکان از 65% به 86% رسید. استفاده از این روش می تواند علاوه بر ارتقای دانش و نگرش در زمینة اخلاق پزشکی موجب بهبود عملکرد کارورزان و رعایت بهتر حقوق بیماران شود. درس نظری اخلاق پزشکی در کارآموزی جهت کسب توانایی برای اجرای عملی آن در زمان کارورزی کافی نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teaching Medical Ethics to Medical Interns Using Display and Analysis of Performance Approach to Patients

نویسندگان [English]

  • Shideh Asaar 1
  • Habib heybar 2
  • Mehdi Bijanzadeh 3
  • Hamed Tabesh 4

1 Faculty member, pediatrics department, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, cardiovascular department, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, medical genetic department, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

4 Faculty member, Statistic & Epidemiology department, faculty of Hygiene, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Medical ethics is an important subject in medicine. This study was carried utilizing the display and analysis performance method in teaching medical ethics to medical interns to investigate the effectiveness of this method. Initially, a team of emergency nurses and clinical psychologists were asked to observe the attitude of medical interns towards patients and to report problems in emergency unit at Ahvaz Golestan Hospital. According to information obtained and recorded statements, a scenario was developed and showed both inappropriate behaviors that led to conflict as well as the correct behaviors in the same position. This scenario was conducted by a theater group and recorded on film. To assess the implemented process, the emergency room team recorded medical interns' unsuitable attitude and patients' complaints for 2 months. The target group consisted of 76 medical interns. After the implementation process, collecting and analyzing data, post-test scores showed a marked increase compared to pre- test scores (p<0.001). In addition, inappropriate attitudes of interns registered by the assessment team fell from a monthly average of 64 to 21 cases meaning a 68.5% decrease; and during the two months after implementation of the process, the average monthly patients complaining of inappropriate treatment and violation of patients' rights decreased by 76.9%. Moreover, patients' satisfaction of physicians' care and attitude increased significantly from 65% to 86%. To this end, results showed that the method of display of the film and performance analysis can improve knowledge and attitude towards medical ethics, therefore, improve performance of medical interns, and increase respect of patients' rights

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical ethics
  • Intern Practical Training
  • Display and Performance Analysis Method
1-Dibaee, A, Saadati, N, Qadakzadeh, S 2010, Attitudes of medical students and graduates to teach medical ethics at the Ahvaz University of medical sciences, Quarterly Journal of Medical Ethics, Vol.3, No.7, Pp.111-139
     
2-Fazlizade, A, Solati, P, Madadi, S, et al 2009, Attitude and behavior of professional ethics for medical practitioners, Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, special issue 10th national medical education abstract book, Vol.6, Pp. 36
     
3-Gross, ML 2001, Medical ethics education: to what ends?, Journal of Evaluation in clinical practice, Vol.7, No.4, Pp. 387-397.
     
4-Larijani, B 2005, Health care professional and ethical issues, Volume I: Overview of the Principles of Medical Ethics, Baraye farad press, Tehran.
     
5-Nilstun, T, Cuttini, M, Saracci, R 2001, Teaching medical ethics to experienced staff: participants, teachers and method, Journal of Medical Ethics, No.27, Pp. 402- 12.
     
6-Shorr, AF, Hayes, RP, Finnerty, JF 1994, The effect of a class in medical ethics on first-year medical students, Academic Medicine, No.69, Pp.998-1000.
     
7-Siegler, M, Pellegrino, ED, Singer, PA 1990, Clinical medical ethics, Vol.1, No.1 Pp.5-9.
     
8-Tysinger, JW, Klonis, LK, Sadler, JZ, et al 1997, Teaching ethics using small-group, problem-based learning, Journal of medical ethics, Vol.23, No.5, Pp. 315-318