نویسندگان

1 متخصص پزشکی قانونی، بخش مسمومیت، مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی، مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی سینا، گروه بیماریهای داخلی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، ایران.

2 متخصص داخلی، فوق تخصص بیماریهای کلیه، مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه و مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

از منظر اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی "رضایت آگاهانه" به‌عنوان یک حق ضروری برای بیمار شناخته شده است و کادر پزشکی ملزم به رعایت اصول آن می‌باشند (گردی، 2015؛ سوسیلو، 2014).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

آگاهی دانشجویان و دستیاران پزشکی از ضرورت دریافت رضایت نامه ی آگاهانه از بیماران

نویسندگان [English]

  • ali banagozar mohammadi 1
  • Maryam Zare Nahandi 2

1 تبریز-دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دانشکده پزشکی-بیمارستان سینا-گروه داخلی-اداره اموزش

چکیده [English]

از منظر اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی "رضایت آگاهانه" به‌عنوان یک حق ضروری برای بیمار شناخته شده است و کادر پزشکی ملزم به رعایت اصول آن می‌باشند (گردی، 2015؛ سوسیلو، 2014).

کلیدواژه‌ها [English]

  • رضایت
  • دانشجو
  • آموزش
Abbasi, M 2010, Medical Criminal Law-medical law series 3, EntesharatE Hoghooghi, Tehran. (In Persian)
Amani, F, Mahdavi, A, Hamedi, B, et al 2011, The status of filled consent form of hospitalized patients in Ardabil – Northwest of Iran (2010), J Gorgan Uni Med Sci, Vol.13, No.3, Pp.108-113. (In Persian)
Banagozar Mohammadi, A 2013, Guide to common legal issues in medicine, shevin & Tabriz University of Medical Sciences publication, Tabriz. (In Persian)
Grady, C 2015, Enduring and emerging challenges of informed consent, New England Journal of Medicine (N Engl J Med), Vol.372, No.9, Pp.855-862.
Hajavi, A, Khoshgam, M, Moosavi, M 2009, A Study on Knowledge and Considering of Consents Legal Aspects in Teaching Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2008, JHA(Journal of Health Administration), Vol.12, No.36, Pp.47-52. (In Persian)
Hajavi, A, Piri, Z, Shahmoradi, L, et al 2008, A survey on completeness of inpatient informed consent forms in the three treatment-teaching centers in Iran University of Medical Sciences (IUMS), JHA(Journal of Health Administration), Vol.11, No.32, Pp.55-62. (In Persian)
Korenman, S 2015, Enduring and emerging challenges of informed consent, The New England journal of medicine(N Engl J Med), Vol.372, No.22, Pp.2171-2172.
Lagler, FB, Weineck, SB, Schwab, M 2015, Enduring and emerging challenges of informed consent, The New England journal of medicine(N Engl J Med), Vol.372, No.22, Pp.2170-2171.
Patient Rights Charter, Health policy secretariat, Ministry of Health and Medical Education. Available from: http://siasat.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=291&pageid=34985 (2014.12.09) (In Persian)
Susilo, AP, Van Dalen, J, Chenault, MN, et al 2014, Informed consent and nurses’ roles A survey of Indonesian practitioners, Nursing ethics; Vol.2 ,No.15 ,Pp.1-11.