نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، دانشکده ی آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه مغز و اعصاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

4 عضو هیأت علمی، گروه جراحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مشهد، ایران

چکیده

یکی از عوامل تأثیرگذار در فرآیند یاددهی و یادگیری، محیط یادگیری است که عامل تعیین کننده در انگیزه‌ی دانشجویان در یادگیری است و رفتارهای منتج به یادگیری بهتر را تقویت می کند. در این پژوهش توصیفی مقطعی ادراک 136 دانشجوی پرستاری از محیط آموزشی خود در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، با استفاده از پرسش نامه ی استاندارد DREEM اندازه گیری شد. داده‌های پرسش نامه با استفاده از نرم افزار SPSS (20) و آمار توصیفی و آزمون T-TEST تجزیه و تحلیل شد. میانگین نمره ی کلی محیط آموزشی پرستاری 23.39±107.05 از حداکثر نمره 200 بود که به معنی وجود جنبه های مثبت بیش از جنبه های منفی در محیط است. کمترین میانگین نمره ی مربوط به حیطه ی ادراک دانشجویان از یادگیری (8/7±23.85از 48 نمره) و ادراک از اساتید (4/6±6/22 از 44 نمره) می باشد. میانگین نمره ی کلی در دانشجویان دختر و پسر و نیز در مرحله ی پیش بالینی و آموزش بالینی تفاوت معناداری داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که ادراک دانشجویان پرستاری از محیط آموزشی در حد متوسط است و زمینه های زیادی برای بهبود و ارتقای سیستم آموزشی و به کارگیری استراتژی های نوین آموزشی و دانشجو محوری وجود دارد که بایستی در بازنگری برنامه های آموزشی لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Appraise of Students' Perception of Educational-Learning Environment Utilizing DREEM Model in Islamic Azad University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • arezou faraj pour 1
  • mohamad sarafraz yazdi 2
  • mehran homam 3
  • mohamad ali raisolsadat 4
  • samaneh sarvghad moghadam 5

1 PhD Candidate of Medical Education, school of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Faculty Member, Islamic Azad University-Mashhad Branch, department of Internal Medicine, Mashhad, Iran.

3 Faculty Member, Department of Neurology, Islamic Azad University-Mashhad Branch, Mashhad, Iran.

4 Faculty Member, Department of Pediatric surgery, Islamic Azad University-Mashhad Branch, Mashhad, Iran.

5 M.S. Student in Medical Education, EDC, Islamic Azad University-Mashhad Branch, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

One of the effective factors in process of learning is education environment that is determinant in student’s motivation toward learning and leads to boosting deep learning treatments. This cross-sectional descriptive study involved collecting data on students’ perceptions of 136 randomized nursing students at Azad University of Mashhad that were measured by standard DREEM questionnaire. Afterwards, data were analyzed by using SPSS (V.20) software through descriptive statistics and T-test exam. The mean of total score obtained from nursing education environment was 107±23 from 200 (MAX) that signified positive aspects to be more than negative. However, the least mean score related to perception of learning was 23.85±7/8 from 48, and to perception of teachers’ subscales was calculated as 22.6±6/4 from 44. In addition, there was a significant difference between the mean of total score among male and female students and also preclinical and clinical education phases. The Results of this study indicated that nursing student’s perceptions of education environment were moderate, moreover, there are lots of opportunities for improvements in all domains of educational environment. Furthermore, the modern educational strategies and student centered approach should be applied in revising the educational programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • Education Environment
  • DREEM Questionnaire
  • Nursing
  • Students’ Perception of Education Environment
Aghamolaei, T, Fazel, I 2010, Medical students' perceptions of the educational environment at an Iranian Medical Sciences University, BMC Medical Education, Vol.10, No.1, Pp.87.
Al-Ayed, IH, Sheik, SA 2008, Assessment of the educational environment at the College of Medicine of King Saud University,Riyadh, Eastern Mediterranean Health Journal, Vol. 14, No. 4. Pp.953-959.
Al-Mohaimeed 2013, Perceptions of the educational environment of a new medical school, Saudi Arabia, International Journal of Health Sciences Qassim University,Vol.7, No.2, Pp.150-159.
Amruta Dashputra, SC, Shubhada, G 2014, Perception of Educational Environment in a Private Medical College in Central India, Int J Edu Sci, Vol.6,NO.3, Pp.489-496.
Bakhshi, H, Abazari, F, Bakhshialiabad, M 2013, Nursing Students' Perceptions of their Educational Environment Based on DREEM Model in an Iranian University, Malays J Med Sci, Vol. 20, No.4,Pp. 56-63
Bashir Alhajjar, MAD 2013, Evaluation of nursing education environment in the faculty of nursing, islamic university of GAZA, journal of the islamic university of educational and psychological studies, Vol.11, No.1, Pp.619-630.
Bassaw, B, Roff, S, McAleer, S, et al 2003, Students' perspectives on the educational environment, Faculty of Medical Sciences, Trinidad, Medical Teacher, Vol. 25, Pp. 522–526.
Brown, T, Williams, B, Lynch, M 2011, The Australian DREEM: evaluating student perceptions of academic learning environments within eight health science courses, International Journal of Medical Education.
Chandratilake, MN, De Silva, NR 2009, Identifying poor concordance between the “planned” and the “hidden” curricula at a time of curriculum change in a Sri Lankan medical school using the Dundee Ready Education Environment Measure, South East Asian J Med Educ, Vol.3, Pp.15–19.
Chandana, NGASS, Hettiarachchi, M 2013, Educational environment of nursing undergraduates in University of Ruhuna: effect of gender, Journal of the University of Ruhuna, Vol.1, NO.1, Pp.11-16.
Fallah, KH, Langroudi ,H BA, Hosseini, Z, et al 2012, Validation of the Persian version of the Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM), GUMS-RME, Vol.4, No.2, Pp.24-33.
GENN, J 2001, Curricular environment, climate, Quality and changes in medical education: unifying perspective, Medical teacher, Vol.23, Pp, 337-344.
Hamid, B, Faroukh, A Fau, Mohammadhosein B, et al 2013, Nursing Students' Perceptions of their Educational Environment Based on DREEM Model in an Iranian University. (1394-1395X (Print)).
Montazeri, H, Shokoohi, M, Bazrafshan, A, et al 2012, Perceptions ofStudents and Clinical Instructors of Academic Learning Environments at Yazd University of Medical Sciences, Res Dev Med Educ, Vol.1, No.2, Pp.65-70.
Lurie, SJ, Meldrum, S, Nofziger, AC, et al 2007, Changes in self-perceived abilities among male and female medical students after the first year of clinical training, Medical Teacher,Vol.29, No.9-10, Pp.921-626.
McAleer, SRS 2003, A practical guide to using the Dundee ready education environment measure(DREEM). http:\\ webonetelnetuk/-mikerharris/ waco/ DREEMs2doc.
Menaka, DS, Lokuhetty SPW, Ranawakaarachchige, IRP, et al 2010, Students’ perception of the educational environment in a Medical Faculty with an innovative curriculum in Sri Lanka, South-East Asian Journal of Medical Education,Vol.4, No.1, Pp.9-16.
Mohammadi, AMJ 2013, Students' perception of the learning environment at Zanjan University of Medical Sciences, edu journal,Vol.6, No.11, Pp.50-60.
Oliveira, FGR, Vieira, JE, Schonhorst, L 2000, Psychometric properties of the Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM) applied to medical residents,Med Teach,Vol.27, Pp.343–347.
Pimparyon, P, Roff, S, McAleer, S, et al 2000, Educational environment: Student approaches to learning and academic achievement in a Thai nursing school, Medical Teacher, Vol.22, Pp.359–364
Rahbar Taramsari, M, Badsar, A, Seyednejad, R, et al 2012, Assessment of students' perceptions of educational environment in clinical wards of University hospitals at an Iranian Medical Sciences University, Procedia - Social and Behavioral Sciences,Vol. 46, Pp. 715 – 720.
Riquelme, A, Oporto, M, Oporto, J, et al 2009, Measuring students' perceptions of the educational climate of the new curriculum at the Pontificia Universidad Católica de Chile: performance of the Spanish translation of the Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM), Educ Health (Abingdon), Vol.22, No.1, Pp.112.
Roff, S, McAleer, S, Harden, RM 1997, Development and validation of the Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM), Med Teacher , Vol.19, No. 4, Pp.295–299.
Roff, S, McAleer, S, Ifere, OS, et al 2001, A global diagnostic tool for measuring educational environment: comparing Nigeria and Nepal, Med Teacher,Vol. 23, Pp. 378–382.
Roff, S 2013, The Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM)--a generic instrument for measuring students' perceptions of undergraduatehealth professions curricula (0142-159X (Print)).
Sanagoo, AF, Juybari, ML, Mansurian, AR 2013, Views of learners on learning environmentbased on the model DREEM in Golestan Universit, edujournal,Vol.6, No.12,Pp.43-50.
Shirazi, MAT, Dadgaran, I, Ghanbarnejad, A 2013, Designing a Valid and Reliable Tool for Assessing Academic Educational Environment in Health Schools of Hormozgan University of Medical Sciences, SDMEJ, Vol.11, No.1, Pp.45-54.
Tabinda Hasan, TI, Tehseen, FMA 2013, Student's perception of educational environment at an 'all female medicalschool' in Saudi Arabia, South East Asian Journal of Medical Education, Vol.7, No.2, Pp.26-32.
Taheri, M 2009, Students’ perceotions of Learning Environment in Guilan University of medical sciences, Journal of Medical Education, Vol.13, No.4, Pp.126-133.
Taramsaria, MR, Badsar, A, Seyednejadb R, et al 2012, Assessment of Students’ Perceptions of Educational Environment in Clinical Wards of University Hospitals at an Iranian Medical Sciences University, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.46, Pp.715-720.
Talaat Youssef W, Sayed Ghaly M, Aly El Khadragy R 2011, Evaluation of the Learning Environment at the Faculty of Medicine,Suez Canal University, Students’ Perceptions, Intellectual Properties Rights: Open Access, 2013; Vol.1, No.1, Pp.102.
Wang, J, Zang, S Fau, Shan, T 2011, Dundee Ready Education Environment Measure: psychometric testing with Chinese nursing students. (1365-2648 (Electronic)).
Khoshgoftar, ZSA 2014, Comparative Study of the Performance Appraisal Systems for Academic Members’ Performance Appraisal Systems inthe Various Universities in around the World According to the Diagnostic Model: A Qualitative Research, Strides in Development of Medical Education, Vol.23, No.1,Pp.75-89.