نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه آموزشی اندودنتیکس، دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه آموزشی پریودنتولوژی،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،ایران

3 دانشجوی دکترای دندانپزشکی، دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران.

4 دانشجوی دکترای تخصصی جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی،کرمان،ایران

چکیده

دانشجویان به عنوان یکی از ارکان اصلی دانشگاه بوده و رضایتمندی آنان از فعالیت های انجام شده در دانشگاه می تواند در نگرش آنها به رشته ی تحصیلی شان در جهت حفظ و ارتقای کیفیت آموزش مؤثر باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی دیدگاه دانشجویان درباره ی نحوه ی آموزش و ارزشیابی بخش اندو در دانشکده ی دندان پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی1392_1393 می باشد. این بررسی به صورت مقطعی بر روی کلیه ی دانشجویانی که در این سال تحصیلی واحدهای اندو عملی را انتخاب کرده بودند، صورت گرفت (سرشماری). جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی استانداردی که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود، استفاده شد. پردازش داده ها توسط آزمون های آماری آنووا (ANOVA) و t مستقل صورت گرفت. بر اساس نتایج مشخص شد که میزان رضایت دانشجویان دختر در مورد پرسنل کمتر از پسر است که این اختلاف معنادار بوده (05/0> (Pو رضایت دانشجویان انتقالی در قسمت انتخاب واحد، امکانات بخش، اساتید وارزشیابی نسبت به دو سهمیه ی دیگر بیشتر است. همچنین دانشجویان واحد اندو 4 عملی به جز در قسمت ارزشیابی رضایت کمتری را در سایر موارد نسبت به بقیه بیان نمودند. به طورکلی، می توان بالاترین رضایت را در دانشجویان تکمیلی و پایین ترین میزان رضایت را در دانشجویان آزاد یافت. همچنین دانشجویان واحد اندو 4 عملی رضایت کمتری را نسبت به سایر واحدهای اندو عملی دارند. در مجموع، رضایت از بخش اندو در سطح کم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Students’ Viewpoint Regarding to Education and Evaluation of Endodontic Department at Yazd Shahid Sadoughi Dental School in 2013_2014

نویسندگان [English]

  • jalil modaresi 1
  • reza molla 2
  • Mina Soltanianzadeh 3
  • Mojtaba soltanianzadeh 4

1 Faculty member, Department of Endodontics, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

2 faculty member,department of periodentology,school of dentistry, shahid sadoughi university of medical sciences, Yazd,Iran

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

4 Dental student, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Students are regarded as one of the main pillars of university, and hence their satisfaction with the activities carried out at university can be queitly essential for their attitude towards their discipline in order to preserve as well as to promote the quality of effective education. Therefore, this study aimed to examine students’ attitude in regard to education and also the evaluation of endodontic department of Yazd Shahid Sadoughi Dental School in 2013_2014. This cross-sectional study was conducted on all students who had selected practical endodontic units in 2013-2014 (census method). In order to glean the research data, a standardized questionnaire was utilized on which the reliability and validity have been substantiated. Moreover, the study' data were analyzed by applying statistical tests of ANOVA and independent T-test. Then, the study' results revealed that the satisfaction rate of female students was reported less than the amount mentioned by male students in regard with the personnel, and the difference was observed to be significant (P > 0.05). Furthermore, transfer students’ satisfaction level was more than the two other quotas at selecting units, department facilities, instructors, and evaluations. In addition, students of 4th-Practical-endodontic units demonstrated less satisfaction except for evaluation compared to other cases. In general, the highest satisfaction level belonged to the capacity-supplimantary students, whereas the lowest rate of satisfaction was found in the dental students. Students of forth-practical-Endodontic units were less satisfied in coparison to those students of other Endo units. Overall, Endo satisfaction lied at low level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical Education
  • Clinical Evaluation
  • Dental students
Abedin, S, Mullahagh, T, Jomezade, A, et al 2008, Problems in clinical training of nursing student in hormozgan university of medical sciencese, Hormozgan Medical Journal, Vol.12, No.4, Pp.253-249 .(in Persian)
Adhami, A, Haghdoost, A, Darvishmoqadam, S, et al 2000, Determining valid criteria for evaluating clinical and theoretical teaching of the faculty of Kerman University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol.1, No. 2, Pp.24-30(in Persian)
BorhanMojabi, K 2002, Evaluation of clinicalskills in Qazvin faculty of dentistry through the students and teachers 'points of view's, The Journal of Qazvin University of Medical Sciences, Vol,22, No.48, Pp.5.
Delaram, M 2006, Clinical education from the viewpoints of nursing and midwifery students in Shahrekord University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol.6,No.2,Pp.129-135.
Heidar, A, Khalaj A, Jafarian, N 1998, To investigate the students' opinion about the factors associated with studying in Hamadan University of Medical Sciences in 1998, scintific journal of Hamadan University of Medical Sciences, Vol.7, Pp.31-38(in Persian)
Henzi, D, Davis, E, Jasinevicius, R, et al 2006, North American dental students' perspectives about their clinical education, J Dent Educ, Vol.70,NO.4,Pp.361-377.
Komeil,i G, Rezaei, G 2002, Study of Student Evaluation by Basic Sciences` Instructors in Zahedan University of Medical Sciences in 2001, Iranian Journal of Medical Education, Vol.2, No.8, Pp.37(in Persian)
Manogue, M, Kelly, M, Masaryk, S, et al 2000, Evoling methods of assessment, Eur J Dent Educ, Vol. 6,No.l3,Pp.53-66.
Mohammadian, A, Khanbabazadeh, M 2009, Students, Satisfaction with Different Units Functions in Ardabil University of Medical Sciences,Vol.9, No.1, Pp.55-61(in Persian)
Narenji, F, Rozbahani, N, Amiri, L 2010, The effective education and evaluation program on clinical learning of nursing and midwifery instructors and students opinion in Arak University of medical sciences. 2008, Arak University of Medical Sciences Journal, Vol.12, No.4, Pp.103-110. (in Persian)
Nematollah, iH, Razee, L, Khanmohammadi, R, et al 2013, Evaluating success of pediatric dentistry department at Mashhad dental school in clinical skills education from student's perspective, Journal of Mashhad Dental School, Vol.37, No.3, Pp.185-200(in Persian)
Nzadeh Taheri, MM, Mogharab, M, Abbaszadegan, M, et al 2000, Training Needs Assessment in Organizations, Tehran, Publishing Co. Pp. 45. (in Persian)
Pourghane, P, Khaleghdoust, T, Paryad, E, et al 2006, Nursing students’ attitude about factors influencing clinical learning in Medical University of Guilan, Holistic Nursing and Midwifery journal, Vol.16, No.2, Pp.1-7(in persian)
Rolland, S, Hobson, R, Hanwell, S 2007, Clinical competency exercises: some student perceptions, J Dent Educ, Vol.11, No.3,Pp.184-191.
Sanatkhani, M, Molla, Z, Akbari, M 2012, Evaluation of the Students’ Perception about Clinical Education and Examination in Mashhad School of Dentistry (Iran) in 2009, Journal of Mashhad Dental Schoole, Vol.36, No.3, Pp.211-222.(in Persian)
Yamani, N, Yousefy, A, Changiz, T 2006, Proposing a Participatory Model of Teacher Evaluation, Iranian Journal of Medical Education, Vol.6, No.2, Pp.115-122(in Persian)
Yazdankhahfard, M, Pouladi, S, Kamali, F, et al 2009, The stressor factors in clinical education: Viewpoints of students, Iranian Journal of Medical Education, Vol.8, No.2, Pp.341-50. (in Persian)
Zargham, MS, Habiri, M, Sarmadi, M 2015, Studying Explaining Factors of Students' Tendency to Use Learning Tech-nology by Cell Phone in Environmental Education, J Research on learning and virtual school, Vol.2, Pp.17-28.)in persian)