نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و رابطه ی آن با مدیریت دانش اجرا شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. تعداد 180 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش از دو پرسش نامه سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش به عنوان ابزار گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی و با روش همبستگی بود. برای تحلیل فرضیه ها از آزمون t تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون t تک گروهی نشان داد که میزان پنج مؤلفه ی سازمان یادگیرنده شامل قابلیت های فردی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی کمتر از مقدار متوسط است. همچنین نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین پنج مؤلفه ی سازمان یادگیرنده با مدیریت دانش، رابطه ی مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دو مؤلفه ی تفکر سیستمی و الگوهای ذهنی بهترین پیش بین های مدیریت دانش هستند. سطح معناداری قابل قبول نیز برابر 05/0 درنظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Components’ Application of Learning Organization with Knowledge Management among Personnel’s and Managers’ at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Kiamars Hajizadeh 1
  • Mohammad Hosseinpour 2

1 M.A. in Educational Administration, Islamic Azad University-Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran

2 Faculty Member, Educational Administration Department, Islamic Azad University- Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between rate of dimensions of learning organization with knowledge management in personnel’s and managers. The population was all of personnel’s and managers at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS). The sample population consisted of 180 personnel’s and managers; they were selected through simple random sampling; and the used scales were included Learning Organization questionnaire and Knowledge Management questionnaire. The method of research was a correlation method. The data were also analyzed by using one sample t-test, Pearson coefficient correlation, and Multivariable Regression. The results showed that five dimensions consist of personal mastery, mental models, building shared vision, team learning and systems thinking were lower than the average. In addition, the result indicated the significant positive relation existed between these five dimensions with knowledge management. Moreover, the stepwise regression indicated that system thinking and mental models were the proper independent variables of knowledge management that was a dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Organization
  • Knowledge Management
  • Personnel’s and Managers
  • Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS)
Abouei Ardakani, M 2000, Learning Organization Theories, Tehran: Bahar press (In Persian).
Alvani, M 1999, Learning Organization, better organizations, Journal of Governmental Management, Vol. 26 , Pp. 38- 46, (In Persian).
Castells, M 2005, The contours of the network society", Journal of futures studies, strategic thinking and policy, Vol. 2, No. 2, Pp. 151-157.
Daft, RL 2012, Organization Theory and Design, translate by Alvani, M Parsaeian, A, Theran (In Persian).
Gartner Group 1999, “White papers on knowledge management”, Gartner Group, Stanford .C.T.
Garvin, DA 1993, Building a learning organization, Harward business review, July-Augu, Vol. 2, Pp. 80-89.
Kahmda, Z 2010, The relationship between teaching management and humanistic sources development with knowledge management, M.A thesis, Tehran University. (In Persian).
Neefe, DO 2001, Comparing Levels of Organizational Learning Maturity of Colleges And Universities Participating Traditional & Non-traditional (Academic Quality Improvement Project) Accreditation Processes. Senge, PM 1999, The art and practice of the learning organization. The new paradigm in business, Emerging strategies for leadership and organizational change, Vol. 3, Pp.126-138.
Smith, MK 2008, The learning organization, the encyclopedia of informal education, http:// www. infed. org/ biblio/ learning-organization .htm. lost update:
October.
Theron, CA 2002, The creation of learning organization in rapidly changing environment, university of Pretoria south Africa.
Zareei Matin, H 2003, Identify the features and how to measure learning capacity of companies, Journal of Qom Education Institute, Vol. 1, Pp. 34-45.(In Persian).