نویسنده

عضو هیأت علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر رویکرد تلفیقی تربیت اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی و تحول شناختی پیاژه برنگرش معلمان در فرایند تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی پرداخته شده است. روش تحقیق شبه تجربی بوده و در آن ازطرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه تجربی وگواه استفاده شده است. جامعه آماری معلمان دوره ابتدایی منطقه دو شهر تهران و گروه نمونه تحقیق0 3 نفر برای گروه تجربی و30 نفربرای گروه گواه ازمدارس تابعه منطقه 2شهرتهران که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته مشتمل بر30سؤال بامقیاس 5 درجه ای لیکرت بودکه پایایی ان براساس بازآزمایی84/0و براساس آلفای کرونباخ85/0محاسبه شده است. آموزگاران در8 جلسه آموزش4ساعته به صورت کارگاهی شرکت کردند و ضمن آشنایی بارویکردها، مهارت های طراحی طرح درس مبتنی برتلفیق تربیت اخلاقی خواجه و تحول شناختی پیاژه را فراگرفتند، نتایج حاصله نشان دادکه شناخت وکسب مهارت طراحی رویکردها به تغییرنگرش آنان درفرآیندتربیت اخلاقی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Integrated Approach of Khwajah Nasiral-Din Tousi Moral Education and Piaget Cognitive Process on Changing Teachers' Attitudes in the Process of Moral Education of Students

نویسنده [English]

  • Majid Mahmoodi Mozafar

Faculty member, Department of Educational Science and psychology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study examines the effectiveness of integrated approach of Tusi moral education and Piaget cognitive development on teachers' attitudes in the moral education process of elementary school students. The research method was quasi-experimental in which pretest-posttest design was used for experimental and control groups. The statistical population included elementary school teachers of Region 2 Tehran. Sample group including 30 people in the experimental group and 30 people in the control group were selected randomly from subsidiary schools in Region 2 Tehran. The measuring instrument was attitude measuring questionnaire developed by researchers inclusive of 30 questions with Likert scale 5 points which its reliability was 84.0 based on the retest score and was 85.0 based on Cronbach's alpha. The teachers attended in 8 4-hour training sessions in the form of a workshop. While understanding the attitude, they learned designing lesson plans skills based on moral education of Tousi and Piaget cognitive development. The results showed that cognition and approaches design skills influence on change the human attitude in the process of moral education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Training
  • Khwajah Nasiral
  • Din Tousi moral Education
  • Piaget Cognitive Development
  • Integrated Approach
  • Teachers'
  • attitudes
Gibbs, J. C 2000. The Cognitive Developmental Perspective. In Kurtines W. M., & Gewirtz J. L. Moral
Grueneich, R 2002. The development of children’s integration rules of making noral judgement. Child Developmen: An Introduction. Boston: Allyn & Bacon.
Hemmat Bonari, A 2000. Moral education and the need to look at it. Islamic Educational Research. No.2, Pp.165 - 192(Persian).
Haidt, J 2001. The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgement. Psychological Review, No.108, Pp.814-834.
Hoffman, M. L 2000. Empathy and moral development. New York: Cambridge University Press.
Kiyani, S, Bakhtiar Nasr Abadi 2011. Objectives, principles and methodology of moral education of Khajeh Abdoullah Tousi. Journal of research in Islamic training .Vol.12, No.12, Pp. 94-65 (Persian).
Lapsley, D. K, Narvaez, D 2010. A social cognitive approach to the moral personality. In D. K.Lapsley & D. Narvaez (Eds.), Moral development, self, and identity (Pp. 189- 212). Mahwah, NJ:Lawrence Erlbaum Associates.
Lotfabad, H 2014. Educational Psychology. Tehran: Publication side (Persian).
Norouzi, R.A., Atefat Doust, H 2011, comparative study of Khajeh Abdoullah Tousi and Kolberg. Journal of Moral Knowledge,Vol.2, o.2, Pp. 53-68 (Persian).
Peterson, C.C, Peterson, J. L, & Seeto, D 1983. Developmental changes in ideas about lying. Child Development, 54.
Piaget, J 1965. The moral judgement of the child. New York: Free Press. (Original work published 1932.
Sadat, Muhammad,A 1388, Islamic ethics, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance(Persian).
Shamli, A.A 2010, strives to achieve harmony of moral education in Islam, Journal of Islamic education moral education No.2, Pp.15-45 (Persian).
Simonson, M, Maushak, N 2001. Instructional technology and attitude change. In D. Jonassen (Ed.), Handbook of research for educational communications and technology (Pp. 984-1016).Mahway, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.