نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

2 گروه حسابداری و مدیریت واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

3 عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گلستان، ایران.

4 دانشجوی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

5 معاونت تحقیقات و فنآوری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گلستان، ایران.

چکیده

انجام پژوهش، نه تنها نشانه ی اعتلای کشورهاست، بلکه یکی از مهمترین عوامل توسعه در دنیای امروزی محسوب می شود. راهبری تحقیقات از ارکان اصلی نظام آموزش عالی به شمار می رود. اهمیت دادن به امر تحقیقات خود کفایی و استقلال واقعی به ارمغان می آورد در حالی که بی توجهی به آن، منجر به پرداخت هزینه گزاف خواهد شد. پژوهش حاضر در راستای بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص موانع انجام فعالیت های پژوهشی انجام شد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بود، جامعه آماری 2263 نفر بود که 332 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گرد-آوری، پرسشنامه دانشگاه علوم پزشکی اراک بود، که شامل 29 سؤال برای دانشجویان دارای سابقه ی فعالیت پژوهشی و 18 سؤال برای دانشجویان بدون سابقه ی پژوهشی است که با آلفای کرنباخ 84% و دانشجویان غیر محقق با آلفای کرنباخ 89% تأیید شد. آزمون های توصیفی نظیر: فراوانی، انحراف معیار، میانگین و استنباطی نظیر من ویتنی و تی-تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که از دیدگاه دانشجویان، بین دو گروه در خصوص انجام فعالیت های پژوهشی در دو حیطه ی عمومی و فردی تفاوت معناداری وجود نداشت (0.001>p). ولی در حیطه‌ی سازمانی تنها در پاسخ به پرسش عدم وجود هسته ی تحقیقاتی در بین دو گروه اختلاف معنادار وجود داشت. بیشترین موانع از نظر دانشجویان دارای سابقه ی پژوهش در حیطه ی سازمانی ضعف در دستیابی به اینترنت و بانک های الکترونیکی و در حیطه ی فردی، فشردگی واحدهای درسی و از دیدگاه دانشجویان بدون سابقه ی پژوهش در حیطه ی سازمانی ضعف در سیستم تشویقی و در حیطه‌ی فردی، فشردگی واحد درسی ذکر شد ولی به تفکیک جنس، مقطع و مدرک تحصیلی رابطه ی معناداری دیده نشد. بنابراین با توجه به اهمیت پژوهش و نتایج، اولویت بندی موانع تحقیق جهت حل آن ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Research barriers at University from students’ point of view in Golestan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • mohmmad salehi 1
  • Parviz saeidi 2
  • Negin jabbary 3
  • Maryam Kazemi malekmahmoudi 4
  • Shima Kazemi Malekmahmoudi 5

1 Faculty member, Islamic Azad University-Sari branch, Sari , Iran.

2 Department of management and Accounting, Islamic Azad University- Aliabad Katoul Brench , Aliabad Katoul, Iran.

3 Faculty member, Department of Educational Management, Islamic Azad University- Gorgan Branch, Gorgan, Iran.

4 M.A student in Teaching English as a Foreign Language at the Mazandaran University, Babolsar, Iran.

5 Deputy of Research & Technology department, Golestan University of Medical Sciences & Ph.D Student of Educationl Management, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

Research is a representative of developed countries; todays, it is one of the most important developmental factors. Moreover, research leadership is one of the main principles of higher education system. Emphasizing the research leads to progress as well as real autonomy, while ignoring it leads to considerable costs. The present study aimed to determine the students' views concerning the barriers of research. The research methodology was descriptive-analytic one; of 2263 participants, 332 students were selected by stratified random sampling. The data collection tool was questionnaire of Arak Medical University, and it contained 29 questions to be answered by students with research experience (Cronbach’s alpha 84%) and 18 questions without research experience (Cronbach’s alpha 89%). Regarding the research activities in both general and individual aspects, analyzed results by the Mann Whitney and T-test showed that there was no significant difference between students with research experience and students without research experience (Pvalue <0/001). However, there was a significant difference among two groups in organizational field in responding to the question "The lack of research components". Students with experience said the most barriers in organizational field were the Internet accessibility weakness and electronic banks; while in individual field, barriers were mentioned as intensity of curriculum. Besides, students without experience mentioned that the most barriers in organizational field were weakness in encouragement system; and in individual aspect, barriers were the intensity of weakness in encouragement system; whereas, barriers were intensity of curriculum. However, toward gender segregation, degree and level of study no significant relationship was observed. According to the importance of research, considering the prioritization of research barriers seems necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers of research
  • university
  • students with research experience
  • students without research experience
Asefzadeh M, Piree, Z 2006, Publish, a key activity in knowledge management, Journal Babol Univ of Med Sci, No.8, Pp.54-62.
Alamdari AK, Afshun, E 2002, The viewpoint of faculty members on Research barriers at Yasuj University, Armaghane-danesh, No. 8, Pp.27-32. Azizi, F 2001, Research in medical Education, Rahyaft, No. 24, Pp. 38-44. Azizi, F 1995, Medical research horizon in country, Research in medicine, No. 11, Pp.75-83. Ansafy S, Gharib, H 2007, Iranian Knowledge at the international level, comparing the situation of science in fifteencountries, Calendar of Iranian knowledge, Iranian Research Institute for Scientific Information and Documentation, www/iranknowledge.irandoc.ac.ir.
Anbari Z, Jadidi, R 2013, Students' research and non-research on barriers to research activities at Arak University of medical sciences and Provide appropriate strategies to manage student research, Iranian Journal of Medical Education, Pp. 399-412.
Burgoyne LN, Oflynn S, Boylan, GB 2010, Undergraduate medical research: the student perspective, Med Educ, No.15, Pp. 26-29.
Hamilton, GA 1988, Two face of nurse faculty : teacher and researcher, journal of advanced nursing, No.11, Pp . 217-223.
Hafferin EA, horsley, AV 1982, Promoting research based nursing: the nurse adminstor’s role, The journal of nursing administration, No.12, Pp.34-41.
Iran statistics center 2000, A report of research activities performance, Rahyaft. Pp. 113-118.
Joybari L, Yusefipour M, Sanago, A 2012, The translation of knowledge and applied researches. Solution to increase research performance of Medical Sciences Students, Qualitative researches in Medical Sciences, Vol.1, No.1, Pp. 56-69.
Kianpur M, Zeyari B, Arta S, et al 2005, Survey of research problems from the viewpoints of managers, scientific staffs and research experts in Isfahan University of Medical Sciences, Iranian Journal of Nursing & Midwifery Research, Vol. 10, No. 3, Pp . 23-26.
Kraemer LG, Lyons, KJ 1989, Research productivity of allied health faculty in academic health centers, Journal of Allied Health, 18, Pp. 349-359. Karimiyan Z, Sabaghian Z, Saleh Sedghpour, B 1391, A review of barriers to the effective field of view of research activities at the Faculty of Medical Sciences, Journal of Higher Education Association of Iran, fourth year, No.3, Pp.1-29.
Karimian, Z 2010, The training of medical sciences by eastern Mediterranean countries in conferences and international journals of 2000-2009. Medicine and purification, The 11 th conference of training medical sciences, No.296.
Lahsayizade, M 1996, The barriers of research of social sciences in Iran, Rahyaft. Vol. 4. No. 14, Pp 97-104.
Mehralizade Y, Taheri, MR 2006, Policy making of academic researches and industry and position of faculty members in research. Sciences, researches and technology journal, Vol.3, No.7.
Mazlumi S, Hosseini P, Abasi, M, et al 2013, The study of the view of students of Medical Sciences University of Shahid Sadughi Yazd regarding the barriers of research activities during training in university, Training development journal in medical sciences, Vol. 6, No.10 , Pp. 63-70. Nikrooz, L 2012, Cooperators, The Factors inhibiting the student research projects, Fasa University of Medical Sciences, No.2, Pp. 113-119.
Peterson, JC 2007, Framework for research utilization applied to seven case studies, American J preventive Medicine, Vol. 33, No. 1, Pp. 21-34.
Siemens DR, Punnen S, Wong JN, et al 2010, A survey on the attitudes towards research in medical school, BMC Med Educ, Vol.10 , No.4. Salem Safi R, 2009, Faculty opinions about the barriers Orumiyeh Research in Medical Sciences, Green Magazine, Tenth National Conference on Special Education, Shiraz University of Medical Sciences, Sabzevari M, Azizzadeh, K 2000, University of viewpoints about the barriers to research activities, Journal of Medical Sciences, Shahid saduoqhy Yazd University of Medical Sciences, Pp. 18-27.
Stange Kurt, C 1996, Primary care research Barriers and opportunities, Journal of family practice, Vol. 42, No.2, Pp. 192-197.
Sereshty M, Parvin N, Bozorgzad M, et al 2006, Survey of Research barriers from the viewpoint of nurses and midwives working in hospitals of Shahrekord University of Medical Sciences, J Ilam Univ Med Sci, No. 15, Pp.7-13.
Shariatmadari, M 2011, Pathology of barriers of research execution among the faculty members and presenting applied solutions, Research and scientific journal of educational management, Vol. 3, No. 1, Pp. 45-60.
Zuhuri, AR 2002, Viewpoint of faculty members Iran University about research barriers, Payesh, No.2, Pp.113-120.
Zahedi, MM 2005, 20-year vision of development, High education, Research and planning of high education institution.