نویسندگان

1 داروساز، گروه داروسازی بالینی، دانشکده ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجو، دانشکده ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجوی، دانشکده ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی، دانشکده ی روانشناسی، دانشگاه چمران - اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

درس کارآموزی داروخانه ی شهری و بیمارستانی از اصلی‌ترین دروس دانشجویان داروسازی است و منجر به کسب مهارت در زمینه ی ارائه ی خدمات دارویی می‌گردد. در مطالعه ی توصیفی و مقطعی پیش رو، واحدهای کارآموزی در قالب دروس کارآموزی مقدماتی، کارآموزی در عرصه ی داروخانه شهری 1 و 2 و کارآموزی بیمارستانی به تمام دانشجویان داروسازی یک ورودی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با روش نوین آزمایشی ارائه شد و در انتها با استفاده از پرسش نامه ی محقق ساخته، پس از تأیید روایی و پایایی، میزان رضایتمندی آنها از این واحدها در سال 1393 ارزیابی گردید. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که 45 درصد ‌دانشجویان داروسازی، میزان آمادگی کسب‌شده پس از گذراندن 4 درس کارآموزی را زیاد و خیلی زیاد ‌گزارش کرده‌اند. بیشترین تعداد دانشجویان (29 نفر از 40 نفر)، پس از گذراندن واحدهای کارآموزی اعلام کرده‌اند که درس کارآموزی در عرصه ی شهری 1، منجر به برآورده شدن توقعات دانشجویان گردیده است. بررسی نتایج به‌دست‌آمده از این نظرسنجی نشان می‌دهد که استفاده از روش ترکیبی تئوری و عملی همچنین روش‌هایی مانند دست نامه ی آموزشی در کنار آموزش عملی در داروخانه متناسب با تعداد دانشجویان، می‌تواند به افزایش رضایت دانشجویان از ارائه ی واحدهای کارآموزی منجر گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Pharmaceutics Students’ Satisfaction with New Method of Urban and Hospital Pharmacy Clerkship Training at School of Pharmacy in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Amin Khezriyan 1
  • Leila Koti 2
  • Mehrdad Asariysn 3
  • Amin Rakhshan 4
  • Armaghan Eslami 5
  • Kaveh eslami 2

1 Pharmacist, Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Faculty member, Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Pharmacist, Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

4 Pharmacist, Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

5 M.Sc. Student in Industrial-organizational Psychology, School of Psychology, Chamran University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Civic and hospital pharmacy clerkship are two most important courses of pharmacy education which lead to skill acquisition in offering pharmaceutical care services. In this descriptive-cross sectional study, these courses (including elementary, in field (2 levels) and hospital pharmacy clerkships) were presented to all students of one class with a new method. At the end, the satisfaction rates were assessed by a questionnaire at the end of educational year in 2014. The questionnaire’s validity and reliability were tested beforehand. The results showed that 45% of the students reported high and very high acquired skills. Most of the students (29 out of 40) announced that community pharmacy in field (level 1) training method had met their expectations. According to the result, a combination of theoretical and practical training (e.g. manual education along with practical training appropriated to the number of students in pharmacy) can raise the satisfaction of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pharmacy Training Courses
  • Satisfaction Assessment
  • pharmacy student
  • AJUMS
Accreditation, council, for, pharmacy & education 2011, Accreditation standards and guidelines for the professional program in pharmacy leading to the doctor of pharmacy degree. Chicago, illinois, accreditation council for pharmacy education.
Cipolle, R, Strand, L, Morley, P 1998, Pharmaceutical care practice: the clinician’s guide., New York, Mcgraw Hill.
.Eslami, K, Chavoshy, F 2014, the need for reform and standardization of pharmacy clerkship training, J Pharm Care, Vol.2, No.3.
Eslami, K, Javadi, M, Gholami, K 2010, Changes in pharmaceutical education system, opportunities or threats, Razi, No.22, Pp. 15-20.(in Persian)
Eslami, K, Khezrian, M, Rezaei, M, et al 2014, Offering clinical pharmacy clerkship in hospital for pharmacy student: a successful cooperation between medical and pharmacy schools, J pharm care, No.2, Pp.32-36.
Franklin, BD, Van Mil, JW 2005, Defining clinical pharmacy and pharmaceutical care, pharmacy world & science, Vol.27, No.3, Pp.137.
Hashemian, A 2005, Attar and Atari to recruit the first European pharmacist in the year 1268 ah, / 1851 ad and established a new pharmaceutical, Archive, No.55, Pp. 27-35. (in Persian)
Iran's Ministry of Health and Medical Education. 2006, Pharmaceuticals education regulations adopted by the twenty-seventh session of the supreme council for planning of medical sciences,Available on: http:// epsc. Behdasht. Gov. Ir/ uploads/ omoomi_ daroo84. pdf (in Persian)
Kassam, R 2006, Evaluat of pharmaceutical care opportunities within an advanced pharmacy practice experience, Am j pharm educion, No.70, Pp. 1-9
Kassam, R, Kwong, M 2009, An enhanced community advanced pharmacy practice experience model to improve patient care, Am J pharm educ., Vol.73, No. 2, Pp. 1-11.
Kevin, M Elliott, Dooyoung, S 2002, Student satisfaction: an alternative approach to assessing this important concept, J high educ pol manag, No.24, Pp. 197-209.
Monaghan, MS, Vanderbush, RE, Mckay, AB 1995, Evaluation of clinical skills in pharmaceutical education: past, present and future, Ame J of Pharm Edu, No.59.
Monajjemzadeh, FSH, Nayebi, AM, Nemati, M, et al 2014, Standardization of course plan and design of objective structured field examination (osfe) for the assessment of pharm.d, Student’s community pharmacy clerkship skills, Adv pharm bul, No.4, Pp. 139-145.
Najafi, M, Charkhpour, M, Azarmi, et al 2012, Challenges of pharmacy taraining course form the perspective of pharmacy students and faculty member in tabriz university, 12 th national congress of medical sciences, Mashhad,horizon medical development (in Persian).
Salter, SM, Karia, A, Sanfilippo, FM, et al 2014, Effectiveness of e-learning in pharmacy education, ame j of pharm edu, Vol.78, No.4, Pp .1-12.