نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

انتخاب رشته ی تحصیلی و به تبع آن انتخاب شغل از مهم ترین تصمیمات انسان در طول زندگی به شمار می رود که علاوه بر تأمین نیازهای مادی، از نظر روانی نیز فرد را ارضا می نماید. پژوهش حاضر تحت عنوان "بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی تحصیلی دانشجویان رشته ی دندان پزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، به صورت توصیفی-تحلیلی و به شکل مقطعی در اسفند ماه سال 1393 صورت گرفته است. جامعه ی آماری کلیه 220 نفر دانشجویان رشته ی دندان پزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه می باشند که از طریق کنکور سراسری و با پرداخت شهریه ی نسبتاً بالا در دانشگاه مشغول به تحصیل می شوند. نمونه گیری به صورت سرشماری و با توزیع پرسش نامه ها بین همه ی دانشجویان انجام شده است که تعداد 58 نفر (22 نفر پسر و 36 دختر) پرسش نامه ها را تکمیل کرده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی، فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، آزمون نرمالیتی کلوموگروف- اسمیرنف و آزمون ناپارامتری مقایسه ی میانگین من ویتنی در نسخه ی 21 نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. داشتن مطب مستقل یا استقلال شغلی (59/3±53/0)، موقعیت اجتماعی مناسب (17/3±88/0) و کسب درآمد اقتصادی بالا (09/3±82/0)، به ترتیب مهم ترین انگیزه های انتخاب رشته ی تحصیلی دانشجویان بود. به نظر می رسد با توجه به نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و محدودیت های موجود در استخدام های دولتی و سایر سازمان های خصوصی، توجه متقاضیان به ورود به رشته ی دندان پزشکی به عنوان وسیله ی کسب درآمد مطمئن و مستقل به همراه پرستیژ اجتماعی خاص این رشته که از گذشته وجود داشته، از انگیزه های مهم انتخاب این رشته ی تحصیلی باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Incentives of Choosing the Field of Study by Dental Students at Autonomous Campus in Ahvaz Jundishapur University of Medical Science in 2015

نویسندگان [English]

  • Abdolreza gilavand 1
  • Gholamhossein barekat 2
  • Mohammad Hosseinpour 2

1 MA in Educational Administration, Islamic Azad University-Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran.

2 Faculty Member, Educational Administration Department, Islamic Azad University- Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The selection of educational field and consequently a career is one of the most important decisions in life, which can satisfy individuals’ material as well as mental needs. This research was conducted to assess the motivations of dental students on choosing their field of study, studying at the Autonomous Campus of Ahvaz Jundishapur University of Medical Science (AJUMS). It was a cross-sectional descriptive-analytical research conducted on March 2015. The participants consisted of all 220 students of the Autonomous College of Dentistry where they were accepted through the nationwide-university-entrance examination, and they also had to pay a relatively high tuition. From participants who received the questionnaires, 58 (22 male and 36 female) completed the questionnaires. To analyze the data, descriptive statistics such as frequency, mean, Kolmogorov - Smirnov test, Mann-Whitney nonparametric comparison of means and SPSS software version 21 were utilized. Having an independent office (0.53±3.59), acquiring a proper social status (0.88±3.17) and achieving a high economic income (0.82±3.09) were respectively the main reasons for the students’ choice. Given the high unemployment rate of university graduates as well as the employment restrictions through governmental and private organizations, it seems that dentistry serves as a reliable and independent income, giving a social prestige and qualities like these would be the most important incentives of the applicants in choosing dentistry as their future ideal field of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dental students
  • Incentives
  • Choosing Field of Study
  • Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
AmirAli Akbari, S, Arfaeei, K, Fardanesh, H, et al 2008, Student motivation in choosing midwifery in Tehran university of medical sciences from 2010 to-2011, Iranian Journal of Medical Education, Vol.7, No.2, Pp. 451-453. (in Persian)
Aghili, H, Taheri, MS, Seraj, B, et al 2014, The main influencing motives for major university choices among first year dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Tehran University of Medical Sciences, J Med Educ Dev, Vol.9,No.1 Pp. 2-12 (in Persian)
Amani, F, Keramati, H, Farshad, V 2012, The motivation of dental students to enter the dental school Ardabil University of Medical Sciences, CADUCEUS, Vol.2, No.1 , Pp. 40-44 . (in Persian)
Baharvand, M, Moghaddam, EJ, Pouretemad, H, et al, 2011, Attitudes of Iranian dental students towards their future careers: an exploratory study. J Dent Educ Vol.75, No.11, Pp. 1489-1495. Bourzgui, F, Abidine, Z, Serhier, Z, et al 2014, Motivational factors influencing career choices of Moroccan dental students. Oral Health Dent Manag. Vol.13, No.2, Pp. 390-394. Banabilh, SM 2013, Career decisions of undergraduate dental students at the University of Science and Technology, Yemen. J Dent Educ. Vol.77, No.3, Pp. 331-336.
Brand, AA, Chikte, UM 1992, Choosing dentistry as a career Part II: The meaning of motives, The Journal of the Dental Association of South Africa, Vol.47,No.12 , Pp. 509-512.
Brand, AA, Chikte UME 1996, Thomas CJ. Choosing dentistry as a career: A profile of entering students to the University of Sydney, Australia, Australian Dental Journal, Vol.41,No.3. Pp. 198-205.
Brand, AA, Chikte, UM 1992, Choosing dentistry as a career Part I: A comparison of student motives, The Journal of the Dental Association of South Africa, Vol.47, No.11, Pp. 469-473.
Chambers, DW 2001, The role of dentists in dentistry, J Dent Educ, Vol.65, No.12, Pp. 1430-1440.
Crossley, ML, Mubarik, A 2002, A comparative investigation of dental and medical student's motivation towards career choice, British Dental journal, Vol.193, No.8, Pp.471-473.
Dal Poz, MR, Quain, EE, O'Neil, M, et al 2006, Addressing the health 14.workforce crisis: towards a common approach, Hum Resour Health, Vol.4, No.21, Pp. 259-263.
Dussault, G, Dubois, CA 2003, Human resources for health policies: a critical component in health policies, Hum Resour Health, Vol.1, No.1, Pp.11-13.
Gallagher, JH, Patel, R, Donaldson, N, et al 2007, The emerging dental workforce: why dentistry. A quantitative study of final year dental students' views on their professional career, BMC Oral Health, Vol. 7, No.7, Pp.56-60.
Gilavand, A, Espidkar, F, Fakhri, A 2015, A comparative evaluation of depression and anxiety rate among native and non-native students of Dentistry School at Ahvaz Jundi Shapour University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur, Vol.6, No.2, Pp. 186-190(in Persian)
Gilavand, A 2015, An Analytical Review of Regulations on Promotion of Faculty Members of Universities and Institutions of Higher Education, Ministry of Health and Medical Education of the Islamic Republic of Iran, Journal of Academic and Applied, Vol.5, No.10, Pp. 38-45.
Gilavand, A, Barekat, Gh, Hosseinpour, M 2015, Evaluation of Dental Students’ Motives and Viewpoints on Their Career Choice in Ahvaz, Jentashapir J Health Res, Vol.6, No.6 , Pp 1-5.
Hashemipour, M 2006, Dental Students’ Motivations for Entering Dentistry in Kerman School of Dentistry, Iranian Journal of Medical Education, Vol.12, No.2, Pp. 109-114. http: // journals. Mui.ac.ir (in Persian) Hamedi Rad, F, Ghaffari, T, Hoshyar, E 2014, .Motivations for Choosing Field of Study among Medical and Dental Students of Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. Res Dev Med Educ, Vol.3, No.1, Pp. 25-29. Hallissey, J, Hannigan, A, Ray, N, Reasons for choosing dentistry as a career-A survey of dental students attending a dental s 2000, chool in Ireland during 1998-99. Eur J Dent Educ Vol.4, No.2, Pp. 77-81.
Hedayati, Z, Seifi, N, Hekmatfar, S, et al 2012, Attitudes of Shiraz Dental Students toward Their Discipline and Future Career, Iranian Journal of Medical Education, Vol.7, No.2 Pp. 176-183. http: // journals. mui. ac.ir (in Persian)
Hennequin, M, Tubert, S, Devillers, A, et al 2002, Socioeconomic and schooling status of dental undergraduates from six French universities, Eur J Dent Educ, Vol.6, No.3, Pp. 95-103.
Ferraz dos Santos, B, Nicolau, B, Muller, K, et al 2013,Cristina Cilense Zuanon A, Intentions and Motivations Towards Their Professional Career. Journal of Dental Education. J Dent Educ Vol.77, No.3, Pp. 337-344.
Kazemizadeh, Z, Rezaeian, M, Farnoodi, M 2011, Evaluation of motivations for choosing field of study among medical and dental students of Rafsanjan University of Medical sciences, Journal of Rafsanjan University of Medical sciences, Vol.10, No.4, Pp. 279-288 (in Persian).
Lynn, R, Yamauchi, H, Tachibana, Y 1991, Attitudes related to work of adolescents in the United Kingdom and Japan, Psychological Reports, Vol.68, No.2, Pp. 403-410. Mashlah, AM 2012, Dentistry students' reasons for choosing dentistry as a career in Damascus University. East Mediterr Health J. Vol.18, No.5, Pp. 508-514.
Marnewick, C 2012, The mystery of student selection: are there any selection criteria, Educational Studies, Vol.38, No.2, Pp.123-137.
Morita, MC, Haddad, DE, Arajo, ME 2010, Current profile and tendency of Brazilian dentists.Maring, International Dental Press, Vol.68, No.2 , Pp. 403-410.
Memarpour, M, Leila Bazrafkan, L, Ehsan Mosavi, E, et al 2013, Factors Influencing Dental Students’ Choice of Discipline, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 3, No. 13, Pp.260-269. (in Persian) Nashleanas, M, McKernan, S, Kuthy, R, et al 2014, Career influences among final year dental students who plan to enter private practice. BMC Oral Health. Vol.8, No.2, Pp. 14-18.
Neamatollahi, H, Mehrabkhani, M, Ghafarpour, S, et al 2014, Evaluation of Mashhad Dental School Students’ Motives and Viewpoints on Their Career Choices in 2010, J Mash Dent Sch, Vol.38, No.1, Pp. 71-84. (in Persian)
Perrot, L, Deloney, LA, Hastings, JK, et al 2001, Measuring student motivation in health professions' colleges, Advances in health sciences education, Vol.6, No.3, Pp. 193-200.
Ravaghi, V, Sadr, AR, Borzabadi Farahani, N 2003, The motivation of dental students to enter the dental school, Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Vol.22, No.4, Pp.597-604. (in Persian)
Shafiabadi, A 2012, Career advice and professional tips and job-selection theories, 21st ed, Tehran, Nashre Rosd, Pp.15. (in Persian) Rashmi, M, Virjee, K, Yadava, T S, et al 2014, Dentistry as a career: Motives and perception of dental students attending Dental Colleges in Bengaluru city, Karnataka, India. J Indian Assoc Public Health Dent .Vol.12, No.2, Pp. 194-198.
Rodrigo, JM, Michael, VM, Tracey, W, et al 2006, Sociodemographic backgrounds and career decisions of Australian and New Zealand dental students, Dent Educ, Vol.70, No.2, Pp. 169-178.
Sorori-Zanjani, R, Tajkey, J, Mazloomzade, S, et al 2009, University entrance motivations of pharmacy students of Zanjan pharmacy school, Journal of Medical Education Development, Vol.1, No.1, Pp. 29-35. (in Persian)
Scarbecz, M, Ross, JA 2002, Gender differences in first-year dental student’s motivation to attend dental school, J Dent Educ, Vol.66, No.8, Pp. 952-961.
Skelly, AM, Fleming, GJ 2002, Perceptions of a dental career among successful applicants for dentistry compared with those of fifth-year dental students, Prim Dent Care, Vol.9, No.2, Pp. 41-46.
Stewart, FMJ, Drummond, JR, Carson, L, et al 2004, The future of the profession: A survey of dental school applicants, Br Dent J, Vol.197, No.9, Pp. 569-573. Tanalp, J, Ilguy, D, Dikbas, I, et al 2012, Demographic profile and future expectations of students enrolled in a Turkish private dental school. J Dent Educ. Vol.76, No.6, Pp. 800-809.
Vahid Dastjerdi, M, Mahdian, M, Vahid Dastjerdi, E, et al 2012, Study motives and career choices of Iranian medical and dental students, Acta Medica Iranica, Vol.50, No.6, Pp.417-424.
Vigild, M, Schwarz, E 2001, characteristics and study motivation of Danish dental students in a longitudinal perspective, European Journal of Dental Education, Vol.5, No.3, Pp. 127-133.