نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم تربیتی، تهران،ایران، .

2 عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،گروه علوم تربیتی، ایران، تهران.

3 عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم تربیتی، ایران،تهران.

چکیده

پژوهشی حاضر جهت مقایسه برنامه درسی اجراشده تربیت معلم بر صلاحیت شغل معلمی، فارغ التحصیلان دانشگاه-های آزاد و دانشگاه‌های دولتی استان خراسان رضوی انجام شده است.این تحقیق ازنوع ارزشیابی است که پژوهشگر در انجام آن از روش تحقیق زمینه‌ای کمک گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه تشکیل می ‌دهند که عبارتنداز: فارغ التحصیلان دانشگاه‌های آزاد اسلامی، دانشگاه‌های عالی درسال تحصیلی 2015-2014 می باشند، با توجه به پراکندگی جامعه آماری برآورد حجم جامعه آماری از سالنامه آماری سال 2010 استان خراسان رضوی کمک گرفته شد بدین منظورحجم ورودی‌های سال 2011-2010 به عنوان فارغ التحصیلان 2015-2014 برآورد شد. جهت تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول تعیین حجم نمونه و مورگان استفاده شده است. تعداد نمونه-های این پژوهش را فارغ‌التحصیلان کارشناسی دانشگاه عالی 194نفر،و فارغ التحصیلان کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی 174نفرتشکیلمی‌دهند. به منظور نمونه‌گیری در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه-ای استفاده شده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 40گویه می‌باشد. روایی پرسشنامه به طریق دلفی دراختیار صاحبنظران باتجربه دانشگاهی قرارگرفت وحاصل دقت نظرآنها دراصلاح پرسشنامه لحاظ گردید. پایایی پرسشنامه نیزبراساس آزمون آلفای کرونباخ درفارغ التحصیلان دانشگاه عالی 96./0فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی91./0 تشخیص داده شد و برای تحلیل داده‌ها از روش آمار استنباطی (کولموگورف-اسمیرنوف) استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگراین است که بین برنامه اجرا شده دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی در ایجاد صلاحیت شغل معلمی (دانش حرفه‌ای، ارتباطات، تعلیم وتربیت، اخلاقی) در فارغ التحصیلان تفاوت معناداری وجود ندارد. لذا پیشنهاد گردید که با هماهنگی وزارت علوم و دانشگاه آزاداسلامی و آموزش و پرورش موجبات اجرایی نمودن برنامه درسی مبتنی برصلاحیت شغلی به صورت آزمایشی اجرا و همچنین صلاحیت‌های افراد قبل از ورود به رشته‌های معلمی سنجیده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compare implemented curriculum on teacher qualifications ‘in Azad and public universities of Khorasan Razavi province academic year 2014-2015

نویسندگان [English]

  • مهدی قائمی 1
  • ezatolah nadri 2
  • maryam seifnaraghi 3

1 Department of Educational Science, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Educational Science, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Department of Educational Science, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The Present Study Was to Compare The Curriculum implemented on teacher training qualification the teachers job, Graduates .free university and the university of the state run of Khorasan Razavi Provinc done. The research of the type of evaluation that researcher was during a field research method help the anase .the statistical research community makeup two groups that include :Islamic Azad university graduate excellent a universities in the academic year93-94 according to the community static l dispersion statistical society volume brings 90 years of korasan Razavi Province help. In order to size entries in the years 90-91 as graduate of the93-94 on the flotsam .Validity of the question as well on the basis of the test state college graduates Cronbakh alpha in 90% of graduates of Islamic Azad university 91% were diagnosed .In order to describe the data of the method of descriptive statistics (frequency and percentage table) and analyze the data from the method of statistical inference (Colomogrof _Smirnof)The results of the present study indicates that the program has been implemented between the Islamic Azad university and excellent university teaching job in establishing the qualification( knowledge , communication ,organizing teaching, learning ,behavioral)there are no significant difference between graduates In order to decide the sample size in this study was to determine the sample size formula kerjesi –morgan it has been used .A number of examples of this research are as follows :graduates of the ACT state university 194 people . group alumni Islamic Azad university 174 people .In order to sampling in this research the method of sampling random class is used..A research tool the researcher that includes 50 questions .Validity of the questioner provided by Delphi. Academic scholars with experience in lower sxony and the out come of their opinion on the accuracy of the term. In terms of the questionnaire .There fore the proposal coordination with the ministry of science Islamic Azad university and education causes to executive job qualification test run as well as persons before arrival to be measured teacher

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Implemented
  • Qualification job
  • qualification
A - levy, translated by Mashayekh, Farideh (1996),the curriculum of schools, school publications, Eleventh Edition(in Persian).
Ahmadi Gholamali (2006), Analytical Review of the features of Teacher training system of Iran andcomparing the difference and similarity aspects of it whit to countries of Germany and Japan, Journal of Education. Pp.110-156 (in Persian).
Aghazadeh, A 2000. Comparative Education,Samt publication, Tehran.
Aghazadeh, Moharram Senneh, A, 2009.(in Persian) the dissemination and application of the results ofevaluating the curriculum, teaching innovation Quarterly, No. 32, eighth year, winter(in Persian)
Lorraine,A, Raouf A.R, Monireh(2002), increasing teacher effectiveness, Second Edition, Ketabiran Pub.(in Persian)
Pardakhtchi, Mh 1995. educational management as the professional domain, Journal of Management Education, fourth year, No. 13, Pp. 46-56(in Persian)
Jalili, M, Nikfarjam, H 2012, Reviewing thecurrent situation and the ability of teachers’competence from the perspective of students, the thirteenth Conference of the physics and laboratory, Zanjan(in Persian)
Khezrlou, Gh, Mowla'ei .Soheyla 2011 , theimplications of Islamic teachings to promote professional competence of teachers and employees, National Conference on the Islamic approach to the management in Education (in Persian).
Daneshpazouh, Z, Valiollah Gharzad, 2006.Evaluation of professional skills of elementary teachers, Journal of Educational Innovations,Vol.5 No. 18, winter(in Persian)
Raouf, A 2000, the global movement toimprove teacher training, Tehran, Institute of Education (in Persian)
Raouf, A 2007, teacher education and training,Tehran, Research Center publication, second edition (in Persian).
Gholamali, S 2000, an attitude on theteaching methods and teaching art, Avaye Tehran,(in Persian)
Shah Mohammadi, Nayyereh (2014), the
competencies of the present time teacher, thedevelopment of primary education No. 1, 18th period, Mehr(in Persian)
Shariatmadari, A 2002, Society and Education and training, Amirkabir, twentieth edition,Tehran (in Persian)
Shabany, Z 2004, a comparative study of teacher training programs and several other countries, Journal of education, No.3, Pp.79(in Persian)
Safi, A 1997 , the portrait of teacher, Arian print, the power shaft of the Islamic Republic(in Persian)
Abedi Lotfali 2003 reflection on the three levels of ideal, official and experienced curriculum of teacher training, educational Journal No. 72(in Persian)
Arefi, M 2002, strategic planning in higher education, Journal of Educational Research, Bojnoord 7, the winter of the Vol.5 (in Persian)
Aghili, Alireza Amin Jandaghi 2011, Maghsoud evaluating teacher training centers in training qualified teachers in the field of teaching, teachertraining curriculum planning conference (in Persian)
Fatemi Nezhad, Sayyed Najm al-Din al-Hakim, R. 2011 A comparative study of teachers' professional competence promotion programs in Iran andthe first National Conference on Education 1404, theInstitute of Science and Technology Policy, Tehran(in Persian).
Fathi Vajargah, K. (2005) Principles of curriculum, Third Edition, Iran Zamin(in Persian).
Qodsian, N, Azizi Hamideh, et al 2012, explaining the role of managers in the development of professional competence of teachers, the NationalConference of modern management, Golestan(in Persian)
Karimi, Fariba 2008. studying the elementary school teachers' professional competencies,Leadership and Educational Administration Quarterly, Vol. 2, No. 4, Azad University of Garmsar(in Persian)
Mohajeri Mozhdeh 2012. The relationship between elementary school teachers' professional capabilities and academic performance of students inIsfahan, new approaches to teaching, IsfahanUniversity, Faculty of Education and Psychology, 7year Vol. 1, No. 15,Pp. 27(in Persian)
Molayi Nezhad, A, Zekavati, A 2008,Comparative study of teacher education curriculum in England, Japan, France, Malaysia, and Iran, Quarterly of educational innovations, No. 26, seventh year, summer(in Persian)
Maleki, H 2005, teacher professional competence, school Publications, Tehran.
Maleki, H 2013, Curriculum (in Persian) Development Action Guide, second edition, published by the message of thought, eighteenth edition, Summer (in Persian).
Momeni, H 2008 , competency-based curricula in higher education, Journal of Educational Research, Bojnoord 7, winter of the fifth year (in Persian)
Naderi, E, Seif Naraghi, M 2010. negligence and shortcomings in the investigation and their realizations, Tehran, Arasbaran(in Persian)
Naderi, Ezatollah, Seif Naraghi, Maryam (2014)research methods and its evaluate in Human Scices,Tehran, Arasbaran (in Persian) (American federation of teacher national council measurement in education national education associationServet Celik
،Karadeniz Technical University, servet61@ktu.edu.tr Characteristics and Competencies for Teacher Educators: Addressing the Need for Improved Professional Standards in Turkey، Vol. 36, No. 4
Bob Koster , Jurriën Dengerink , Fred Korthagen c , MiekeLunenbe Teacher educators working on their own professional development: goals,activities and outcomes of a project for the professional development of teacher
educator 01 November 2014, At: 02:41,
Vol. 14, No.5–6, October–December 2008, Pp.567–587.
Jackson(eds),evaluation studies review annual,bevelly ,hill CA,sage.
Huntly ,Helen (2008) teacher work: beginning teachers conception 0f competence, the Australian educational researcher,Vol.35, No.1
Hong,jon & Jeou-shyan horng &Chan-li&lih-jian Chanl (2008)competency disparity between pre-service teacher education and in-serviceteaching requiremen in Taiwan, international journal ofeducation development ,Vol.28, No.1.
Wilson .l.o (2010) curriculum course packet E D721,726.
Koster,bob & mieki, Brekelman& fred, korthagen &theo,wubbels(2005) quality requirement for teacher educatos ,teaching and teacher education Vol.21,No.2
Naree A ware3 Achwarin ,R.N,Ed.D, Graduate school ofeducation assumption university of Thailand.