نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران.

4 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش اثربخشی بازی درمانی بر کلاهش علائم اختلال بیش فعالی و کمبود توجه کودکان دبستانی مدارس اختلال رفتار بود. روش تحقیق این پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. پس از غربالگری 80 دانش آموز پسر پایه اول و دوم دبستان از دو مدرسه اختلال رفتار در تهران(1394)، با استفاده از مقیاس والدین کانرز، 38 کودک، دارای بیش فعالی و کمبود توجه تشخصی داده شدند، سپس 36 دانش آموز بطور تصادفی جهت این پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه مداخله (18 نفر) و کنترل (18 نفر) قرار گرفتند. در ادامه مهارت بازی درمانی در طی 12 جلسۀ یک ساعته به گروه آزمایش آموزش داده شد و گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکرد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مقیاس والدین کانرز (001/0p<) در پس آزمون تغییر معنی داری داشت. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که علائم بیش فعالی و کمبود توجه، ناتوانی یادگیری و اضطراب تحت تأثیر بازی درمانی، در قالب طرح آزمایشی اخیر کاهش یافته و این رویکرد به درمانگران و متخصصان روانشناسی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of play Therapy in Reducing Symptoms of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder in School Children

نویسندگان [English]

  • yasaman Ghorbani 1
  • Gholamreza Talebi 2
  • Baharak Jahandar 3
  • Mansoureh Rabbani zadeh 4

1 MA in Clinical Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran.

2 MA in Clinical Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Ghazvin Branch, Ghazvin, Iran.

3 MA in Clinical Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Esfahan Branch, Esfahan, Iran.

4 MA in Educational psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

the present research aimed to investigate the effectiveness of play therapy in reducing the symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in a group of primary schoolchildren in Tehran in 2015. the research was conducted in a quasi-experimental framework with pre- and posttest. To select the research sample, at first a total number of 80 first and second grade students in two primary schools in Tehran were screened and then using Conners' Parent Rating Scale, 38 children with ADHD were recognized, among whom 36 applicants were randomly selected and divided into control and experimental groups, each including 18 persons. The experimental group received play therapy for 12 sessions, each lasting an hour while the control group received no treatment. The gathered data were analyzed through descriptive statistics and analysis of covariance (ANCOVA). it was found that the scores for experimental group had significant difference in posttest of Conners' Parent Rating Scale, compared to those for control group (p<0.001).it can be concluded that play therapy could reduce the symptoms of ADHD, learning disabilities and anxiety. Therefore, it is suggested that therapists and psychologists employ the therapy to help patients with ADHD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
  • Play therapy
  • learning disabilities
  • Anxiety
  • Students
Althy, A.L 2005, Effects of a trained therapy dog in child- centered play therapy on children bio behavioral measures of anxiety. master's thesis, University of north Texas.
Aghai, A, Abedi, A, Mohammadi, E 2011, Rating scale to evaluate the psychometric properties of the SNAP-IV (parent) in primary school students. Journal of Cognitive and Behavioral Sciences. Vol.1, No.1, Pp. 43-58. (in Persian)
American Psychiatric Association. 2000, Text revised Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, translated by Nikkhoo and Avadisyanc, Tehran, Samt Publications, 1391. (in Persian)
Asli Azad, M, Arefi, M, Farhadi, T, et al 2012, The effectiveness of child-centered play therapy on anxiety and depression in children girls with anxiety and depressive disorders in primary school. Psychological methods and models,Vol. 3, No. 9, Pp. 71-90. (in Persian)
Barkley, R. A 1997, Attention- deficit hyperactivity disorder, self- regulation and time; toward a more comprehensive theory. Journal of Developmental and Behavioral Predicative. No.16,Pp. 271-279.
Barkley, K. A 1998, Attention deficit hyperactivity disorder. In E. J. Mash & R .
A. -Barkley, (Eds). Treatment of Childhood Disorders, (2nd ed.) 55-110. New York: Guilford Press
Dougherty JL 2006, Impact of child- Centered play therapy on children of different developmental stages [Dissertation]. University of North Texas.(67-04): 128.
Drewes, A. Blending Play Therapy with cognitive behavioral Therapy : Evidence-based and other effective treatments and techniques, 2009. Translated by Ramezani Gh, Tehran:Vania(1389)
Ganji, K, Zabihi, R, Khodabakhsh, R, etal 2011, The impact of child-centered play therapy on reducing the behavioral symptoms of children with attention deficit / hyperactivity, Journal of Clinical Psychology,Vol. 1, No.4, Pp.25-15. (in Persian)
Ghadri Lshkajani, F 1396, The impact of the directive play therapy in reducing behavioral disorders and aggression in children without adverse clinical psychology master's thesis, Tehran University of Medical Sciences. (in Persian)
Hanser, S, Meissler, K, Dvevs, R 2000, Kids Together: A Group Play Therapy Model for Children with ADHD Symptomalogy, Journal of Child and Adolescent Group Therapy, Vol.10, No.4,Pp. 391-402.
Hassani, R, Mirzaeian, B, Khalilian, A 2013, The effectiveness of play therapy approach based on cognitive - behavioral therapy on anxiety and self-esteem in children with attention deficit / hyperactivity. Journal of modern psychological research. Vol.8, No.29, Pp. 165-182. (in Persian)
Saleh Mojtahed, M 1994, Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder among school children in Tehran. Journal of thought and behavior, Vol.1, No.2&3, Pp.87- 92. (in Persian)
Shen, Y 2002, Short- term Group play therapy with Chinese Earth Quake Victims: Effects on Anxiety, Depression, and Adjustment. International journal play therapy,No.11, Pp.43-63
Shaabani, M, Yadegari, A 2005, The prevalence of attention deficit hyperactivity disorder among school children in Zanjan. Journal of Medical Science, Vol.13, No.51, Pp.42- 48. (in Persian)
Shahaiyan, A, Shahim, S, Yousefi, F, etal 2007, Standardization, reliability analysis and the short form of the Conners Parent Rating Scale for children 6 to 11 years old. Psychological Studies, No.3, Pp.98-120. (in Persian)