نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

محیط یادگیری زمینه ی فیزیکی یا مجازی است که یادگیری در آن اتفاق می افتد. در مقالات و کتب مختلف به صورت پراکنده به بررسی محیط یادگیری پرداخته شده است. هدف از انجام این مطالعه، بیان اهمیت و لزوم پ‍ژوهش در مورد محیط یادگیری و شناخت ابزارهای اندازه گیری محیط آموزشی و راه های ارتقای آن است. در این مطالعه ی مروری پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی شامل Sid، Iranmedex، Irandoc و Magiran با کمک کلیدواژه‌هایی شامل محیط یادگیری، محیط آموزشی، جو آموزشی و همچنین پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین شامل Pubmed، Erice با کلیدواژه هایEducational Environment ،Learning Environment ، Educational Climate مورد جستجو قرار گرفت. یافته های این مطالعه در سه حیطه که عبارتند از: اهمیت محیط آموزشی شامل تأثیرگذاری بر رفتار دانشجو، تأثیر بر پیشرفت تحصیلی و موفقیت در امر یادگیری، ایجاد تصویری نسبتاً جامع از وضعیت کلی فرایند آموزش و ...؛ ابزارهای اندازه گیری محیط آموزشی شامل MSLES، LEQ، MSEQ، DREEM، MSEI، Mini-STEEM و ... و راهکارهای ارتقای محیط آموزشی شامل نقش مدیر در ارتقای محیط یادگیری، نقش استاد در ارتقای محیط یادگیری و نقش ارتقای محیط فیزیکی در ارتقای محیط یادگیری ارائه می شود. محیط آموزشی مناسب یکی از عناصر ضروری برای یادگیری است. ابزارهای ارزشمندی جهت سنجش محیط آموزشی طراحی شده است. هیچ ابزاری همه عناصر محیط آموزشی را مورد سنجش قرار نمی دهد. با سنجش محیط آموزشی توسط ابزار مناسب و به کارگیری راهکارهای بهبود محیط آموزشی می توان به ارتقای یاددهی یادگیری و همچنین اجرای موفق برنامه ی درسی کمک شایانی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Learning Environment in Education Improvement and Interducing its Measurement Tools

نویسندگان [English]

  • habibolah rezaei 1
  • nikoo yamani 2

1 Candidate of PhD in Medical Education, Medical Education Department, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2 Faculty member, Medical Education Department, Research Development Center of Medical Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Learning environment is a physical or virtual context in which learning occurs. The learning environment is an important determinant of behavior. The aim of this study was to express the significance and necessity of learning environment. Additionally, the identification of instruments that measure the learning environment and also the ways for promotion the learning environment was the utmost importance. By present research, some databases including SID, Iranmedex, Irandoc, and Magiran were reviewed; on the other hand, Pubmed and Eric databases were searched using key words such as learning environment, educational environment, and educational climate. The results of this study were also categorized in three sections including; the importance and necessity of the learning environment (the impact on students’ behavior, academic achievement, and the success in learning, a comprehensive view about the process of education, and so on); learning instruments that measure the learning environment (MSLES, LEQ , MSEQ, DREEM, MSEI, Mini-STEEM, and so on); and the ways for promotion the learning environment (the role of managers, faculty, and the physical environment in enhancing the learning environment. One reason for an emphasis on the learning environment was its impact on academic achievement. It should be noted that important instruments have been designed for measuring the learning environment but these instruments are not applicable for measuring all elements of educational environment. As a result, every faculty should be familiar with this instrument in order to assess the class environment for promoting this environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational environment
  • Educational Climate
  • Learning Environment
  • Curriculum
  • Measurement
Balkis, M, Duru, E 2009, Prevalence of Arter, JA 1987, Assessing school and classroom climate a consumer’s guide, United States: Northwest Regional Educational Laboratory.
Bulach, C, Boothe, D, Michael, P 1999, Supervisory behaviors that affect school climate, ERS SPECTRUM, Journal of School Research and Information, Vol .17, No.4, Pp.25-30.
Dent, J, Harden, RM 2013, A practical guide for medical teachers, London, Elsevier Health Sciences UK.
De Witte, N, Labeau, S, De Keyzer, W 2011, The clinical learning environment and supervision instrument (CLES), validity and reliability of the Dutch version (CLES+NL), Int J Nurs Stud, Vol .48, No.5, Pp.568-572.
Evans-Harvey, Ch 1995, creating a positive climate for learning in higher education, Canadian Society for the Study of Higher Education.
Genn, JM 2001, AMEE Medical Education Guide (Part 1), Curriculum, environment, climate, quality and change in medical education - a unifying perspective, Medical Teacher, Vol .23, No.4, Pp.337-344.
Genn, JM 2001, AMEE Medical Education Guide (Part 2): Curriculum, environment, climate, quality and change in medical education - a unifying perspective, Medical Teacher, Vol .23, No.5, Pp.445-454.
Haghani, F, Mollabashi, R, Jamshidian, S, et al 2009, Physical Environment Status of Educational Clinics in Isfahan University of Medical Sciences: An Inseparable Part of Teaching-Learning Process in Clinic, Iranian Journal of Medical Education, Vol .8, No.2, Pp.239-245. (in Persian)
Henzi, D, Davis, E, Jasinevicius, R, et al 2005, Appraisal of the Dental School Learning Environment: The Students’ View, J Dent Educ, Vol .69, No.10, Pp.1137-1147.
Khoshgoftar, Z, Ahmady, S 2014, Comparative Study of the Performance Appraisal Systems for Academic Members’ Performance Appraisal Systems in the Various Universities in around the World According to the Diagnostic Model: A Qualitative Research. Strides in Development of Medical Education, Vol.11, No. 1, Pp. 75-89. (in Persian)
Letizia, M, Jennrich, J 1998, Development and testing of the Clinical Post-Conference Learning Environment Survey, J Prof Nurs, Vol.14, No.4, Pp.206-213.
Lotfata, A 2008, Effect of environmental factor on behaviors and learning, in educational spaces especially elementary school, Modiriyat shahri, No.21, Pp.73-90. (in Persian)
Mailing, B, Mortensen, S, Scherpbier, AJJ, et al 2010, Educational climate seems unrelated to leadership skills of clinical consultants responsible of postgraduate medical education in clinical departments, BMC Medical Education, Vol.10, Pp.62.
Malekanrad, E, Aynolahi, B 2005, Introduction to ABC of Curriculum in Medical Education Tehran, ministry of health and medical education. (in Persian)
MedEdWorld Glossary, Learning environment, [Cited 2014 July 04] Available from: http:// www. mededworld. org/ Glossary. aspx.
Mohammadi, A, Mohammadi, J 2013, Students' perception of the learning environment at Zanjan University of Medical Sciences, Journal of Medical Education Development, Vol.6, No.11, Pp.50-60. (in Persian)
Pace, CR 1963, College & University Environment Scales, Michigan: Educational Testing Service.
Rezaei, H, Hesami, F, Sharifirad, G 2012, Student’s learning style environment health and nutrition in Isfahan University of medical sciences, Journal of health system research, Vol.7, No.6, Pp.1-6. (in Persian)
Rezaei, K, Kohestani, H, Baghchegi, N 2011, Comparison of actual and preferred nursing student perception of clinical learning environment in Arak university of medical sciences, 2009, Iranian journal of medical education, Vol .11, No.5, Pp.457-466. (in Persian)
Roth, LM, Severson, RK, Probst, JC, et al 2006, Exploring Physician and Staff Perceptions of the Learning Environment in Ambulatory Residency Clinics, Residency Education, Fam Med, Vol.38, No.3, Pp.177-184.
Saarikoski, M, Leino-Kilpi, H, Warne, T 2002, Clinical learning environment and supervision: testing a research instrument in an international comparative study, Nurse Educ Today, Vol.22, No.4, Pp. 340–349.
Safaie, M, Rezaie, M, Khosravi, M, et al 2012, The Standardization of Learning Environment Perceptions Survey (PES-HS), Vol.9, No.16, Pp.111-129. (in Persian).
Soltani Arabshahi, K, Kouhpayezade, J, Sobuti, B 2008, The Educational Environment of Main Clinical Wards in Educational Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences: Learners' Viewpoints Based on DREEM Model, Iranian Journal of Medical Education, Vol .8, No.1, Pp.43-50. (in Persian)
Varma, R, Tiyagi, E, Gupta, JK 2005, Determining the quality of educational climate across multiple undergraduate teaching sites using the DREEM inventory, BMC Med Educ, Vol .5, No.1, Pp.8.
Zandi ghashghaie, K, Hosayni, MA, Madah, SB 2001, Barrasiye avamele moaser dar ejraye amouzeshe pezeshkiye jameenegar dar daneshgahaye vabaste be vezarate behdash, darman va amouzeshe pezeshkiye shahre Tehran 1377, Armaghane-danesh, Vol.6, No.24, Pp.42-48.)in Persian)