نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 پزشک عمومی، بیمارستان رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس مامایی، بیمارستان امام رضا (ع)، مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشجوی مامایی، مرکز تحقیقات زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشجوی مهندسی پزشکی، دانشگاه بین الملل امام رضا (ع)مشهد، مشهد، ایران

چکیده

تعیین زمان زایمان به خصوص در بعضی از بارداری های پرخطر و به ویژه در زمان ترم لازم است. آگاهی دقیق از سن حاملگی، بسیار حایز اهمیت است. در این پژوهش، به نحوه ی طراحی و پیاده سازی نرم افزار آموزشی برای تعیین سن بارداری بر اساس هفته و روز، بر اساس سونوگرافی و نیز آخرین دوره ی پریودی پرداخته می شود. این نرم افزار در سه فاز، تهیه و تولید شده است. پس از نیازسنجی از پرسنل زنان، طراحی و آموزش اولیه با استفاده از دانش برنامه نویسی کامپیوتری، تعیین سن جنین بر اساس هفته و روز، انجام شد. تولید نرم افزاری جهت محاسبه ی سن بارداری و قابل استفاده برای عموم و افزایش سرعت و دقت عمل می باشد، تهیه گردید. طی نظرسنجی انجام گرفته از پرسنل و افرادی که از این نرم افزار استفاده کردند، کیفیت نرم افزار مربوطه خوب و استفاده از آن جذاب توصیف گردید. با توجه به سیاست ازدیاد جمعیت در جامعه ی ایران، این برنامه امکان برنامه ریزی و محاسبه ی تاریخ تولد نوزاد و تعیین تاریخ مرخص زایمان به عموم مردم را می دهد و آنان را از محاسبه ی سنتی قلم و کاغذ بی نیاز می سازد و به صورت دیجیتال و الکترونیکی انجام می شود. استفاده از این نرم افزار، پیشبرد اهداف بهبود کیفیت درمان و جلوگیری از فوت وقت و احترام به ارباب رجوع و در نتیجه کاهش عوارض اتلاف زمان را به همراه دارد و در مجموع ارتقای سلامت جامعه را دربر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Implement the Educational Software for Pregnancy age Determination

نویسندگان [English]

  • roya Vatankhah 1
  • sohiel seify rad 2
  • esmat dalirian Moghadam 3
  • shiva yarmahammady 4
  • Mohammad Reza Vatankhah 5

1 M.Sc. of Medical Education, EDC Department, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 General Practitioner, Razavi Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

3 B.Sc. of Midwife,EDC Department, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

4 B.Sc of Midwife The centye of Research Wife, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

5 B.Sc. of Medical Engineer, Mashhad Emam Reza University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

It is necessary to determine due date in high risk pregnancies; in the other words, one of the important issues in pregnancy care is to estimate the pregnancy' citrine date. This survey was conducted to design and implement an educational software for determination the pregnancy age based on ultrasound and last menstrual period. It has been produced in three phase; after assessing female staff' needs, design and application of entering ultrasound's date and determining the pregnancy age according to week and day information was performed . An additional advantage was to be utilized by general people and its increase speed and accuracy. Considering increase population policy in today’s society, this program would be possible to plan and calculate newborn date and due discharge date as well as its needless of traditional pen and pape method against to its usable digital and electronic application. Therefore, this modern technique leads to the cure quality improvement and the wasted ime prevention and, in total, it would promote the public health too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pregnancy age
  • Software
  • Ultrasound
  • Childbirth
Bahaoddeni, K, Ezi, Z.S, Salehi, N. S , et al 2014 ; Designing and evaluation Software of e-learning to train health issues to the blind; Vol.11, No.4, Pp. 456-463.
Bricker, L, Garcia, J, Henderson J, et al 2000 ; Ultrasound screening in pregnancy: a systematic review of the clinical effectiveness, cost-effectiveness and women’s views. Health Technol Assess; Vol.4, No.16.
Dehghani Firouzabadi, R, Botorabi, T, Tayebi, N 2007 ; Determine the accuracy of the ultrasound and Naegele's rule estimated delivery time: Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, Vol.6, No.3, Pp.163-170.
Larijani, T , Mirzaei, A , Haghighi, L 2001 ; consideration of the fetal age on the basis of the femur length measurment in the educational and therapeutical center affiliated to Iran university: one year survay . Journal of Iran University of Medical Sciences, Vol.8, No.26.
Mohsenian, M, Azodi, S, Ershadi, F 2007 ; determine of fetal weight with ultrasound in term pregnant women :Medical Journal of Hormozgan , Vol.11, No. 1, Pp.17-20.
Morin, L, Van den Hof, M.C, Bly, s, et al 2005 ; Ultrasound Evaluation of First Trimester Pregnancy Complications Sogc Linical Practice Guidelines; No.161, Pp.581- 585.
Rezaei Dalouei, H , Baradaran Rahimi, M 2006 ; Determination of Gestational Age from Crown-Rump Length and Correlation with Volume and Mean Sac Diameters . IOGIJ , Vol.9, No. 2, Pp.16.
Sharami, S.H , Faraji, R , Khoramnia, S 2010; Survey the Reason of Maternal Request for Prenatal Ultrasound in Low Risk Pregnancy.Journal of Guilan University of Medical Sciences, Vol.20 No.78, Pp.49-55
Sharghi, A, Kamran, A , Sharifirad, Gh.R 2010 ; Assessing the factors influencing delivery method selection in primiparous pregnant women referred to health centers in Ardabil, Journal of Hormozgan Medical, Vol.15, No.3.