نویسنده

دانشجوی دکتری علوم تربیتی، دپارتمان علوم انسانی، آکادمی ملی علوم تاجیکستان، دوشنبه، تاجیکستان.

چکیده

این پژوهش به بررسی و تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی با تأکید بر یادگیری دوره ابتدایی با تأکید بر یادگیری سطوح بالای شناخت پرداخته است. کتاب های علوم تجربی پایه های اول، دوم و سوم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از روش تحلیل محتوا به شکل تجزیه و تحلیل کمی استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داده است، اهدافی که برای دستیابی به سطح آفریدن از حیطه شناختی، پیش بینی شده حدود 5/6 درصد کل اهداف را تشکیل می دهد. بنابراین می توان استنباط کرد که تنظیم کنندگان اهداف دروس علوم تجربی دوره ی ابتدایی به سطوح بالای حیطه شناختی توجه کافی ننموده اند و شرایط را برای بروز خلاقیت، کمتر مدنظر قرار داده اند. این درحالی است که سطوح دانش و فهم و درک، بیشترین درصد اهداف را به خود به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که اهداف کتاب های علوم تجربی دوره ی ابتدایی ضروری است که مورد تجدید نظر قرار گیرد و سهم اهدافی که سطوح بالاتر یادگیری شناختی و تفکر اخلاق را در بردارند، افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Course Books in Elementary School with an Emphasis on High Levels of Cognition

نویسنده [English]

  • Zahra Kazemi

تاجیکستان

چکیده [English]

The present research aimed to examine the course books in elementary school with an emphasis on high cognitive levels. The sample included the science books in the first, second and third grade of elementary school, which were analyzed within content analysis framework as well as through quantitative method. The results showed that the objectives related to the cognitive skills accounted for 6.5 percent of all objectives. Therefore, it can be inferred that high levels of cognition scope have not been addressed in the science books; consequently, the innovation and critical thinking would not be encouraged for students in elementary school. Findings also showed that although the comprehension levels comprised the highest percentage of objectives, the proportion for analysis, innovation and creation were reported less than 18 percent. With regard to the results, it can be concluded that it would be necessary to review the science course books in order to include high levels of cognition and critical thinking for better enhancement in content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enrichment
  • content analysis
  • Cognitive skills
  • Empirical Sciences
  • Elementary School
Dadsetan, P 1997, The investigation of the ovulation of mentally potency and content understanding of elementary school students In order to set educational standards, Research Project. Research and Educational Planning Organization[Persian].
Ebrahimi, M 2000, Investigation and analysis of third grade of primary school science textbooks. Master's thesis, Islamic Azad University. Branch of Khourasgan. Esfahan, Iran[Persian].
Emanjome, SM 1998, analysis of elementary science textbooks between 1997-1998. Master's thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran. Iran[Persian].
Gall, M D, Walter, RB, Gall, JP 2007, Qualitative and Quantitative Research Methods in Education and Psychology translator, Translated by: Ahmad Reza Nasr and others, Tehran: Shahid Beheshti University Press[Persian].
Ghaderi, M 2000, A comparative study of elementary school science textbooks and teacher's guide US-Iran based cognitive domain Bloom's classification, Master's Thesis. Tarbiat Moalem University[Persian].
Ghasemi, F, Jahani, J 2009, evaluation of purposes and content of Science textbooks of the primary schools. with Plsek creativity training pattern. Journal of Curriculum Studies. Vol.3, No.10, Pp. 39-64.[Persian].
Harlan,W 1999, Effective Teaching of science.edinburgh:Scottish council.
Jamshidpour, A 2011, Study and analysis of elementary science textbooks based on the cognitive development of students. Master's thesis. Faculty of Human Sciences Payam Noor University. Tehran. Iran[Persian].
Kazemi, Z 2013, Evaluate and analyze the content of primary school textbooks in terms of attention and emphasis on high levels of cognitive and meta – cognitive learning. PhD’s thesis. Academy of Pedagogical Sciences of Tajikistan[Persian].
Manteghi, M 2001, The investigation of phenomenon of creativity in elementary school textbooks, the impact of creativity in primary school education, master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran[Persian].
Marylin, A 2007, The reparability of working memory resources for spatial thinking and language processing: An individual differences approach. Journal of Experimental Psychology: General, 125, Pp.4–27.
Marzoughi, R 2004, Metacognition, theories and implications for education and research, Shiraz: Meshkat.
Niknafas, S, Aliabadi, Kh 2013, Content analysis of textbooks in the educational process. Global Media Journal.Vol. 8, No.2, Pp. 124-150.[Persian].
Oujani, A 1999, analysis of the content of the book fifth-grade science curriculum according to scientific principles to determine the consistency with the mental ability of students. Master's thesis, Islamic Azad University, branch of Tehran Markaz[Persian].
Razavi, R 2010, content analysis, Journal of Pajouhesh, Vol.2, No.1, Pp.137-156[Persian].
Seyedi, M 2010, A content analysis of science
book of the fourth grade: using William Rummy's Technique comparison purposes According to behavioral objectives on Bloom's Cognitive Domain, Journal of new Researchs in curriculum, Vol.5, No.1, Pp. 49-63[Persian].
Shahmohammadi, N 2001, A content analysis of experimental science of the fourth and fifth books: using William Roman and surveys of teachers. Master's Thesis in Psychology and Educational Sciences. Islamic Azad University Roudehen Branch, Roudehen, Iran[Persian].
TalebzadehNobarian, M, Aghili, SR, Mousavi, SF 2011, Factors affecting the efficiency of high school students' classroom teachers and city light, Proceedings of the Regional Conference on Education and psychology[Persian].
Yarmohammadian, M 1998, Principles of curriculum development, philosophical, psychological and sociological. Tehran: Yadvareh Ketab[Persian].