نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز در بازه ی زمانی 1390 – 1389 بر اساس استانداردهای سواد اطلاعاتی ای. سی. آر. ال. انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز در سال های 90 - 89، 350 نفر در 9 رشته اعلام گردید. تعداد 200 پرسشنامه توزیع و تعداد 175 مورد (5/87 درصد) دریافت گردید. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز از نظر تشخیص درست نیاز اطلاعاتی خود و چگونگی تعیین و بیان آن با میانگین نمره‌ی 01/42، استفاده از روش های مناسب در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود با میانگین نمره‌ی 34/43، ارزیابی نتیجه ی فرایند جستجو در رابطه با رفع نیاز اطلاعاتی خود با میانگین نمره ی 43/16، استفاده از اطلاعات به دست آمده برای تولید اثری جدید با میانگین نمره ی 97/20، و آشنایی با مسائل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی استفاده از اطلاعات و پیروی از آن ها با میانگین نمره ی 86/23 می باشند. نتایج پژوهش نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی این دانشجویان در پنج استاندارد سواد اطلاعاتی ای. سی. آر. ال. در حد متوسط می باشد و در کل مهارت های سواد اطلاعاتی، نتیجه نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی جامعه ی مورد پژوهش در حد متوسط می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Information Literacy Status of Senior Undergraduate Students at Ramhormoz Islamic Azad University during 1389-1390 based on the ACRL Information Literacy Standards

نویسندگان [English]

  • mohammad ali zamani
  • gholamreza heidari
  • mohammad hoseein azimi

چکیده [English]

The purpose of present study was to evaluate information literacy of final year undergraduate students at Islamic Azad University of Ramhormoz during 2010 -2011 based on ACRL information literacy standards. It was a descriptive and analytical research; and the population consisted of all final year undergraduate university students who studied at various courses of electronics, psychology, family studies, civil ngineering, Arabic literature, Persian literature, accounting, law and computer; data-gathering tool was researcher-made questionnaire including 36 items of the Leikert scale type. After data collected, data analysis has been done at two descriptive and analytical levels by using spss software. Research findings then indicated that population mean for both awareness of their correct understanding of their information needs and how to determine and express was 42/01; familiarity of student with correct methods to achieve information was 43/34; familiarity of student with evaluation of search process results was 16/43; awareness of how to use information was 20/97; and also familiarity with legal issues, economic and social use of information and follow them was 23/86. In otgher word, the result ofstudy indicated the moderate information literacy of undergraduate students based on ACRL standards indices. In conclution, it presented to improve status of information literacy among students by holding seminars and lectures at universities to raise students' awareness of innovation and technology as well as preparing brochures to use at the library, and holding introductory workshops with online information databases to help students increase their understanding of the sources of information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Literacy
  • Final Year Undergraduate Students
  • Islamic Azad University Ramhormoz City