نویسندگان

چکیده

محیط آموزش بالینی دارای نقش مهمی در یادگیری دانشجویان پرستاری است. ارتقای کیفیت این محیط مستلزم بررسی میزان رضایت دانشجویان از آن می باشد. این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی-مقطعی است که در نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388 انجام گرفت و هدف آن بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی بوده است. در این مطالعه، 127 دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشکده ی پرستاری و مامایی ایران شرکت نمودند. برای جمع آوری داده ها از نسخه ی وضعیت موجود "سیاهه ی محیط آموزشی بالینی" استفاده شد که حاوی 42 سؤال در 6 حیطه می باشد. پژوهشگر در آخرین روز کارآموزی، در محیط بالینی دانشجویان حاضر شده و پس از ارائه ی اطلاعات لازم پیرامون اهداف پژوهش، پرسشنامه را در اختیار دانشجویان قرار داد و پس از تکمیل جمع آوری نمود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 و آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین "رضایتمندی دانشجویان از محیط آموزش بالینی" با سایر حیطه های مورد بررسی ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (001/0p<). بیشترین ارتباط رضایتمندی دانشجویان از آموزش بالینی با حیطه ی "استفاده از ابداعات آموزشی در آموزش بالینی دانشجویان" و کمترین ارتباط با حیطه ی "توجه به تفاوت های فردی دانشجویان پرستاری" وجود داشت. این ارتباط بیانگر لزوم توجه بیشتر مربیان و برنامه ریزان آموزشی به روش های نوین آموزشی در محیط آموزش بالینی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nursing Student Satisfaction From Iran University of Medical Sciences Clinical Learning Environment

نویسندگان [English]

  • vahide pakpour
  • Neda Mehrdad
  • Sedigeh Salimi
  • Masoumeh Moqaddam

چکیده [English]

Clinical learning environments have an important role in the learning of nursing students, hence promotion its quality needs to assess students satisfaction of clinical learning environment. The present study aimed to evaluate nursing students’ satisfaction from clinical learning environment; it was a cross-sectional study and conducted in the first semester of academic year in 2009-2010. 127 B.Sc. nursing student at Iran nursing & midwifery faculty participated in this study. Data were collected through actual form of the “Clinical Learning Environment Inventory” which included 42 items in 6 domains; at last day of clinical traing, the researcher was present at the student’s clinical learning placement, and after explained and clirified necessary information about purpose of study, questionnaire gave to students, then all questionnaires were collected after completion. In addition, data was analyzed by SPSS version 16 using descriptive and inferential statistic. The results showed that there was statistical significant assosciation between students’ perceptions of all domains and their satisfaction of clinical placement (p≤0/001). In other words, the most satisfaction relationship was with "innovation" domain while the minimal association observed with "individualization" domain. According to esearch findings, the association emphasizes on more attention from educators and educational planners at all domains of the clinical learning environment, especially innovative instructional methods there.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student
  • Satisfaction
  • Education
  • Nursing
  • Clinical Learning