نویسندگان

چکیده

بسیاری از متخصصان آمار در انتقال مفاهیم به دانشجویان دچار مشکل می شوند. در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی نگرش دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به آمار زیستی و استفاده از تکنولوژی سنجیده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد و معتبر یکی از مقالات در نظر گرفته شد. روایی محتوا و پایایی پرسشنامه از تحلیل عاملی و ضریب همبستگی بین گروهی استفاده گردید. پس از تکمیل و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها اطلاعات کدگذاری شده و با نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 20 تجزیه و تحلیل شدند. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و تی مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین خرده مقیاس نگرش مثبت و منفی مربوط به دانش و مهارت های دانشجویان نسبت به کاربرد آمار شناختی (022/0P value=) و کل مقیاس نگرش نسبت به آمار (041/0P value=) در مقاطع تحصیلی مذکور و همچنین بین خرده مقیاس ارزش نگرش مثبت و منفی به سودمندی آمار در زندگی شخصی و حرفه‌ای دانشجویان در دو مقطع تحصیلی دکترای حرفه‌ای و کارشناسی ارشد (007/0P value=) ارتباط معنادار آماری وجود داشت. بین خرده مقیاس نگرش مثبت و منفی مربوط به دانش و مهارت‌های دانشجویان نسبت به کاربرد تکنولوژی شناختی با خرده مقیاس نگرش نسبت به یادگیری آمار و استفاده از تکنولوژی (280/0r= ،038/0P=) و خرده مقیاس نگرش مثبت و منفی مربوط به دانش و مهارت‌های دانشجویان نسبت به کاربرد آمار شناختی با خرده مقیاس نگرش نسبت به یادگیری آمار و استفاده از تکنولوژی (621/0r= ،001/0P=) ارتباط معنادار آماری وجود داشت. بیشترین همبستگی بین خرده مقیاس تأثیر احساس مثبت و منفی نسبت به آمار با خرده مقیاس نگرش نسبت به یادگیری آمار با استفاده از تکنولوژی و کمترین همبستگی بین خرده مقیاس نگرش مثبت و منفی مربوط به دانش و مهارت‌های دانشجویان نسبت به کاربرد تکنولوژی شناختی با خرده‌مقیاس نگرش نسبت به یادگیری آمار با استفاده از تکنولوژی، دیده شد. بین میانگین نمره ی ارزش نگرش در دانشجویان مقاطع تحصیلی مورد بررسی تفاوت معنادار آماری وجود دارد. بدین جهت توصیه می‌شود که برنامه‌ریزان درسی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی راهکارهایی همچون دخیل کردن مدرسان آمار در برنامه‌ریزی و چیدمان دروس دانشگاهی را به کار گیرند تا بدین وسیله از تجارب ایشان در برنامه‌ریزی صحیح سرفصل دروس آماری و کاربردی کردن بیشتر این درس برای دانشجویان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Students' Attitudes Toward Biostatistics and Using Technology in Bushehr University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Maliheh Firoozabadi
  • Hamed Tabesh
  • Seyed Mohsen Hashemi
  • Azadeh Saki

چکیده [English]

Many statisticians encounter with a problem in conveying concepts to students. Hence, this cross-sectional descriptive study reviewed students' attitudes toward biostatistics and using technology at Bushehr University of Medical Sciences. Information was obtained through standard and reliable questionnaire of a paper whose content validity and reliability was determined through factor analysis and intra-group correlation coefficient. After collecting and completing, questionnaires were coded and analyzed with SPSS statistical software version 20. Tests analysis was accomplished by statistical analysis consisted of descriptive parameters, Pearson correlation and t-test. The results showed that there were significant differences between the positive and negative attitudes subscale about students' knowledge and skills in application of cognitive statistics (p=0.022) and total scale of attitudes toward statistics in mentioned education sectors (p=0.041), and also between the subscales of positive and negative attitudes toward usefulness of statistics in personal and professional life among professional doctorate and master's degree students (p=0.007). Furthermore, there was a significant relation between the positive and negative attitudes subscales about students' knowledge and skills toward use of cognitive technology with Subscales of attitudes toward learning statistics and use of technology (p= 0.001, r=0.621). The highest correlation was observed between positive and negative emotional impact subscale toward statistics with attitude subscale toward learning statistics by using technology while the lowest assosiation was between positive and negative attitudes subscale related to students' knowledge and skills toward use of cognitive technology with attitude subscale toward learning statistics by technology. There was a statistically significant difference between the mean score of attitude value of students at various educationl levels . Therefore, it is recommended that Curriculum planners at universities and higher education centers apply strategies such as enlisting the statistics teachers in planning and arrangement of university courses, thereby, their experiences will be usefullin proper planning courses in statistics and applying these lessons for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biostatistics
  • Learning
  • Attitude
  • technology
  • Graduated Students