نویسندگان

چکیده

منابع انسانی مهمترین منابعی هستند که مدیران با استفاده از آن ها می توانند در جهت دستیابی به اهداف سازمان کوشش کنند. لازمه ی مدیریت صحیح منابع انسانی، شناخت دقیق عوامل مؤثر بر عملکرد این منابع می باشد. در این مطالعه برخی از عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی و راهکارهای مدیریتی آن در نیمه اول سال 1393 در حوزه ی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم بررسی شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه، توسط یک نمونه ی 99 نفری از کل جامعه ی آماری به روش نمونه گیری تصادفی گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد: در میان پنج مؤلفه ی مؤثر بر بهره وری منابع انسانی، عوامل مربوط به شیوه ی و سبک رهبری با کسب میانگین امتیاز 383/4 از 5 بیشترین اهمیت را و عوامل مربوط به محیط و فضای فیزیکی با کسب میانگین امتیاز 959/2 از 5 کمترین اهمیت را در ارتقای بهره وری مدیران و کارکنان داشت. در این رده بندی، توانمندسازی کارمندان، عوامل فردی، سیستم های پاداش و عوامل مربوط به فرهنگ سازمانی در رده های دوم تا چهارم قرار داشتند. بر اساس یافته های این بررسی فقدان نگرش مناسب افراد به موضوع بهره وری و عدم ارایه‌ی آموزش های کاربردی و مناسب جهت ارتقای بهره وری مهمترین موانع بهره وری منابع انسانی شناخته شد. همچنین در میان راهکارهای مؤثر بر بهبود بهره وری، برنامه ریزی جهت تغییر و ایجاد نگرش مثبت در مقوله ی بهره وری منابع انسانی و ارتقای آن، مهمترین راه حل به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Factors Affecting Productivity of Human Resources; Barriers and Solutions: (Case study: Education Deputy University of Medical Sciences Bam)

نویسندگان [English]

  • khodabakhshzadeh saeed
  • سمیرا amirzadeh moradabadi
  • sadegh khodabakhshzadeh
  • mohammad baniasadi

چکیده [English]

Human resources are the most important resources that managers can use to achieve the goals they strive. The necessityof proper human resource management is to identify the factors affecting the performance of these resources. In this study, some of the factors affecting the operation productivity of human resource and its management solutions were investigated in 1st half of1393 at Education department of Bam University. To test the research hypotheses, the required information by the questionnaire was obtained from a total 99 samples by random sampling method. The results showed among the factors affecting the efficiency of human resources, those related to leadership style by achieving an average score of 4.383 from the 5 consided as the most important one, while those related to the environment and the physical environment by achieving an average score of 2.959 from the 5 were the least important in improving the productivity of managers and employees. By this classification, employee empowerment, personal factors, factors related to organizational culture and reward systems were ranked at second to fourth. According to Meyer's findings, the absence of review of the appropriate attitude and failure to provide practical training in order to improve to productivity and efficiency of human resources management was known as the most important obstacles. Among the strategies affecting the efficiency improvement, planning to change and creating a positive attitude in terms of productivity and improvement of human resources was achieved the most important remedy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • human resources
  • Education Deputy
  • University of Medical Sciences Bam