نویسندگان

چکیده

روش های مختلفی برای ارزشیابی اساتید مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از این روش‌ها، استفاده از نظر دانشجویان است. علی رغم توسعه ی ارزشیابی آموزشی توسط دانشجویان، اجماع نهایی بر روی اعتبار این فرایند وجود ندارد و عوامل زیادی به عنوان تورش نتایج ارزشیابی دانشجویی مطرح شده است. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی بود. در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی که در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد. 554 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته مشتمل بر 37 سؤال بود که با مقیاس لیکرت از "خیلی زیاد تا خیلی کم" از یک تا پنج امتیازبندی شده بود. سؤالات شامل پنج حیطه ی مهارت های تدریس استاد (7 سؤال)، خصوصیات فردی استاد (16 سؤال)، خصوصیات فردی و نگرش دانشجو (6 سؤال)، خصوصیات فیزیکی و زمان ارائه ی درس (4 سؤال) و ویژگی فرایند ارزشیابی در دانشگاه (4 سؤال) بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط کارشناسان مرکز توسعه ی آموزش دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 73/0 محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نسخه ی 16 نرم افزار آماری SPSS در سطح معنادار 05/0P< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ارتباط معناداری بین عوامل مؤثر مهارت های تدریس و خصوصیات فردی دانشجویان بر ارزشیابی آن ها از اساتید با وضعیت تحصیلی دیده نشد، اما نتایج نشان داد که خصوصیات فردی و نگرشی دانشجو، و زمان ارائه درس از دیدگاه دانشجویان از عواملی هستند که با وضعیت تحصیلی دانشجویان در ارزشیابی آن ها از اساتید، ارتباط معناداری دارد (037/0P=، 040/0P=). با توجه به معنادار نبودن حیطه های مهارت های تدریس و خصوصیات فردی استاد با وضعیت تحصیلی دانشجویان، به نظر می رسد که سطح علمی دانشجویان در ارزشیابی اساتید در این دو حیطه ی اصلی تأثیر چندانی نداشته باشد. لذا می توان با تغییراتی در فرم های ارزشیابی و برنامه ریزی های آموزشی، عوامل سوگیری در ارزشیابی اساتید را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Student Evaluation of Teacher Performance and its Relationship With Educational Achievement

نویسندگان [English]

  • vida sepahi
  • vida sepahi
  • Ahmad Khoshay
  • Reza Pourmiza Kalhori
  • Parvin Rostami

چکیده [English]

Different methods are used for teachers' evaluation; one of these methods is using students comment. Despite development of educational evaluation by students, it doesn't exist a positive attitude for this process because of different factors affection. This study was conducted to investigate factors affecting teachers' evaluation from students' viewpoint and its relation with educational achievement. In this descriptive analytical study, 554 participants studying at Kermanshah University of Medical Sciences in 2013 were selected using simple random sampling. Self-administered questionnaire was used to collect data which consisted of 37 questions with Likert scale ranging from very high to very low rating of 1 to 5, respectively. Questions included five areas of teaching skills (7 items), teacher's personality characteristics (16 items), students’ personality characteristics and attitudes (6 items), physical characteristics and time course (4 items), and evaluation process at university (4 items). Content validity of the questionnaire determined by respective experts, and its reliability was calculated 0.73 through chronbach's alpha test. Affecting factors on teaching skills and students' personality fields with teachers evaluation and educational achievement were not significantly related. Although, result showed that students' personal characteristics and attitude besides time of course presentation were factors that had significant relationship with students educational achievement in their teachers evaluation (p=0.04, p=0.37). Regarding no significant relationship of teaching skills and teachers' personal characteristics with students educational achievement, it seems that students' scientific level in teachers evaluation is ineffective factor, therefore, factors affecting teachers evaluation can be reduced by altering forms and educational curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Education
  • Achievement