نویسندگان

چکیده

ضرورت تغییر در برنامه های آموزش پزشکی بر مبنای نیازهای جامعه سبب شد که اصلاحاتی در نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به آموزش جامعه نگر ضرورت تغییر در برنامه های آموزش پزشکی بر مبنای نیازهای جامعه سبب شد که اصلاحاتی در برنامه ای آموزش پزشکی رخ دهد. هدف از مطالعه ی حاضر تعیین نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به آموزش جامعه نگر در سال 1392 است. این مطالعه ی توصیفی_مقطعی روی 130 نفر از دانشجویان ترم چهارم پزشکی انجام گرفت. ابزار سنجش به صورت پرسشنامه خود ایفا حاوی 13 سؤال نگرشی و 5 سؤال دموگرافیک بود. به منظور ارزیابی اعتبار ساختاری روش تحلیل عامل اکتشافی به کار رفت. برای مقایسه‌ی بین گروه ها از آزمون t و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. سطح معنی داری در این تحقیق 05/0P< در نظر گرفته شد. از 120 دانشجوی شرکت کننده در مطالعه (نرخ پاسخگویی 3/92‌%)، 6/57% مؤنث بودند و محدوده ی سنی از 20 تا 23 سال بود. میانگین (انحراف معیار) نمره ی کلی نگرش، نمره ی حیطه ی مراقبت سلامت کل گرا و نمره ی حیطه ی اهمیت و ضرورت به ترتیب برابر: 86/3 (75/0) ، 97/3 (80/0) و 69/3 (86/0) بود که هر سه نمره در مقایسه با وضعیت متوسط بالاتر بودند (001/0P<). نمره ی کلی نگرش و نمرات به دست آمده در دو حیطه در دختران بالاتر از پسران بود (001/0P<)، اما در گروه های سنی تفاوت معنادار مشاهده نشد (05/0P>). مطالعه ی حاضر نشان دهنده ی نگرش مثبت دانشجویان به برنامه ی آموزش مبتنی بر جامعه در دو حوزه ی ضرورت و اهمیت آموزش مبتنی بر جامعه و نگرش کل گرا به مراقبت سلامت می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Shahid Beheshti University of Medical Sciences Student's Attitude to Community-Oriented Education

نویسندگان [English]

  • Narges Malih
  • Narges Malih
  • Kambiz Abachizadeh

چکیده [English]

There is an urgent need to change medical education program based on community needs that caused to reform medical educational program. The aim of this study was to determine student's attitude to community oriented education at Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2013. This descriptive cross sectional study performed on 130 fourth term medical students. The instrument was a self-rated questionnaire including 13 attitude and 5 demographic questions. For evaluation of construct validity, factor analysis was performed; and comparison of groups was done by ANOVA and t tests; level of significance also was considered P<0.05. 120 members of students participated in the study (response rate 92.3%), 57.6% were female and their age ranged from 20 to 23 years. The mean (Standard Deviation) of overall attitude score, score of holistic health care scope, and score of the importance and need of community oriented education was 3.86 (0.74), 3.97 (0.80) and 3.69 (0.86), respectively, that all of them were higher in compare with mid score(mean score between one to fine) (p<0.001); moreover, the overall attitude score and scores of the two scopes were higher in females (p<0.001), but the difference between age groups was not significant (p>0.05). This study suggests the positive attitude of student in holistic health care, and the importance and need of community oriented education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Community Oriented
  • Student
  • Medical
  • Attitude